Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2669.

Zpráva

sociálně-politického výboru

o vládním návrhu zákona (tisk č. 2149)

o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.

K zabezpečení dobyté samostatnosti, je nám třeba zdravého, mladého pokolení. Jedině zdravý národ může býti produktivní a soutěžitý na světovém foru jak hospodářsky tak i politicky a kulturně. Jedině zdravý národ má dostatek síly, odvahy a vytrvalosti, aby se zejména v hospodářských zápasech uplatnil a uhájil tak i svou politickou svobodu. Proto musí zejména malé, mladé státy věnovati zvýšenou pozornost tělesné výchově svého dorostu a starati se o soustavnou její organisaci. Až dosud pracovaly v tomto směru různé korporace tělocvičné, sportovní a skautské. Stát sám ustal na pouhém omezování nemocí a nákaz. Tento způsob ukázal se naprosto nedostatečným. Válečné strádání má velmi smutné následky, zejména mezi mládeží školní a je potřebí začíti s nápravou odtud a rozšířiti ji postupně i mimo školy, zavésti nutnou reformu tu i do kasáren.

Ve vládním návrhu je tato snaha vyjádřena v § 3, jímž se ministerstvu školství a národní obrany zaručuje zastoupení v poradním sboru. Vedle toho v připojeném odůvodnění vládním návrhu je zřetelno úsilí ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, aby soustředilo všechny dosud rozptýlené síly k jednotnému směru a postupu, jímž má býti tělesná výchova ve všech vrstvách národa zavedena, jakož i aby zde byla zajištěna přímá účast a kontrola těch, kdož se organisací tělesné výchovy zabývají. Činnost v tomto směru má býti zahájena co nejdříve a v měřítku pokud možno nejširším, tak aby pronikla všechny končiny našeho státu.

Sociálně-politický výbor pojednal o uvedeném návrhu zákona a navrhuje slavnému Národnímu shromáždění jeho přijetí v přiloženém znění.

V Praze dne 24. března 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Slavíček v. r.
Landová-Štychová v. r.


Zákon

ze dne ................................................. 1920

o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zřídí se pro obor tělesné výchovy Poradní sbor pro tělesnou výchovu.

Sídlem jeho jest Praha.

§ 2.

Poradnímu sbor pro tělesnou výchovu budou předloženy k posouzení všechny zásadní a organisační otázky, návrhy a přání, stran tělesné výchovy. Poradní sbor pro tělesnou výchovu může také z vlastního popudu v zásadních a organisačních otázkách stran tělesné výchovy, podávati ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy návrhy a náměty.

§ 3.

Předsedu jmenuje ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Podle potřeby zvolí si poradní sbor ze svého středu místopředsedu k zastupování předsedy pro případ, že by předseda nemohl předsednické funkce dočasně zastávati.

Volba místopředsedy musí býti potvrzena ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Počet členů poradního sboru a způsob jejich ustanovení, jakož i způsob volby místopředsedy bude určen nařízením. Ministerstvu národní obrany i školství a národní osvěty přísluší v poradním sboru zastoupení.

§ 4.

Funkce předsedy a členů poradního sboru jest funkcí čestnou.

Přespolním členům bude hrazeno cestovné a dieta podle výměry, jež bude určena nařízením.

§ 5.

Předseda, nebo v jeho zastoupení místopředseda (§ 3) svolává schůze poradního sboru pro tělesnou výchovu jednou za 3 měsíce, je však povinen učiniti tak i častěji, žádá-li za to nejméně jedna třetina členů poradního sboru nebo některé ze zúčastněných ministerstev.

§ 6.

O jednacím řádě a jeho změnách usnese se poradní sbor prostou většinou hlasův a to za přítomnosti nejméně poloviny členů, předsedu pokud se týče místopředsedu, v to nečítaje. Jednací řád podléhá schválení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 7.

Nařízením mohou podle potřeby zřízeny býti okrskové poradní sbory pro tělesnou výchovu podle obdoby hořejších ustanovení.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP