Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2647.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne..............................................................1920

o soupisu obyvatelstva.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

První soupis veškerého obyvatelstva v obvodu Československé republiky bude proveden v době od 1. listopadu 1920 do 31. března 1921. Rozhodný den určen bude po slyšení statistické rady státní nařízením.

§ 2.

Další soupisy dějí se vždy v obdobích pětiletých v den, který vyhlásí ministr vnitra po slyšení statistické rady státní.

§ 3.

Soupis osob civilních i vojenských provádí se úřady politickými, na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi administrativními vrchnostmi. Obce jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 4.

Soupis nejdůležitějších domácích zvířat bude upraven nařízením.

§ 5.

Jednání neb opomenutí, kterými se porušuje nebo ohrožuje úplnost anebo správnost soupisu, pokud sama o sobě nebo ve spojení s jinými členy nespadají pod trestní zákon, trestají se politickými úřady I. stolice, na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi administrativními policejními vrchnostmi I. instance peněžitou pokutou od 20 Kč do 10.000 Kč, vedle toho nebo místo toho vězením do tří měsíců.

§ 6.

Veškerá dřívější ustanovení o soupisu obyvatelstva se zrušují.

§ 7.

Provedení zákona ukládá s. ministrovi vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva.

Státní úřad statisticky upozorňuje, že nejbližší soupis obyvatelstva by se měl konati podle posavadního zákona dne 31. prosince 1920 a žádá, protože platná ustanovení jsou rázu zastaralého a v mnohém směru nevyhovují více novým poměrům, aby ministerstvo vnitra vypracovalo osnovu nového zákona platného pro celé území Československé republiky na základě zásad vytčených státním úřadem statistickým.

Pokud se týče zákonodárství o soupisu obyvatelstva, dlužno rozeznávati v území naší republiky tři sféry.

Prvá týká se území Čech, Moravy, Slezska a části Dol. Rakous, připojené k Československé republice, kde platí dosud zákon ze dne 29. března 1869, č. 67 ř. z.; podle něho měl by se soupis obyvatelstva provésti na den 31. prosince 1920. Tu je tedy o příští soupisy obyvatelstva zákonem postaráno.

Druhá zaujímá území Slovenska a Podkarpatské Rusí. Tu platí zákonodárství uherské. V Uhrách byl sice také r. 1869 vydán zákon o sčítání lidu, ale ten platil pouze pro tehdejší sčítání a každé následující bylo pak nařízeno zvláštním zákonem, jenž měl platnost opět toliko pro dotčené sčítání. V této oblasti nemáme tedy pro nový soupis zákonných ustanovení.

Třetí je sféra zákonodárství německého. Zahrnuje ony části Ratibořska a Hlubčicka, jež podle mírové smlouvy připadají Československé republice. V Německé říši nebylo zákonův o sčítání lidu a soupis obyvatelstva prováděn byl toliko na základě vládních nařízení.

Tato nejednotnost v zákonodárství byla by velkou závadou pro příští soupisy a jeví se tudíž naléhavá potřeba postaviti pravidla o soupisu obyvatelstva v celém obvodu Československé republiky, na jednotný a to zákonný podklad, poněvadž soupis obyvatelstva ukládá značné povinnosti jak obyvatelstvu tak i obecním správám a úředním orgánům.

Nelze ovšem prostě platnost zákona rakouského rozšířiti na území Slovenska, Podkarpatské Rusi, Hlubčicka a Ratibořska, již proto, že v posledních 50 letech nastaly takové pokroky ve sčítací technice, že zákon ten jest nyní úplně zastaralý a již v dřívějším Rakousku byl překážkou zavedení naléhavých reforem. Nutno tudíž vypracovati zákon nový, a tu opět mluví četné důvody pro zákon rámcový, za kteroužto formu se přimlouvá i státní úřad statistický.

Všeobecně se vytýkalo zákonu z r. 1869, že pojímá v sobě též podrobná ustanovení, která všude jinde se ponechávají cestě nařizovací, a tím brání pokroku a zavádění nových jinde osvědčených method. Francouzský zákon na př. obsahuje toliko tři články. V prvém článku se praví, že bude proveden soupis v určený den péčí starostů, v druhém se stanoví, které obyvatelstvo bude sčítáno zvláště (»Population comptée a part«), a ve třetím se ukládá příslušným ministerstvům provedení tohoto zákona.

Jako hlavní zásady pro nový zákon bylo by vytýčiti:

Vláda rozhoduje se pro soupis zimní. V některých státech provádí se soupis ovšem v době letní, avšak pro naše poměry je doba tato nevhodnou, vzhledem k velké fluktuaci obyvatelstva v této době, jakož i vzhledem k venkovskému obyvatelstvu, které je zaměstnáno polními pracemi a nebývá přítomno doma. Podle povětrnostních poměrů našeho státu by se za soupisové měsíce nejméně hodil prosinec a leden, v nichž panuje největší zima a kdy zvláště v horách leží množství sněhu, které činí cesty neschůdnými a tudíž by působilo rušivě i na provedení soupisu. Nejlépe se tedy hodí buďto měsíc listopad nebo únor a ještě snad i první polovice března. Již Dr. Jindřich Mayerhofer ve své knize »Die Volkszählung in Österreich« str. 64 považoval měsíc listopad za nejvhodnější, poukazuje mimo jiné také na to, že politické úřady v té době jsou poměrně nejméně zatíženy úředními pracemi.

Pokud se týká rozhodného data, bylo by vytknouti, že den 31. prosince se nejméně hodí pro soupis vzhledem k značné fluktuaci toho dne (školní mládež bydlící mimo bydliště rodičů jest u nich na prázdninách, též četní dospělí jsou na návštěvách mimo své bydliště a s nimi též osoby služebné). Ale i 1., 15. a poslední den každého měsíce nebude vhodný, poněvadž toho dne zejména úředníci a služebné osoby měnívají své místo a zaměstnání. Ostatně měsíc prosince celý trpí tím, že do něho spadají prázdniny vysokoškolské a vánoční svátky, za nichž mnozí obyvatelé měnívají svá bydliště, odjíždějíc na návštěvy nebo na svátky k příbuzným a známým a j.

Dosavadní desítiletá období doporučuje se zkrátiti na období pětiletá vzhledem k tomu, že světová válka svými následky (válečné ztráty, zvýšená úmrtnost, zmenšená porodnost, snížení životní míry) učinila otázky populační naléhavými a opatření populačně politická jsou možná toliko na podkladě statistických dat a vědeckého zpracování jejich, kterýmžto potřebám nutno vyjíti vstříc častějšími soupisy. Kromě toho získá i jakost vykonané práce v oddělení Státního úřadu statistického, určeném ke zpracování statistiky populační, které bude stejnoměrněji zaměstnáno a může si vytvořiti stálý personál pomocný, dobře zapracovaný, a není odkázáno na to, aby ke zpracování soupisů shánělo nové síly, je zaučovalo a zase propouštělo. Ve Francii mají ve statistique générale zařízenu věc tak, že tři roky věnují zpracování výsledků soupisu a dva roky zpracování výsledků měny obyvatelstva za pětileté období, kterážto kombinace se neobyčejně osvědčila.

Pokud se týče opakování soupisu jest nutno upraviti příslušný § tak, aby datum rozhodného dne bylo možno podle potřeby měniti.

Doporučuje se dále provésti soupis osob civilních i vojenských tak, jak je tomu v jiných státech, týmiž orgány, aby se zamezilo jednak dvojí počítání, jednak úplné pominutí některé osoby, což se snadno přihází při dvojím souběžném sčítání.

V zájmu správnosti a přesnosti soupisu jest, aby provedení soupisu bylo v zásadě uloženo toliko politickým úřadům a obecní úřady byly přibrány pouze k službám pomocným, aby se tím zamezilo zvláště nátlaku správ obecních, které bývaly dříve pověřeny zemskou správou politickou provedením soupisu na národnostní menšiny.

Soupis domácích zvířat bude nutno oddělit od soupisu obyvatelstva. Spojení to bylo neorganické a mělo svůj původ v josefinských sčítáních rázu vojenského. Ukázalo se, že konec roku je nejméně vhodným pro sčítání dobytka a že sčítací komisaři pak nestačili na požadavky na ně kladené a jednak scházela jim nutná odborná znalost dobytkářství, kdežto význam zemědělské produkce pro výživu vyžaduje, aby revise dobytka byla prováděna mnohem častěji, než jednou za deset let, a to orgány odbornými.

Vydati podrobná ustanovení o přípravných pracích, jakož i o řízení při soupisu, nutno svěřiti ministerstvu vnitra, by tím pružnost zákona neutrpěla a nebránilo se zavádění nutných reforem.

Ustanovení ta vydána budou v nejbližší době na základě dosavadních zkušeností po dohodě se státním statistickým úřadem. Tresty na nesprávná udání a vyhnutí se sčítání nutno zvýšiti vzhledem k dosavadní příliš nízké výměře (40 K!).

Podotýká se, že současně pracuje se na vydání bližších ustanovení o přípravných pracích jakož i řízení při soupisu obyvatelstva na základě materiálu, dodaného státním úřadem statistickým.

Po stránce formální se navrhuje, aby osnova přikázána byla výboru ústavnímu a rozpočtovému ku projednání a podání zprávy ve lhůtě 5 denní.

V Praze 19. března 1920.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP