Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2633.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Karla Kramáře, Dra

F. Lukavského, Dra Al. Rašína, Dra J. Brabce a spol.

na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní.

Zákon

ze dne.........……………………..1920,

kterým se. zřizuje úsporná a vyšetřovací parlamentní komise.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K zjednání úsporného pořádku a nápravy ve státní správě a státním hospodářství vůbec, zejména též ve státních podnicích, ústřednách a komisích, jakož i v podnicích státem zaručených neb podporovaných půjčkami a subvencemi zřizuje se na dobu jednoho roku zvláštní parlamentní komise ze členů N. S., opatřená mimořádnými právy.

Lhůta jednoroční jest prozatímní a může býti prodloužena.

§ 2.

Tato komise skládá se ze 16 členů, volených N. S. podle zásady poměrného zastoupení stran.

§ 3.

Úkolem této komise jest zkoumati a vyšetřovati státní hospodaření s příjmy a vydáními ve všech směrech veřejné správy, a to jak v ministerstvech, tak i v jiných oborech státní správy, nebo státních podniků, též podniků státem zaručených, nebo jimž půjčeny neb úvěrem ponechány státní peníze, aneb poskytnuty státní subvence, pak v ústřednách a komisích, zejména zkoumati, dělají-li se veškerá vydání podle rozpočtu, zda jsou tato i jiná veškerá vydání, třeba zákonodárně schválená, účelnými a hospodárnými, jsou-li pro ně potřebné doklady a jsou-li podle zákona řádně súčtována.

§ 4.

Aby se dosáhlo úspor a pořádku ve státní správě, podnicích, ústřednách a komisích. jest úsporná a vyšetřovací komise zmocněna zkoumati, zda věcný náklad na zařízení a provozování jest v náležitém poměru k úkolům dotčeného odboru neb oddělení státní správy, zda stav úřednictva, zřízenectva i jiných zaměstnanců se zřetelem k jich kvalifikaci, poctu a odměně odpovídá potřebě dotčeného odboru, dále zkoumati, jakým způsobem byli tito zaměstnanci státní neb smluvní jmenováni, neb vůbec na svá místa ustanoveni, jaké jsou doklady jejich schopnosti a jaký je obor přikázané jim činnosti, jakož i jaká jest jejich činnost dosavadní.

§ 5.

Aby mohla splniti úkoly v předchozích paragrafech vytčené, má komise zejména právo:

1. činiti dotazy na členy vlády, kteří jsou povinni dáti bez odkladu potřebná vysvětlení podle žádosti buď ústní nebo písemná, předložiti příslušné doklady a po případě označiti ony úředníky, kteří mohou podati z vlastního názoru žádaná vysvětlení;

2. vyslýchati jako svědky všechny státní úředníky, zřízence a jiné státní zaměstnance, i smluvní. a to bez ohledu na úřední tajemství; každý takový zaměstnanec jest povinen vypovídati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí úplnou pravdu a nesmí se úředního tajemství dovolávati; tito svědkové mohou býti na návrh komise u soudu, příslušného podle jich bydliště neb úředního sídla vzati do přísahy se všemi důsledky výpovědí svědeckých před soudem;

3. podle svého uvážení a své volby jmenovati znalce pro vyšetření a zkoumání určitých případů neb oborů, kteří rovněž mohou býti vzati do soudní přísahy;

4. dáti si předkládati veškeré doklady o státních příjmech a vydáních, instrukce úředníků, zřízenců a jiných státních zaměstnanců, smlouvy uzavřené se zaměstnanci smluvními, vůbec veškeré písemné i jiné pomůcky, z nichž je možno zkoumati a sledovati, jak se hospodaří se státními penězi.

§ 6.

Komise bude pracovati společně s nejvyšším kontrolním úřadem, který jest povinen podporovati ji ve všech směrech, předložiti všechny doklady, po př. k splnění úkolu komise doklady vyhledávati, opatřovati, a nesmí žádnou součinnost odepříti.

Totéž platí o kontrolních odděleních v jednotlivých ministerstvech neb úředních odděleních.

§ 7.

Komise bude podávati o postupu svých prací pravidelné měsíční zprávy Národnímu shromáždění, jemuž má činiti též návrhy, směřující k nápravě, pak presidentu republiky a předsedovi ministerstva; dále má však právo a v případech zvláště nutných i povinnost, podati, kdykoliv se jí toho vidí potřeba, mimořádnou zprávu všem těmto státním činitelům.

Předseda Národního shromáždění bude míti povinnost v době, kdy Národní shromáždění nezasedá, na žádost komise svolati schůzi Národního shromáždění za účelem vyslechnutí a projednání zprávy i návrhů.

§ 8.

Komisi přísluší právo, znovu neb jinak upravovati věcný náklad a měniti stav úřednictva a zřízenectva v jednotlivých oborech, zmenšiti neb jinak upravovati počet jeho, zavésti proti jednotlivcům disciplinární řízení, nebo činiti i trestní oznámení, jest však povinna v takových případech vyslechnouti napřed bezprostřední i vyšší představené, jakož i ty, o něž právě jde.

§ 9.

Jednání komise jest důvěrné a usnesení se dějí stejným způsobem, jako v parlamentních výborech, avšak každý člen komise má právo, nesouhlasí-li se zprávou nebo návrhem většiny, podati zvláštní zprávu nebo návrh, které musí býti rovněž předkládány Národnímu shromáždění, presidentu republiky a ministerskému předsedovi. Zprávy a návrhy komise, jednotlivých jejích členů, mají na denním pořadu Národního shromáždění přednost přede všemi jinými předlohami, jakmile za to žádá komise nebo některý člen její.

§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 11.

Provedení zákona se ukládá ministerskému předsedovi.

Odůvodnění.

V parlamentních kruzích bylo mnohokráte v hovorech s více stran poukazováno na neutěšený finanční stav republiky a na různé stížnosti a kritiky, které se veřejně pronášejí o hospodaření v jednotlivých ministerstvech, ústřednách i jiných ústavech, úřadech a podnicích státních.

Tyto stížnosti se množí i ve veřejnosti mezi občanstvem a, jsouce podporovány stále klesající valutou, rostoucími deficity rozpočtovými a stoupajícím zadlužováním státu, nabývají hrozivého významu pro udržení nutného státního pořádku a pocitu bezpečnosti státního občanstva, znepokojovaného obavami o budoucnost samostatného státu.

Tak se stává, že občanstvo neodpovídá ani ochotně, ani poměrům přiměřeně na výzvy, aby upisovalo státní půjčky a stát následkem toho trpí i na kreditu zahraničním, bez kterého by byl ve svém dalším rozvoji, ne-li přímo trvání ohrožen.

Tyto neblahé poměry jsou ještě zhoršovány stoupající drahotou a plynoucími z ní novými mzdovými požadavky, takže celé naše státní hospodářství se ocitá jakoby v začarovaném kruhu, z něhož je dlužno hledati východisko za každou cenu a co nejrychleji.

Je na snadě, že, má-li býti nalezena nová cesta, která by nás vyvedla z pohybu po nakloněné ploše, musí se především pomýšleti na skontrolování státní správy a vyzkoumání, zda v aparátu tomto není závad, které jsou buď příčinou aneb aspoň podporou výše vylíčených neblahých poměrů finančních a hospodářských, a po jichž odstranění je možno doufati nápravy, aneb zjištění pravé jiné příčiny, ležící mimo obor hospodářství a správy státní.

Takový úkol skontrolování a nápravy, vyplývající z mimořádných poměrů nynějších, náleží provésti především a snad jedině nejvyššímu orgánu naší státní správy, totiž Národnímu shromáždění, které ale musí k tomu zvoliti také mimořádné prostředky a vybaviti ty, které pověří provedením úkolu tak nesnadného a nejvýš důležitého, přiměřenou zvláštní mocí. Podepsaní, uvažujíce všechny tyto důvody a majíce na zřeteli zabezpečení rozvoje a trvání republiky, jakož i ochránění její před živly nesvědomitými a ziskuchtivými, předkládají tuto osnovu zákona s návrhem, aby přikázána byla ku projednání ústavnímu výboru, a aby mu uloženo bylo podati zprávu do 24. hodin.

V Praze dne 19. března 1920.

Dr. Karel Kramář, Dr. Lukavský, Dr. Rašín, Dr. Jar. Brabec,

Dr. Engliš, Votruba, Dr. Scheiner, Sís, Alois Jirásek, Dr. A. Zeman, Dr. B. Němec, Viková-Kunětická, Viktor Dyk, Sokol, Dr. Budinský, Kvapil, Ing. O. Nekvasil, Herben, Dr. Vaněk, Dr. Hajn, Dr. Vrat. Černý, V. Čipera, El. Purkyňová, Dr. Jaroslav Stránský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP