Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2650.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .......................................... 1920,

kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby s vládami cizích států sjednala smlouvy, upravující vzájemné vztahy v oboru sociálního pojištění a aby při tom platná ustanovení zákonná nařízením měnila a doplňovala, pokud toho bude třeba k ochraně zájmů pojištěncův a pojišťovacích ústavů.

§ 2.

Zákon z 12. února 1909, čís. 30 ř. z. pozbývá účinnosti.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministrům sociální péče a věcí zahraničních se ukládá, aby jej provedli v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva:

Okamžikem, kdy bývalé mocnářství rakouské rozpadlo se v řadu sukcessorních států, stala se navzájem sobě cizími jednak území, jednak osoby je obývající, spjaté kdysi jednotným zákonodárstvím. To týká se zejména také zákonodárství v oboru sociálního pojišťování. Je však přirozeno, že zákonodárství ve všech sukcessorních státech nebude na dále držeti stejný krok, naopak dá se očekávati, že věci týkající se sociálního pojišťování budou v různých státech různým způsobem řešeny. Aby umožněna byla cizím osobám, podléhajícím sociálnímu pojištění, možnost zaměstnání ve státech a možnost stěhovací, zejména pak v případě, když nastane u některé z těchto osob pojistný případ, také návrat do vlasti, je nutno zmocniti vládu, aby s vládami států cizích uzavřela smlouvy, upravující v tomto směru vzájemné vztahy. Není vyloučeno, že bude v jednotlivém případě nutno za účelem ochrany zájmů pojištěnců i pojišťovacích ústavů změniti některá ustanovení zákonná, téhož oboru se týkající. Bylo nutno tedy i v tomto směru do zákona vložiti zmocnění pro vládu.

Vzhledem k naléhavosti věci je nutno, aby zákon tento projednán byl ještě v tomto Národním shromáždění.

Po stránce formální se navrhuje, aby osnova tato přikázána byla výboru sociálně-politickému k podání zprávy během 5 dnů.

Ministr sociální péče:
Winter v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP