Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2632.

Dotaz

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků

na ministra spravedlnosti o soustavném zamítání nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků.

Výkup dlouholetých pachtů byl zahájením všeobecného převádění půdy do rukou potřebných malých zemědělců. Předpokládalo se, že pachtýři, po delší řadu let hospodařící na pozemcích, vytvořili z půdy málocenné svou pílí a investicí půdu produktivní a toto přičinění jejich stalo se důležitým důvodem zákona pachtýřského. Provádění zákona narazilo na mnohé překážky přičiněním majitelů požadované půdy, kteří odkladem řízení a námitkami převod pozemků zdržují. Bohužel i mnohým okresním soudům jsou ustanovení zákona nejasnými a dochází ke stálému povolování prodloužených lhůt smluvních, což vzbuzuje mezi pachtýři všeobecné pobouření.

Ještě nebezpečněji vytváří se poměry zamítáním žádostí o půdu církevní. Okresní soud v Hořovicích zamítá usnesením ze dne 11. března 1920, číslo jednací NcI. 949, 951-953, 955-963, 1193, 1361/19, přihlášky dlouholetých pachtýřů v Neumětelích s odůvodněním: Vlastnické právo k požadovaným pozemkům jest ve vl. č. 1 kat. obce Neumětely vtěleno římskokatolické faře Neumětelské a jsou pozemky ty určeny, aby z jich výnosu potřeby bohoslužby, totiž opatřiti kostel a faru i udržovati je - jakož výživu duchovního - jemuž čistý výnos do kongruy se započítává, byly hrazeny: proto podle názoru soudu nevztahuje se ustanovení § 1. zák. ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o církevním nebo nadačním statku na tento pozemkový majetek farní.

Ohledně pozemků církve evangelické k udržování církevní služby věnovaných, tento výklad citovaného § 1. výslovně ministerstvo spravedlnosti - vyžádavši si posudek ministerstva zemědělství i školství a národní osvěty... výnosem ze dne 19. září 1919, č. 22.236/19 se soudy sdělilo.

Zákon o dlouholetých pachtýřích jest jasný i v otázce jmění církevního. Zákonodárci měli na mysli veškeré pozemkové jmění všech církví, bez ohledu na formu utvoření nebo právního opodstatnění jeho. Proto stanovisko soudu 1 citované stanovisko ministerstva spravedlnosti je v odporu s úmyslem zákonodárců, kteří v pozemkovém výboru byli jednomyslní a právě v těchto dnech novým, přese stylisovaným doplňkem zákona uvedeného zamítají stanovisko ministerstva spravedlnosti.

Poněvadž citované usnesení a jemu podobná četná jiná usnesení soudů uvádějí ve zmatek praxi zákona a vyvolávají právní nejistotu uchazečů-pachtýřů půdy církevní. táží se podepsaní:

Jest panu ministru spravedlnosti známa tato zamítací praxe soudních úřadů a jest pan ministr ochoten rozkázati jim, aby do vydání připraveného doplňku zákona o dlouholetých pachtýřích bylo rozhodování o půdě zastaveno a vydaná již zamítavá usnesení odvolána?

V Praze dne 19. března 1920.

Vladimír Drobný,

Dr. Bartošek, Dr. Boh. Vrbenský, Sladký, Dr. Rambousek, Fišer, Karel Moudrý, J. Svozil, Buříval,.Tučný, Zeminová, St. K. Neumann, Landová-Štychová, Holejšovský, Jan Hrizbyl.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP