Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2660.

Zpráva

výboru rozpočtového

o vládním návrhu zákona (tisk č. 2551), kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků.

Uherské zákonodárství daňové dosud na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platné, nezná žádné odvolací komise pro daň z příjmu (dôchodkovou), z majetku a z válečných zisků. Do rozhodnutí komise reklamační, které náleží daň vyměřiti, šlo odvolání přímo k uherskému administrativnímu soudu, který na rozdíl od našeho nejvyššího správního soudu - instituce to čistě kassatorní, která zrušuje pouze rozhodnutí správních úřadů pro vadné řízení, nebo nezákonnost věcnou oprávněnost a přiměřenost naříkaných rozhodnutí však nezkoumá - rozhodoval také meritorně a zastával tedy funkci druhé instance.

Vzhledem k této zásadní rozdílnosti v povaze správního soudu uherského a našeho, a aby nejvyšší správní soud zbaven byl přítěže rozhodování v záležitostech vyřízených jen jednou správní instancí a tudíž mnohdy ne dosti propracovaných a objasněných, jest nutno po vzoru našeho zákonodárství zříditi na Slovensku a Podkarpatské Rusi druhou instanci správní.

Osnova zákona přimyká se celkem příslušným ustanovením zákona o osobních daních přímých a podává se v dohodě s nejvyšším správním soudem. Finanční správa pečuje o to, aby do konce tohoto roku byly splněny předpoklady pro rozšíření zákona o osobních daních přímých na Slovensku. Ministerstvo financí doufá, že bude do té doby možno provésti nové volby polovice členů odvolací komise, čímž pak ovšem jmenovací právo omezí se pouze na druhou polovici členů.

Rozpočtový výbor porokoval o navrženém vládním zákoně a navrhuje slavnému Národnímu shromáždění přijetí v tomto původním znění:

Zákon

ze dne ........................................ 1920,

kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků.

Národní shromáždění republiky Československé uneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Pro daň dôchodkovou, z majetku a z válečných zisků zřizuje se vedle reklamační komise (zák. čl. XXVI. 1916, § 11, čís. 4; zák. čl. XXXII. 1916, § 27), která se dále nazývati bude komisí odhadní, komise odvolací pro Slovensko v Bratislavě, a pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě. Této odvolací komisi náleží, aby rozhodovala o stížnostech do poměření daní odhadními komisemi a do řízení před nimi.

§ 2.

Komise odvolací sestává:

a) z předsedy a jeho zástupce,

b) ze členů a jejich zástupců, jejichž počet stanoví generální finanční ředitel pro Slovensko, pokud se týče administrátor Podkarpatské Rusi, vzhledem ku velikosti příjmův a majetku a obvodu působnosti odvolací komise.

Členové a jejich zástupci musí býti příslušníky Československé republiky, přes 30 let staří, plně účastni práv občanských a politických, a - s výjimkou aktivních státních úředníků - poplatníky daně dôchodkové nebo majetkové v obvodu odvolací komise. Ze členův a jejich zástupců nesmí býti více než polovice aktivními státními úředníky.

Členové komise a jejich zástupci povolají se na tři léta. Jmenování za členy a zástupce předčasně vystouplé neb odvolané platí na zbytek funkční doby.

Předsedu a jeho zástupce jmenuje ministr financí. Členy a jejich zástupce jmenuje generální finanční ředitel pro Slovensko, pokud se týče administrátor Podkarpatské Rusi, při čemž dlužno hleděti k rozličným druhům příjmův a majetku.

§ 3.

Jmenování mohou odmítnouti členové Národního shromáždění, duchovní všech vyznání, aktivní veřejní učitelé, úředníci a sluhové státní, župní, obecní a fondů veřejných, osoby vojenské, osoby pres 60 let staré, jakož i osoby stížené překážejícími tělesnými vadami, konečně osoby, které v předešlém období nepřetržitě byly členy komise odhadní neb odvolací, pro běžné období. Předseda komise rozhodne bez dalšího odvolání, zdali odmítnutí jest přípustné.

Člen komise odvolací neb jeho zástupce nesmí býti současně členem nebo zástupcem člena odhadní komise v obvodu odvolací komise.

§ 4.

Předseda a všichni členové komise a zástupci členů jednejte nehledíce na osobu podle nejlepšího vědomí a svědomí a zachovávejte přísně tajemství o jednáních komise i o poměrech poplatníků, které při jednání seznali.

Členové a zástupci, kteří nejsou státními úředníky, vykonají při nastoupení své činnosti do rukou předsedy přísežný slib.

"Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, že při jednání v komisi odvolací budu si počínati bez ohledu na osobu nestranně podle nejlepšího vědomí a svědomí podle zákona a že co nejpřísněji v tajnosti zachovám, čeho se při jednání v komisi vůbec a o poměrech poplatníků zvlášť dovím."

§ 5.

Předseda řídí práce komise a odpovídá za správné užití zákona. Generální finanční ředitel pro Slovensko, pokud se týče administrátor Podkarpatské Rusi, přidělí komisi orgán finanční jako referenta. Týž má právo hlasovací toliko, je-li členem komise.

§ 6.

Předseda má ke každému zasedání komise pozvati všechny členy. Pozvání musí býti doručeno nejméně 14 dnů před zasedáním. Na místo zaneprázdněných členů pozve předseda zástupce, pokud možno zastupujícího týž druh příjmů neb majetku. Svolaní zástupci vstupují v každém směru na místa členů. Komise je schopna usnášeti se, je-li mimo předsedu nebo jeho náměstka přítomna aspoň polovice členů. Nedostavilo-li by se tolik členů, buďtež všichni členové písemně pozváni k příštímu zasedání s dodatkem, že komise bude schopna usnášeti se bez ohledu na počet přítomných.

§ 7.

Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Předseda hlasuje toliko, jsou-li hlasy počtem sobě rovny. Nedosáhne-li se při hlasování o výši některé částky nadpoloviční většiny hlasů, buďte hlasy pro částku poplatníků nejnepříznivější připočítány ke hlasům pro částku poplatníku nejblíže příznivější a to tak dlouho, až se dosáhne většina.

§ 8.

Když se jedná o odvolání člena komise, jeho manželky, příbuzných neb sešvakřených v pokolení vzestupujícím nebo sestupujícím, neb v pokolení pobočním až do třetího stupně neb o odvolání zaměstnavatele některého člena, jakož i v případě, může-li člen od rozhodnutí očekávati značný prospěch neb újmu, má se tento člen vzdáliti před poradou a usnešením. Předseda v takém případě odevzdejž předsednictví svému zástupci neb některému členu komise.

§ 9.

Komise nechť o svém jednání a rozhodnutí sepíše protokol, kterýž budiž podepsán osobou, která předsedala, a dvěma členy neb zástupci, kteří se jednání zúčastnili.

§ 10.

Členové komise, kteří nejsou aktivními státními úředníky, mají nárok na náhradu nákladů cestovních a ušlého výdělku z práce neb živnosti, pokud jsou naň odkázáni.

Nařízením bude stanoveno, jak velká bude tato náhrada. Aktivním úředníkům státním přísluší náhrada podle ustanovení o dietách.

§ 11.

Z výsledku ukládacího řízení mohou se odvolati k odvolací komisi

a) poplatník do 30 dnův od doručení odůvodněného výroku odhadní komise,

b) referent odhadní komise do 30 dnův ode dne, kdy vyměřovací protokol k finančnímu ředitelství dojde.

Lhůta jest dodržena, když odvolání poslední den bylo na poště k dopravě podáno. Připadne-li poslední den lhůty na neděli neb všeobecný svátek podle gregoriánského kalendáře nebo na národní svátek, končí lhůta prvním příštím dnem všedním.

Žádá-li strana, aby lhůta k odvolání byla prodloužena, staví se lhůta odvolací do dne dodání vyřízení a běží od tohoto dne dále.

Poplatník podej odvolání kolku prosté písemně neb ústně u příslušného finančního ředitelství referentu odhadní komise.

Referent sděl podání svého odvolání současně poplatníkovi, proti jehož poměření daně odvolání čelí, s udáním důvodů. Týž může do 14 dnů podati námitky u odhadní komise.

Odvolání nemá odkládacího účinku, pokud jde o placení a dobytí vyměřené daně.

§ 12.

Zjevno-li z odvolání poplatníkova, že při vyhotovení sdělení odůvodněného výroku komise odhadní udály se chyby, má je finanční ředitelství hned samo opraviti.

Do rozhodnutí toho lze podati u téhož ředitelství kolku prostý rekurs na generální finanční ředitelství pro Slovensko, pokud se týče na finanční referát civilní správy Podkarpatské Rusi.

Není-li takových chyb, buďtež odvolání postoupena odhadní komisi.

Nepřevyšuje-li vyšetřený roční příjem (dôchodek) 20.000 Kč neb vyšetřená hodnota majetku 104.000 Kč a jsou-li jak referent a předseda odhadní komise, tak i tato sama přesvědčeni, že odvolání musí býti plně vyhověno, rozhodne o odvolání odhadní komise. Shledá-li odhadní komise neb její předseda, že výtka vadnosti ukládacího řízení v odvolání učiněná jest odůvodněnou, odstraniž vady.

Ve všech jiných případech předlož odhadní komise odvolání referenta u ní podaná, jakož i odvolání poplatníků, jí finančním ředitelstvím postoupená s vlastním dobrozdáním odvolací komisi.

§ 13.

Za účelem, aby daň správně byla vyměřena, jest předseda odvolací komise ustanoven zástupcem státních zájmů pro obvod svůj. Jemu přísluší vrchní řízení veškerých ukládacích prací v obvodě komise odvolací. Předseda má dohlédati k tomu, aby ukládacích zásad stejně se užívalo, má vésti dozor na úřadování předsedův odhadních komisí a pečovati o včasné ukončení prací ukládacích.

§ 14.

Za účelem přesného zjištění příjmu poplatníkova má odvolací komise a předseda její táž práva, jako komise odhadní a její předseda.

Komise může zejména vyzvati poplatníka aby připustil nahlédnutí do knih obchodních a hospodářských.

Výzva musí obsahovati připomenutí, že, nebude-li jí ve lhůtě stanovené vyhověno, rozhodnutí o odvolání se stane bez další účasti poplatníka, z moci úřadu na základě pomůcek, které budou po ruce. Povinnost připustiti nahlédnutí do těchto knih zahrnuje také povinnost ku předložení smluv, dlužních úpisů, kvitancí za nájemné, výtahů z účtů, faktur a jiných pomůcek účetních a dokladů.

Komise odvolací není při svých rozhodnutích vázána návrhy poplatníka v odvolání.

Když odvolal se jen poplatník a komise sezná, že by poměření daně na jeho úkor mělo býti změněno, má spisy vrátiti příslušnému finančnímu ředitelství (odhadní komisi), aby bylo vykonáno přiměřené vyměření dodatečné, proti němuž poplatníku znovu přísluší právo odvolání.

§ 15.

Do rozhodnutí komise odvolací přísluší jak poplatníku, tak předsedovi odvolací komise právo stížnosti na nejvyšší správní soud v Praze pro nesprávné užití zákona a pro podstatné vady řízení.

§ 16.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Tímto dnem pozbývají platnosti všechna odchylná ustanovení o opravném řízení ohledně daní dôchodkové, z majetku a z válečných zisků.

Ve věcech, ve kterých v den početí účinnosti tohoto zákona výrok odhadní komise s odůvodněním o dani již jest dodán, počíná 30denní lhůta odvolací dnem po početí účinnosti. Ve věcech, ve kterých až do účinnosti tohoto zákona v ustanovených lhůtách byly podány stížnosti na správní soud uherský neb na nejvyšší správní soud v Praze, pokládají se tyto stížnosti za odvolání včas podaná.

§ 17.

Provedení zákona tohoto ukládá se ministru financí.

V Praze dne 19. března 1920.

Předseda:
Referent:
R. Jaroš v. r.
R. Pilát v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP