Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2623.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne................................................................................ 1920

o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Platnost zákona ze dne 3. června 1901, č. 62. ř. z. o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen prodlužuje se, pokud se týče Čech, Moravy a Slezska, do 31. prosince 1920.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Ministrům spravedlnosti, vnitra, sociální péče a financí náleží jej provésti.

Důvodová zpráva:

Poněvadž platnost zákona z 3. června 1901, č. 62. ř. z. zanikla podle zákona z 18. prosince 1919, č. 11. Sb. z.. a n. z roku 1920 dnem 31. prosince 1919, jest nutno platnost uvedeného zákona prodloužiti na další rok, aby správní přebytky sirotčích pokladen mohly býti percentuální kvotou odvedeny jednotlivým zemím. Do té doby také možno počítati s úplnou úpravou samosprávných úřadů a hromadných sirotčích pokladen na základě nové ústavy.

Formelní návrh: Návrh buď přikázán právnímu výboru ku projednání a podání zprávy do 6 dnů.

V Praze 19. března 1920.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Veselý, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP