Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2641.

Odpověď.

ministra zemědělství v dohodě s pozemkovým úřadem a ministra financí na dotaz člena Národ. shromáždění Dra. Budínského a soudruhů (č. tisku 2297)

o hospodaření na panství Salmově V Rájci na Moravě.

Na Salmově panství v Rájci byla provedena revise zemědělským kontrolorem ministerstva zemědělství Bernardem Bradíkem počátkem listopadu 1919.

Zpráva revisní označuje polní hospodářství až na menší nedostatky, jež mají svůj původ v nynějších celkových hospodářských poměrech, za řádně vedené a praví, že pozemky jsou racionelně obhospodařovány, budovy hospodářské v dobrém stavu, živý i mrtvý inventář dostatečný, úřednictvo a zřízenci řádně podlec platné smlouvy placeni. Lesnímu hospodářství vytýká revisní zpráva, že jest vedeno tak, aby se bez zřetele na podstatu lesů z těchto co nejvíce vytěžilo a navrhuje proto uvalení vnucené správy na lesy.

Důvody pro uvalení vnucené správy na lesy jsou však neurčité a jen částečně prokázány, takže nebylo lze na podkladě takového neúplného řízení uvaliti vnucenou správu.

Za účelem doplnění řízení a vyšetření pozdějších stížností jest nutno provésti novou revisi, která se bude týkati celého panství Salmova, kdežto první revise byla toliko částečná.

Revise velkostatkův, o nichž jest důvodné podezření, že se na nich řádně nehospodaří, zejména též panství Salmova, budou prováděny pozemkovým úřadem postupně v nejbližší době, a tam, kde toho potřeba bude vyžadovati, zavedeny budou k zabezpečení rádného hospodaření vnucené správy. Výsledek takové revise Salmova panství bude Národnímu shromáždění oznámen.

V Praze dne 11. března 1920.

Ministr financí:
Ministr zemědělství:
Sonntág v. r.
Prášek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP