Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2616.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů

na pana ministra zásobování

stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem

Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou.

Josef Janda, jenž je ve službách ministerstva pro zásobování lidu ve funkci výkupního komisaře v Lomnici n. Popelkou, spojuje výkon své úřední povinnosti s výkonem stranicko-politického agitátora, tím, že u příležitosti svých cest za výkupy pro ministerstvo pro zásobování lidu rozváží politicko-stranické letáky čs. socialistů nadepsaný »Pravda o zrazeném národě«.

Tak dne 11. března t. r., kdy měl úřední řízení výkupní v Boskově (okres Semily), přivezl sebou as 50 kusů v příloze připojeného letáku československých socialistů, které dal tamním obec. strážníkům s příkazem, aby je dále mezi lidem rozšiřovali.

Tato agitátorská činnost Josefa Jandy jest neslučitelna s úředním charakterem jeho postavení jako úředníka ministerstva pro zásobování lidu a jest důkazem stranicko-politického nazírání některých jednotlivců z tohoto ministerstva na výkon svého úředního povolání.

Poněvadž se z kruhů veřejnosti na činnost J. Jandy s nelibostí poukazuje a mohly by vzejíti následkem toho nesprávné výklady, jimiž by mohlo býti i ministerstvo samo nemile dotčeno, táží se podepsaní:

1. Jest tento případ s úředním povoláním neslučitelné stranicko-agitační činnosti výkupního komisaře Josefa Jandy znám panu ministru pro zásobování lidu?

2. Jest pan ministr zásobování ochoten zakročiti, proti slučování výkonu úředního povolání ministerského zaměstnance s činností stranicko-politického agitátora, jež nutně musí význam jeho úřadu snižovati v očích veřejnosti?

3. Jest pan ministr ochoten postarati se o to, aby takováto agitátorská činnost neslučitelná s úředním povoláním Jos. Jandovi bez odkladu byla zakázána, pokud se týče učiniti opatření, aby se takové případy nepřístojnosti napříště neopakovaly?

V Praze 17. března 1920.

Dr. Lukavský,

Dr. Engliš, V. Čipera, Al. Jirásek, Dr. Jar. Brabec, Dr. A. Zeman, Votruba, Dr. Vaněk, Dr. Matoušek, Sís, V. Rebš, Nohel, Hatlák, Dr. Vrat. Černý, J. Veselý, Dr. Scheiner, Dr. Kramář, Dr. Hajn, Dr. A. Stránský, B. Fischer, Petrovický, Ing. L. Novák, B. Král, K. St. Sokol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP