Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2613.

Dotaz

členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Josefa Sechtra, Josefa Vraného a společníků

na pana ministra spravedlnosti

v záležitosti protizákonného postupování okresního soudu v Hořovicích týkajícího se výkupu dlouhodobých pachtů.

Okresní soud v Hořovicích nechal doručiti dlouhodobým pachtýřům v Neumětelích, dožadujících se na základě zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. zák. a nař., výkupu pozemků patřících římsko-katolické faře v Neumětelích následující usnesení:

Číslo jed. NcI.
949, 931-953, 955-963,
2.
1193, 1361 19, 1362/19
2.

Usnesení.

Přihlášky dlouholetých pachtýřů:

k pozemkům
čkt.
1. Marie Münzbergerové
355,
382
2. Josefa Lenera
382
3. Josefa Zíky
355
4. Františka Šebka
355
5. Antonína Kačírka
355
6. Jana Klána
355
7. Jana Procházky
355
8. Jana Sedláčka
382
9. Tomáše Krajbicha
355
382
10. Josefa Karmazína
382
11. Matěje Nováka
1578
1579
12. Jana Šidlíka
355
1520
13. Antonína Zacha

v Neumětelích.

882
14. Veroniky Husákové

v Lážovicích.

686
15. Cyrila a Barbory Košťálkových
355
16. Barbory Brůnové
385

vesměs v Neumětelích ve vložce číslo 1. poz. kn. kat. obce Neumětelské římskokatolické faře Neumětelské připsaným

se zamítají:

Odůvodnění:

Vlastnické právo k požadovaným pozemkům jest ve vl. č. 1. kat. obce Neumětely vtěleno římsko-katolické faře Neumětelské a jsou pozemky ty určeny, aby z jich výnosu potřeby bohoslužby, totiž opatřiti kostel a faru i udržovati je, jakož výživu duchovního, jemuž čistý výnos do kongruy se započítává, byly hrazeny; proto podle názoru soudu nevztahuje se ustanovení paragrafu 1. zák. ze dne 27. května 1919, č.318 sb. zák. o nař. o církevním neb nadačním statku na tento pozemkový majetek farní.

Ohledně pozemků církve evangelické k udržování církevní služby věnovaných, tento výklad citovaného paragrafu 1. výslovně ministerstvu, spravedlnosti - vyžádavší si posudek ministerstva zemědělství i školství a národní osvěty - výnosem ze dne 19. září 1919, č. 22.236/19 se soudy sdělilo.

Následkem toho vyhláškám vyhověno nebylo, přihlášky Josefa Lenera a Františka Šebka mimo to zamítnuty byly z důvodů, že v nich ani doba, od které je žadatelé mají propachtovány, ač podle citovaného zákona je pozemky od 1. října 1901 nepřetržitě do 12. června 1919 v pachtu žadatele se nalézající, mohou býti požadovány.

Okresní soud v Hořovicích, oddělení I.

dne 11. března 1920.

Alfred Králík.

Za správnost vyhotovení řídící kancel.

oddělení:

Fejk m. p.

Takovýto postup neodpovídá výše citovanému zákonu, ani nařízením ministerstva spravedlnosti a jeví se jako stranické nadržování dosavadnímu majiteli a může ohroziti vážně důvěru obyvatelstva v nestrannost soudů. V důsledku toho táží se podepsaní:

1. Jest panu ministru znám tento způsob vyřizování žádostí dlouhodobých pachtýřů okresním soudem v Hořovicích?

2. Jest pan ministr ochoten poučiti příslušné soudy o správném provádění zákona?

3. Jest pan ministr ochoten nechati vyšetřiti tento případ a zjednati nápravu, aby v právu jsoucí pachtýři nebyli poškozeni?

V Praze 18. března 1920.

Fr. Mašata, Jos. Sechtr, Jos. Vraný,

Marcha, Hübner, Hyrš, Malík, Klega, Jonáš, Tomásek Josef, Vojta Okleštěk, Adolf Prokůpek, J. Malypetr, Špaček Jos., Kypr, Otmar Hrejsa, Lukeš, Wachtfeidel, Dr. Hnídek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP