Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2648.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ........................................ 1920,

jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení §u 31 zákona ze dne 11. června 1879, č. 93 ř. z., ve znění čl. I. zákona ze dne 25. června 1895, č. 100 ř. z., §§ 26, 46, 48, 49 zákona ze dne 11. června 1879, č. 93 ř. z. a § 31 uherského zák. čl. XXXVI: 1879, ve znění § 8. uherského zákona čl. XXXIX: 1895, §§ 26, 46, 48, 49, uherského zák. čl. XXXVI: 1879 pozbývají platnosti.

Tyto §§ budou příště zníti takto:

§ 26.

Při jednotlivém ubytování poddůstojníkův a mužstva jest ubytovatel povinen opatřiti kromě čistého noclehu, obvyklého v domě, též osvětlení a otop, a poskytnouti možnost, aby si vojáci mohli pověsiti výstroj a zbraň.

§ 31.

Náhrada za den, kterou bude čs. vojenská správa platiti za ubytování poddůstojníkův a ostatního mužstva, též za přechování koňů, ustanovuje se takto:

I. Za ubytování jednoho muže:

1. v kasárnách I. kategorie:

a) za přístřeší 10 h
b) za zařízení1 h
c) za otop a světlo4 h
d) za lůžko 3 h
úhrnem18 h

2. v kasárnách II. kategorie:

a) za přístřeší 7 h
b) za zařízení1 h
c) za otop a světlo4 h
d) za lůžko 3 h
úhrnem15 h

3. v kasárnách nouzových:

a) za přístřeší 3 h
b) za zařízení1 h
c) za otop a světlo4 h
d) za lůžko 3 h
úhrnem11 h

4. Při ubytování jednotlivém s osvětlením a otopem:

v době zimní16 h,

nedodá-li ubytovatel osvětlení, srazí se z náhrady 2 h, za nedodaný otop 4 h.

II. Za přechování jednoho koně:

1. v kasárnách I. kategorie:

a) za přístřeší 9 h
b) za nářadí1 h
c) za osvětlení 1 h
úhrnem11 h

2. v kasárnách II. kategorie:

a) za přístřeší 6 h
b) za nářadí1 h
c) za osvětlení1 h
úhrnem8 h

3. v kasárnách nouzových:

a) za přístřeší 5 h
b) za nářadí1 h
c) za osvětlení1 h
úhrnem7 h

4. Při ubytování jednotlivém 16 h.

Slámu na stlaní opatří jak při ubytování společném, tak i při ubytování jednotlivém správa vojenská.

Hnůj zůstane při ubytování společném správě vojenské, při ubytování jednotlivém ubytovateli.

Nabyté nároky na tyto sazby za kasárny I. a II. kategorie a kasárny nouzové zůstávají po čas užívání jejich v platnosti nadále i tehdy, když by budoucně byly činěny vyšší požadavky na způsobilost jejich.

Vedlejší potřeby a byty gážistův a poddůstojníků při kasárnách II. kategorie a při kasárnách nouzových budou nahrazeny dvěma třetinami nebo třemi čtvrtinami sazebního nájemného. O tom rozhodne ministerská instance podle návrhu povolané smíšené komise a podle jakosti těchto vedlejších potřeb a bytův.

Byl-li při kasárnách II. kategorie výjimečně vystavěn důstojnický pavilon, podle ustanovení pro kasárny I. kategorie, bude náhrada za něj dána podle úplného sazebního nájemného.

Sazby, stanovené tímto zákonem, platí také pro kasárna, jež ubytovatel již poskytl k ubytování vojska se zárukou obsazení, pokud sazby tyto jsou pro ubytovatele výhodnější, nežli sazby dosavadní. Nájemné, stanovené podle toho §u, zůstane po celou dobu záruky nezměněno. Zvýšené tyto sazby nemají však platnosti pro kasárna již poskytnutá se zárukou obsazení, když kasáren těchto není trvale vojenskou správou užíváno.

Vláda se zmocňuje stanoviti nařízením případně i odchylná ustanovení při novostavbách kasáren, jež veřejnoprávní korporace nebo soukromníci budoucně poskytnou vojenské správě k trvalému ubytování vojska.

§ 46.

Za světnici pro vojenské gažisty se zařízením, osvětlením a otopem platí čs. vojenská správa za den 3 Kč.

Tato částka platí se také, když při přechodném ubytování výjimečně jsou požadovány kanceláře, školní světnice, světnice pro churavé vojáky, skladiště, věznice atd.

Ubytovatel jest povinen poskytnouti osvětlení a v zimní době také otop. Nemůže-li však ubytovatel tomuto požadavku vyhověti, nebo nepožaduje-li vojenská správa otopu a osvětlení, sráží se ubytovateli za nedodané topivo částku 1 Kč, za nedodané osvětlení 50 h za den a světnici.

Za zařízení, jež ubytovatel pro ubytování členů rodiny gážisty přes ustanovenou potřebu ubytovaného poskytne, nahrazuje se za den a osobu 20 h. Za kůlnu pro vozy a automobily nahrazuje se 30 h za den.

Při přechodném ubytování mají všichni vojenští gážisté bez rozdílu hodnosti nárok pouze na jeden pokoj k ubytování.

§ 48.

Za ubytování poddůstojníků a mužstva a za přechování koní platí se při ubytování přechodném, jednotlivém i společném, sazby uvedené v §u 31 I. bod 4. a II. bod 4.

Náhrada počítá se podle počtu osob a koní a dnů ubytování.

Ubytovatel jest povinen dodati ubytovanému mužstvu osvětlení a otop, nikoli však palivo na přípravu menáže. Jen při komisionelně dokázané nemožnosti, vyhověti tomuto požadavku, nebo nepožaduje-li vojenská správa osvětlení a otopu, může být ubytovatel této povinnosti zproštěn, srazí se mu však s náhrady 4 h za otop a 2 h za osvětlení pro muže a den.

Vojenská správa může při nutnosti požadovati, aby obec dodala potřebné množství paliva, topiva a svítiva za ceny v místě obvyklé.

§ 49.

Při přechodném jednotlivém ubytování koní náleží ubytovateli opatřiti stelivo, stájové nářadí a světlo.

Hnůj zůstává ubytovateli.

Za dodanou slámu ke stlaní platí se náhrada 10 h za koně a den, za listí neb jiné stelivo, obvyklé v místě, toliko 5 h.

Při koncentraci vojska ke cvičení ve zbrani opatří slámu na stlaní vojenská správa.

Článek II.

Tabulka I. výkazu E zákona ze dne 11. června 1879, č. 93 ř. z., a tabulka I. výkazu E uherského zák. čl. XXXVI. 1879, pozbývají platnosti.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1920.

Provésti zákon tento ukládá se ministru národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva.

Ministerstva národní obrany docházejí stále žádosti za zmírnění a refundování břemen spojených s ubytováním vojska, nemůže však oprávněným žádostem těmto býti vyhověno, poněvadž podle zákona břemeno ubytovací nese obec.

Poměry valutní změnily se od doby vydání zákona ubytovacího, resp. novely k němu tou měrou, že úplata tímto zákonem stanovená je zcela nedostatečnou, takže ubytování vojska jest obecním financím velikou tíží. Zvláště při ubytování přechodném.

Nevyjasněné poměry mezinárodní a politické mají v zápětí, že vojsko musí zejména na hranicích konati pohraniční službu. Ubytování takové, na obce těžce a dlouho doléhající, jest formálně přechodné, fakticky ale trvá již asi celý rok. Břemenem tím jsou stiženy hlavně chudé pohraniční obce horské, u nichž to vzbuzuje smýšlení státu nepříliš přátelské. Také politické důvody na Slovensku mluví pro zvýšení.

Podotýká se, že se uznává potřeba vypracovati zcela nový zákon ubytovací, může však býti k tomu přikročeno, až budou vyřešeny jiné otázky, zejména branný zákon, úprava požitků vojenských gážistův a celková organisace vojska.

Ku § 26.

Povinnosti ubytovatele jsou taxativně vypočteny, takže odpadá povinnost ubytovatele dodati palivo na přípravu menáže.

Ku § 31.

Při ubytování trvalém (v kasárnách) zvyšují se sazby pod I. 1. - 3. a II. 1. - 3. proti dosavadnímu stavu průměrně o 50%, při ubytování jednotlivém (I. 4. a II. 4.) platili se dosud 2 h, resp. 3 hal. Zvýšení toto bylo zástupci samosprávy uznáno dostatečným, aby ubytovatel (obec) mohl hraditi náklady spojené s udržováním trvajících kasáren.

Pro kasárna, jež bude nutno vystavěti, nestačí zvýšení o 50%, poněvadž obce za nynějších poměrů nikdy by se neodhodlaly ke stavbám pro účely státní za těchto sazeb. Stanoviti v tomto zákoně sazby pro novostavby se však nedoporučuje pro neustájené poměry hospodářské.

Ku § 46.

Za ubytování důstojníka poskytne se náhrada jednotná bez rozdílu hodnosti a také se omezuje nárok štábních důstojníkův a generálů při ubytování přechodném na 1 pokoj pouze. Od positivní stylisace (za ubytování důstojníka platí se náhrada 2 Kč, dodá-li ubytovatel otop a osvětlení 3 Kč) se upustilo, poněvadž z ní nebylo patrno, že ubytovatel je povinen palivo a svítivo dodati.

Ubytovatel není povinen dodati palivo ku přípravě menáže (Viz § 26).

Náklad na trvalé ubytování ročně činí pro celý stát asi 3,000.000 Kč, navrhovaným zvýšením sazeb zvětšil by se náklad asi o 2,000.000 Kč. Při přechodném ubytování vojska zvýšený náklad činil by celkem 10 až 12 mil. korun č. Tento náklad se však v budoucnosti zmenší, poněvadž vojsko, ubytované nyní přechodně, bude umístěno nyní trvale v kasárnách, čímž opět náklad trvalého ubytování se něco zvýší.

Ve formelním ohledu se navrhuje, aby osnova byla přikázána brannému a rozpočtovému výboru s tím, aby o ní do 3 dnů podaly zpráv.

V Praze 8. března 1920.

Ministr národní obrany:
V. Klofáč v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP