Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2644.

Zpráva

výboru státně-zřízeneckého

k resoluci poslance Vojty, Buřívala, Brodeckého a soudruhů,

přikázané výboru v 101. schůzi Národního shromáždění čsl. dne

18. prosince 1019.

Resoluce zní:

Vládě se ukládá, aby ve smyslu zákona ze dne 7. října 1919, jakož i ve smyslu zákona právě projednávaného (novely zákona Brodeckého) provedla též zařadění třídních poštovních úředníků (nyní dopravních úředníků poštovních skupina D) do jednotlivých hodnostních tříd platových podle služebních let a to podle pravidel platných pro příslušníky bývalé finanční stráže, nyní úředníků důchodkové kontroly, do statusu státních úředníků.

Důvody.

V měsíci dubnu 1919 podali poslanci Vojta, Buříval, Brodecký a Lukavský návrh na úpravu hmotných poměrů třídních poštovních úředníků.

V návrhu mezi jiným žádáno, by třídní poštovní úředníci zařaděni do statusu státních úředníkův a zařadění toto do jednotlivých platových hodnostních tříd, by provedeno bylo podle služebních let. Státně-zřízenecký výbor návrh projednal a jednomyslně přijal. Když však tento octl se již na denním pořadu Národního shromáždění, tu pod nátlakem tehdejšího ministra Dra. Rašína byl vzat z denního pořádku a to z důvodu, že v návrhu tom žádáno zařadění třídních poštovních úředníků podle skutečných služebních let. Nyní však v zákoně o úřednictvu finanční stráže béře vláda za základ práva tato služební léta. Vláda pak podala svůj návrh, v němž stanovila zařadění třídního poštovního úřednictva nikoli podle služebních let, nýbrž na základě tehdejších platů.

Aby bylo jasno v jaké nevýhodě bylo v tomto případě bývalé třídní úřednictvo poštovní oproti úřednictvu finanční stráže, uvádějí se tyto příklady:

1. Poštmistr Matěj Zoufalík, Vyšší Brod, slouží 46 let a byl zaraděn do IX. hodnostní třídy, 3. stupnice platové, potřeboval tudíž k dosažení IX. hodnostní třídy 40 let služby.

2. Poštmistr Frant. Nájemník, Horní Ročov, slouží 33 léta a byl zařaděn do IX. hodnostní třídy, 2. stupně, potřeboval tudíž k dosažení IX. hodnostní třídy 30 let služby.

3. Poštmistr Václav Hocký, Mseč, slouží 20 roků a byl zařaděn do X. hodnostní třídy, 3. stupnice - potřeboval tudíž pro dosažení X. hodnotní třídy 14 roků.

4. Poštovní expedientka Julie Slabá, Kařezy, slouží 14 roků 6 měsíců a byla zařaděna do X. hodnostní třídy 1. stupně, potřebovala tudíž pro dosažení X. hodnostní třídy 14 1/2 roku služby.

Z uvedených příkladů jest vidno, jak nepoměrně nepříznivěji bylo naloženo s bývalým třídním poštovním úřednictvem.

Navrhované příznivější zařadění podle zásad o zařadění úředníků finanční stráže § 9 příchodných ustanovení bod 1, odstavec 2, 3 a poslední má se prováděti pouze u těch jednotlivců ze řad dopravních poštovních úředníků skupiny D, kteří provedením zákona ze dne 10. dubna 1919 o převzetí poštmistrův atd. byli při svém zařadění proti příslušníkům finanční stráže v nevýhodě.

Poněvadž poštovní dopravní úřednictvo skupiny D koná vysoce zodpovědnou službu dopravní a pokladní a vykazuje tutéž povšechnou kvalifikaci co úřednictvo důchodkové kontroly, není dovoleno už z ohledů prosté spravedlnosti, aby cítilo se odstrkováno, a je nutno vybaviti je materielně tak, jako činí se právě úřednictvu finanční stráže.

Z těchto důvodů dovoluje si výbor státně zřízenecký slavnému Národnímu shromáždění výše uvedenou resoluci k laskavému schválení vřele doporučiti.

V Praze 20. března 1920.

Předseda:
Referent:
G. Navrátil v. r.
Vojta v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP