Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2637.

Odpověď.

ministra vnitra

na dotaz členů Národního shromáždění Václava Freimana,

Dra Theodora Bartoška a spol. (č. tisku 2322)

o užívání úředních orgánů a úředního aparátu státního

k agitaci pro Armádu Spásy.

K dotazu členů Národního shromáždění Václava Freimana, Dra Theodora Bartoška a spol. dovoluji si sděliti:

Hlavní národní velitelství Armády Spásy v Č.S.R. podalo v říjnu 1919 na ministerstvo vnitra žádost za povolení ke konání všeobecné sbírky ve prospěch práce Armády Spásy v Československu.

Armáda Spásy jest sice podle svého programu organisací vybudovanou na základě křesťanství a lidskosti; postrádá však jakéhokoli politického rázu, a jejím úkolem jest boj proti neřestem hubícím lidstvo, zejména proti alkoholu a prostituci, a povznesení pokleslých vrstev obyvatelstva. Poněvadž činnost podnikaná k dosažení těch úkolů prospěti může nepochybně všem vrstvám obyvatelstva bez rozdílu náboženství a příslušnosti k té či oné třídě společenské, lze ji považovati za obecně prospěšnou a nebylo tudíž pro ministerstvo vnitra žádné příčiny, aby odpíralo žádané povolení ke sbírkám. Zmocnilo tudíž výnosem svým ze dne 3. listopadu 1919 č. 50553 resp. ze dne 10. listopadu 1919 č. 56191 ai 1919 podřízené zemské politické úřady a ministerstvo pro správu Slovenska, aby ve svém obvodu správním povolily Armádě Spásy sbírek těch za obvyklých podmínek na zvláštní žádost přímo u nich podanou, jež obsahovati měla jmenovitě též sdělení o způsobu organisace sbírek těch.

Nebylo tudíž podřízeným politickým úřadům dáno ani nařízení ani pokyn, aby při sbírkách těch jakkoli činně spolupůsobily.

Spolupůsobení politických úřadů při sbírkách těch omezilo se podle došlých zpráv na rozesílání sběracích archů jednotlivým obecním úřadům a zasílání výtěžku sbírek hlav. velitelství Armády Spásy.

Spolupůsobení toto stalo se bez vědomí zdejšího ministerstva a byla zemským správám politickým podnětem k němu pravděpodobně okolnost, že jim poslední dobou při sbírkách, konaných v celém území Č.S.R., na př. při sbírkách pro čsl. Červený Křiž i pro České Srdce, takové spolupůsobení bylo nařízeno.

Jakmile však ministerstvo vnitra zjistilo takovéto spolupůsobení podřízených úřadů při konání sbírek Armády Spásy, upozornilo zemskou správu politickou v Brně, v jejíž obvodu sbírky té doby nebyly posud provedeny, že není dovoleno, aby správní úřady státní jakkoli činně, spolupůsobily při konání těchto sbírek, anebo při přípravách ke sbírkám těm.

V Praze dne 17. března 1920.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP