Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2658.

Zpráva

výboru pro pozemkovou reformu

o osnově zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63 zák. ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového),

o prozatímním pachtu

usneseném výborem pro pozemkovou reformu podle §§ 14 a 17 jednacího řádu.

Zákon

ze dne ................................ 1920,

o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63 zák. ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 přídělového zákona o vnuceném prozatímním pachtu, povinen je ten, komu bude dána zabraná půda do prozatímního pachtu (podpachtu), zaplatiti pozemkovému úřadu správní příspěvek 5 Kč za každých 0.19 ha (z jedné měřice), na Slovensku 7.50 Kč z každé polovice katastrálního jitra, a to předem za jedno smluvené pachtovní období.

Zlomky do polovice poplatné jednotky se nepočítají, zlomky přes polovinu počítají se za celou poplatnou jednotku.

§ 2.

Správní příspěvek vyměřuje a politickou neb soudní exekucí vymáhá pozemkový úřad. O zmocnění politických úřadů platí ustanovení § 63 přídělového zákona.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej ukládá se veškerému ministerstvu.

Důvody:

Ihned po vyhlášení přídělového zákona započal pozemkový úřad prováděti § 63 o prozatímním pachtu. Jak dalo se očekávati, stala se tato agenda velmi rozsáhlou a vyžaduje značných nákladů správních, na něž nebylo pamatováno v rozpočtu na rok 1920. Je spravedlivo, aby finance státní nebyly prováděním prozatímního pachtu zatíženy, neboť lze velmi mírným příspěvkem jednotlivců toto břemeno státu ušetřiti.

V PRAZE dne 23. března 1920.

Předseda:
Referent:
Adolf Prokůpek, v. r.
Biňovec, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP