Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2661.

Zpráva

I. výboru kulturního a

II. výboru rozpočtového

o návrhu členů Národního shromáždění dra Mareše, dra Lukavského a soudr. (tisk č. 2454)

na poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím českých vysokých škol pražských" ke krytí ročního schodku.

I.

Spolek "Hlávkovy studentské koleje" má v prvé řadě význam jako instituce podpůrná, humánní, která již po léta prakticky řeší sociální otázku studentskou, poskytujíc ve svém ústavě více než dvěma stům nemajetných vysokoškolských posluchačů úplného zaopatření: bytu s otopem, osvětlením a posluhou, celé stravy (snídaně, oběd, večeře a chléb), mimo to praní veškerého prádla tělesného a ložního za nepatrný měsíční příspěvek, který postupně činil Kč 12.-, 15.-, 10.50, 21.- a teprve tento studijní rok zvýšen byl na Kč 50.-. Netřeba připomínati, jakou cenu - nejen pro jednotlivce, nýbrž i pro celek státní - mají tyto výhody obzvláště v dnešní krisi aprovisační a bytové.

Do "Hlávkových studentských kolejí" jsou přijímáni pouze studenti vynikající, kteří, zbaveni jsouce životních starostí, mohou se věnovati dokonalému odbornému vzdělání a výchově společenské, kterémužto cíli sloužiti mají též v ústavě zavedené konversační kursy světových jazyků, bohatá knihovna a čítárna, hojné přednášky, debatní večírky a vycházky, dále cvičení šermířská a tělocvičná vůbec, ušlechtilé zábavy, výlety a pod. Snahy tyto, korunované zdařilými výsledky, dokazují zřejmě kulturní význam instituce.

Za patnáct let své činnosti pomohla "Hlávkova studentská kolej" stům inteligentů dosíci důležitých postavení a tím vykonala záslužné dílo na politické obrodě národa, který byl tak šťasten, že v boji a hodině osvobození našel dosti schopných a obětavých pracovníkův. Ústav byl chovancům vždy a hlavně za války rovněž zdrojem podpory mravní, neboť tvořili a tvoří ucelený kmen akademických posluchačů, řízený samosprávou propracovanou až do podrobnosti, jejíž důležitost po stránce nejen vnitřní administrativy, nýbrž i občanské výchovy dlužno oceniti, jak ukázaly prvé dny převratu, kdy naše studentstvo v pomocné službě plně se osvědčilo. Tento národně politický význam instituce ještě vzroste, až Správnímu výboru bude možno uskutečniti projektovaný styk s podobnými ústavy zahraničními za účelem výměny chovancův, aby naši zdokonalili se na předních učilištích a majíce světový rozhled prací, hájili prestiže státu československého.

V uvedených bodech spočívá asi hlavní význam "Hlávkovy studentské koleje", jemuž odpovídalo úsilí orgánů spolkových, jak kdy tomu peníze dovolovaly neboť podle slov T. G. Masaryka pronesených na manifestační schůzi pro Akademický Dům dne 27. listopadu 1910 "každá idea a nejideálnější snaha jest konec konců při provádění též otázkou finanční. Idealismus tedy jen nestačí a třeba peněz." V letech předválečných výdaje na vydržování ústavu kryly se téměř s příjmy (úroky z jmění základního, příspěvky členské, dary a pod.), za války však řádné příjmy se nezvýšily,kdežto náklad především na potraviny z důvodů všeobecně známých den ze dne vzrůstal do netušené výše.

K povšechnému objasnění účelu a stavu "Hlávkovy studentské koleje" připojujeme stručný přehled režijních výdajů za posledních pět let, který podává obraz toho, jak postupně vzrůstal náklad spojený s vydržováním ústavu:

Ve správním roce
Celý náklad režijní Kč
Průměrný náklad roční na jednoho chovance Kč
Náklad na potraviny Kč
Prům. náklad na potraviny na 1 osobu a den
1914 - 1915
69.467.86 350.8433.296.03-.84
1915 - 1916
97.483.84 490.7245.766.401.11
1916 - 1917
127.446.04 701.8674.756.741.65
1917 - 1918
192.613.17 1010.46125.091.302.45
1918 - 1919
286.428.83 1310.87168.920.502.98

Jelikož vlastní příjem z jmění základního a příspěvků členů činí ročně ca. Kč 50.000.- a podíl z Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových rovněž ca. Kč 50.000.-, jiných pak pramenů příjmových není, musí schodek býti částečně hrazen příspěvky chudých studentův a částečně z jmění základního. Schodek tento podle bilance za správní rok 1918 - 1919 činí Kč 141.007.37 a podle rozpočtu na správní rok 1919 - 1920 praeliminován jest deficit Kč 178.500.-.

Neutěšený hospodářský a především finanční stav "Hlávkovy studentské koleje" vzbuzuje vážné obavy do budoucna, a to tím spíše, že podmínky životní nebudou v dohledné době příznivější, kdežto přechodná doba poválečná a nové poměry vůbec kladou na instituci zvýšené požadavky. Nutno na př. upozorniti, že jen neodkladné opravy a doplňky ústavního zařízení a inventáře, kterých nebylo valně možno pro nedostatek a drahotu materiálu podniknouti po celých pět let, zatěžují neobyčejně rozpočet ústavu. A restringovati počet chovanců neb výhody koleje ústav nechce, poněvadž ani neubývá nemajetnost mezi studentstvem vysokoškolským ani potřeba zdatné inteligence ve službách národa neklesá.

Kulturní výbor, uváživ kulturní a sociální význam a dnešní finanční stav "Hlávkových studentských kolejí českých vysokých škol pražských", předkládá Národnímu shromáždění tuto resoluci, žádaje, aby byla schválena:

Vládě se ukládá, aby do rozpočtu rokem 1921 počínajíc zařadila položku Kč 180.000.- jako roční subvenci "Hlávkovým studentským kolejím českých vysokých škol pražských" ke krytí schodku na tak dlouho, pokud potrvají drahotní poměry, které znemožňují ústavu konati svůj úkol vlastními prostředky.

V Praze 22. března 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Dr. Herben, v. r.
Dr. Ant. Uhlíř, v. r.


II.

Výbor rozpočtový se připojuje.

V Praze dne 23. března 1920.

Předseda:
Referent:
R. Jaroš, v. r.
Karel Moudrý, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP