Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2618.

Návrh

členů Národního shromáždění F. Časného, L. Zatloukalové-Coufalové,

B. Krále, Frant. Navrátila a soudr.

o poskytnutí pomoci pohořelým ve Skrbni u Olomouce.

V minulých dnech stala se Skrbeň u Olomouce obětí obrovského požáru, kterým zničena byla z valné části celá obec: Vyhořel celý komplex domků v počtu 23, veškeré nářadí, zařízení i dobytek, též lidský život byl obětí dravého požáru. Obyvatelé nalézají se v zoufalé situaci, neboť škoda podle běžného odhadu obnáší 505.500 K a kryta pojištěním toliko 48.967 kor. Nebude-li okamžitá pomoc, hrozí záhuba a zničení značného počtu rodin.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, by okamžitě zahájila vyšetřování o rozsahu požární katastrofy ve Skrbni u Olomouce a poskytla neprodleně finanční i morální prostředky k záchraně pohořelých a obnově hospodářského života jejich. Nechť poskytnuty jsou z prostředků státních a zemských finanční příspěvky, jimiž by hrazena bila polovina nákladů stavebních a zařizovacích. Dále budiž poskytnuta nezúročitelná půjčka v obnosu, který by odpovídal alespoň čtvrtině těchto nákladů. Nechť jsou zaručeny a poskytnuty veškeré úlevy pokud jde o materiál stavební a dopravu jeho drahou, tato podle možnosti ať se děje s prominutím poplatků. Zemský výbor nechť poukáže stavební úřad zemský, by okamžitě vypracoval regulační plán, projekt staveb, jakož i příslušný rozpočet. Ježto pohořelí jsou lidé povětšině nezámožní, budiž veškeré řízení prováděno s největším možným urychlením, by ihned mohlo býti započato s pracemi stavebními.

V ohledu formálním přikazuje se návrh tento výboru rozpočtovému a technickému, by podaly o něm ihned zprávu Národnímu shromáždění.

V Praze 15. března 1920.

Felix Časný, L. Zatloukalová-Coufalová, B. Král, Fr. Navrátil,

Bechyně, Marek, Merta, Burian, Rouček, F. Svoboda, Hybeš, Filipínský, Dr. Lukavský, Hatlák, Nohel, Bezděk, Šamalík, Čuřík, Klega, Sáblík,.Jar. Marcha, Malík, Hrejsa, Dr. B. Němec, Dr. Kyjovský, Dr. Stojan, Kadlčák.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP