Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2624.

Návrh.

členů Národního shromáždění Lukeše a Oklešťka a soudruhův,

aby mimořádná zvýšená práce soudců, při provádění zákona o zajištění

půdy drobným pachtýřům, byla náležitě honorována.

Provádění zákona o zajištěni půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, č. 318. Sb. z. a n. naráží v praksi na velké obtíže, poněvadž dlužno téměř v každém případě konati rozsáhlá šetřeni o udáních a námitkách stran, jak o přesném označení požadovaných pozemků, jejich výměry, tak i služebnostních práv, jakož i o jiných různých věcech, jimiž má býti nárok pachtýře buď prokázán neb jemu odepřen, neboť udání stran jsou vesměs tak nejasná a nespolehlivá, že značně stěžují zjištění skutečného stavu.

Dlužno tedy téměř o každé přihlášce konati více stání a výslech více osob, což při mnoha stech u každého soudu podaných přihlášek soudce, jimž jsou tyto věci přiděleny, značně zatěžuje, takže jsou nuceni pracovati přes čas více hodin, ba i doma, chtějí-li mimo to i ostatní svoji agendu v pravidelném chodu udržeti.

Také duševní námaha jest zde značná, poněvadž zákon sám v mnohých směrech připouští tak různých výkladů, že i ankety odborníkův a zúčastněných ministerstev za účelem správného výkladu různých pojmů, v zákoně uvedených, se konaly, aniž by k positivnímu výsledku byly vedly.

Jsou tedy veškeří soudcové, jimž provádění citovaného zákona bylo přiděleno, oproti ostatním mnohem více zatíženi duševně a vyčerpáváni, a proto by také podle práva a spravedlnosti měli býti za to zvlášť přiměřeně odměněni.

Jest známo vědomí plnění povinností, jakož i povýšenost našich soudců, než aby se sami domáhali jakékoliv odměny za tyto více práce a proto žádají podepsaní, aby vláda se vůči těmto soudcům ukázala býti uznalou a spravedlivou a aby jejich práci, spojenou s prováděním tak dalekosáhlých reforem pozemkových, zvlášť spravedlivě odměnila a honorovala.

Návrh tento budiž přikázán výboru pro pozemkovou reformu.

V Praze dne 15. března 1920.

Lukeš, Okleštěk,

Otm. Hrejsa, Jos. Sechtr, Slavík Ant., Zatloukalová-Coufalová, Malík, Chlebounová Anna, Dr. Velich, Vojta, Frant. Mašata, Wachtfeidl, J. Klega, Frant. J. Kroiher, Sáblík, J. Malypetr, Dr. Josef Černý, Špaček Josef, Hübner, Hyrš, Adolf Prokůpek, Dr. Hnídek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP