Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2619.

Návrh

člena Ná rodního shromáždění lng. Jos. Rotnágla a druhů,

a by hlav. městu Praze udělen a byla státní subvence na stavbu

krematoria.

Zákonem ze dne 1. dubna 1919 bylo připuštěno fakultativní pohřbívání ohněm v republice Československé.

K účinnosti zákona jest nezbytnou potřebou zřízení krematorií.

V obvodu republiky Československé jest dosud v činnosti jediné, v nedostatečných rozměrech postavené a hygienickým požadavkům plně nevyhovující krematorium v Liberci; tato okolnost má za následek, že mrtvoly dosud se převážejí ke zpopelnění za hranice našeho státu.

Obtíž z převozem a značné výlohy byly již před více lety pohnůtkou, že zájemníci opětovně se domáhali na obci pražské, aby přistoupila ke stavbě krematoria.

Vyhovujíc za změněných poměrů tomuto přání, rozhodla se městská rada pražská, aby stavba krematoria s příslušnými pohřebními síněmi a kolumbáriem nyní se vším urychlením a sice na novém hřbitově obce pražské u Ďáblic byla provedena, a tím nutné potřebě jak pro Velkou Prahu tak i pro celou oblast naší republiky bylo odpomoženo.

Plány na stavbu byly s urychlením vyhotoveny a jsou schváleny; uskutečnění stavby závislým jest jedině od možnosti úhrady stavebního nákladu.

Náklad ten za dnešních mimořádných poměrů dostupuje podle vyhotovených rozpočtů výše 4,767.482 K.

K jeho úhradě finanční prostředky obce pražské nestačí. Bez pomoci státní bylo by provedení projektované stavby na dohlednou dobu znemožněno.

Poněvadž jde o stavbu budovy povahy veřejné, o instituci zdravotní, jež sloužiti má nejen Velké Praze, ale i celé zemi české a státu Československému, o budovu, jež důsledkem zákona ze dne 1. dubna 1919 jest nepostradatelnou a jejíž okamžité budování provésti lze jako práci nouzovou, ku podpoře a povzbuzení stavebního ruchu, navrhujeme:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti, aby městu Praze poskytnuta byla na vybudování krematoria státní subvence, rovnající se třem pětinám skutečného nákladu, nejvýše 2,860.490 K.

Návrh tento budiž přikázán výboru technickému a rozpočtovému.

V Praze 18. března 1920.

Ing. Jos. Rotnágl,

El. Purkyňová, Ing. O. Nekvasil, Dr. Vrat. Černý, Dr. Vaněk, Alois Jirásek, Adolf Prokůpek,.J. Dubický, R. Mlčoch, Ing. Záruba-Pfeffermann, Dr. Vanovič, Petrovický, Emil Špatný, Freiman, R. Pilát, J. Malypetr, Dr. Rambousek, Dr. Hnídek, Hummelhans, Němeček, Dr. B. Němec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP