Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2612.

Dotaz

člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů

na pana ministra zásobování a zemědělství

o nepřístojnostech, které se udály v obci Blučině a jiných obcích

na Židlochovicku, při tak zv. přezkoumání obilního kontingentu

zástupcem ministerstva zásobování.

Na Moravě po vojenských rekvisicích, které svou krutostí neobyčejně rozvířily hladinu veřejnosti, došlo k t. zv. přezkoumání obilních kontingentů ve smyslu usnesení ministerské rady a příslušných státních orgánů. Toto přezkoumání provádí se však způsobem, který naprosto odporuje předpisům, a který nelze jen tak přezírati. Obec Blučina měla okresním hejtmanstvím v Hustopeči předepsaný obilní kontingent 35 vagonů. Když však celkový kontingent okresu byl o 200 vagonů snížen a když pak nastaly veliké povodně na Židlochovicku, které i úřadům jsou známy, snížil okresní obilní ústav v Hustopeči dotčené obci kontingent na 25 vagonů. Toto rozhodnutí bylo komisařem Mohelnickým sděleno tamnější hospodářské radě i obecnímu úřadu.

Obec, pokud to bylo možno, dodávala kontingent a podle výroku velké deputace z tamnějšího okresu, která se k podepsanému dostavila, dodala plných 24 vagonů kontingentu. Přes to však v sobotu, 13. t. m., přišel do Blučiny zástupce ministerstva zásobování, jehož jméno mně nebylo možno zjistiti, v průvodu ještě několika úředníků a 60 vojáků.

Tato komise v čele se zástupcem ministerstva zásobování jala se předvolávati jednotlivé rolníky, malorolníky i domkáře k výslechu. Občané původně mysleli, že jde o vojenské rekvisice a nemálo se tomu podivili, že se provádí rekvisice v obci, jež jen tak malý zlomek má dodati.

Na můj dotaz u zemské správy politické a na dotaz zemské správy politické u okr. hejtmanství bylo sděleno, že jde o přezkoumání kontingentu. Komise, která za tím účelem tam meškala, počínala si takovým způsobem pobuřujícím, že záhy celý okres byl na nohou, zvláště když došly zprávy, že stejným způsobem jednáno bylo v Hrušovanech, Vojkovicích a ostatních obcích.

Pan zástupce ministerstva zásobování užíval na příklad následujících výroků: »Vy si myslíte, že jen vy se najíte, a že vídeňáky necháme chcípnout hlady!«

Lidé byli pobouřeni, neboť z toho usuzovali, že se rekviruje pro Vídeň. Kromě toho každému předvolanému, jemuž kladl otázky, chtěl-li učiniti nějaké vysvětlení, nebo námitku, řekl: »Vy seďte, mlčte a odpovídejte jen na to, nač se Vás ptám.«

Učinil-li někdo přes to všecko námitku, podal pan zástupce ministerstva zásobování ihned přítomnému vojákovi lístek, na němž bylo napsáno jméno a číslo domu, a to byl pokyn pro vojína, že mají vykonati v domě prohlídku. Tak se stalo, že v celé řadě domů bylo všecko obráceno na ruby, což nemálo přispělo k rozvíření jindy klidné vesnice.

Zkrátka zástupce ministerstva zásobování počínal si takovým způsobem, že lidé srocovali se na vesnici a tvrdí, že nebylo brutálnějším způsobem za starého Rakouska proti nim postupováno, jako postupují orgány republiky.

Občané Blučinští byli ochotni dodati předepsaný kontingent a za tím účelem již starosta obce s příslušnými orgány provedl soupis a byli ochotni dodati.

Také způsob, jakým pan zástupce vyměřoval nový kontingent, není přípustný, neboť rozepisoval jim sklizeň na celé plochy, bez ohledu na to, čím byly osety.

Šlo-li by o vojenskou rekvisici obilní, spojenou s revisí kontingentu, jak ostatně tomu nasvědčují oba způsoby, bylo nutno postupovati tím způsobem, který byl dojednán, a který také Zemská politická správa nařídila, totiž aby nejprve výkupčí, nebo ten, kdo rekviruje, otázal se občanů, chtí-li kontingent dodati a teprve když odpoví záporně, použil vojenské asistence. Šlo-li by o zjišťování obilního kontingentu, či-li o jeho revisi, bylo nutno postupovati tak, aby občané opravdu měli dojem, že se o takovou věc jedná, a že orgánu nejde o zbytečné chikanování.

Podotýkám, že nebyl připuštěn k slovu ani starosta, ani hospodářská rada, a že kdokoliv se ozval, byl s ním ihned sepisován četníkem protokol a že se vůbec postupovalo způsobem naprosto nepřípustným.

Zástupce ministerstva zásobování prohlásil, že má nařízeno z okres. hejtmanství revisí docíliti zvýšení kontingentu nejméně na 30 vagonů. Na můj dotaz u zemské správy politické potvrdil však okresní hejtman, že obec má platný kontingent 25 vagonů.

Okresní hejtmanství sice nás ujistilo, že posílá do obce Blučiny úředníka okresního obilního úřadu, který ručí za správné jednání, ještě však v pondělí, 15. t. m. v poledne dotčený úředník tam nebyl. Podotýká se, že oněch 60 vojínů k zjišťování kontingentu v obci nebylo vůbec třeba, že nebylo třeba ohromného nákladu, jímž po případě obec bude zatížena, že si takto revisi obilního kontingentu nepředstavujeme.

Stejným způsobem se pokračovalo v Hrušovanech a jiných obcích na Židlochovicku a není vyloučeno, že bude se postupovati tak i v jiných místech a okresích Moravy.

Podepsaní se táží:

1. Je o tomto případě známo něco panu ministru zásobování a p. ministru zemědělství?

2. Jest pan ministr zásobování ochoten zjistiti, který úředník ministerstva při dotčeném zjišťování kontingentu obilního v Blučině byl a celou věc náležitě vyšetřiti, resp. proti nesprávnému jeho jednání zakročiti?

3. Je ochoten pan ministr zásobování a pan ministr zemědělství naříditi, aby zjišťování kontingentu obilního dálo se naprosto slušným a umírněným způsobem, který by nečeřil bez toho rozčilený lid?

V Praze dne 15. března 1920.

Jaroslav Marcha,

Bradáč, Jar. Rychtera, Měchura, Jos. Tomášek, Jos, Špaček, Hyrš, Mašata, Sechtr, Dr. Černý Jos., Dubický, Chaloupka, Dr. Zahradník, Dr. Velich, Max Pilát, J. Malypetr, Otm. Hrejsa, Anna Chlebounová, Fr. J. Kroiher, A. Prokůpek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP