Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2611.

Dotaz

člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků

na pana ministra sociální péče, pana ministra veřejných prací

a na pana ministra vnitra

o urychlení uznávání obecné prospěšnosti stavebních družstev.

Stavební ruch v republice Československé může se rozvinouti za dnešních stísněných poměrů hospodářských jen prostřednictvím stavebních družstev, opřených o vydatnou zákonitou pomoc státní. Pomoc tato jest však vázána uznáním obecné prospěšnosti jednotlivých družstev ministerstvem sociální péče, v jehož zájmu jako nejvyššího činitele otázky bytové ve státě mají býti žádosti o uznání tato vyřizována co nejdříve. Přečetné stížnosti, které nás docházejí, svědčí však o pravém opaku. Občanstvo, chápající bytovou krisi a zúčastněné ve družstvech stavebních marně však očekává vyřízení družstevních žádostí od ministerstva sociální péče, ne může získati tak nejen finanční podporu státní, ale též mnohem důležitější pozemky stavební, které by se mohly již pro stavby upravovati, čímž ve většině případů ztrácí jeden rok stavební, poněvadž se pozemky zatím osévají a bude je těžko vyvlastňovati z důvodů zásobovacích Zjistili jsme, že zdržování toto zaviňují společně: ministerstvo sociální péče, které se vymlouvá na nedostatek sil, příslušné okresní politické správy a četnické stanice, které přikázaná podání velmi pomalu vyšetřují a ještě pomaleji vyřizují.

Poněvadž tímto počínáním jest nutný stavební ruch u nás zbytečně oddalován a poškozován, táží se podepsaní důrazně:

Jsou panu ministru sociální péče a panu ministru veřejných prací známy tyto poměry a jest pan ministr ochoten ihned přibrati potřebné síly a naříditi jim okamžité vyřizování žádostí uvedených?

Jest panu ministru vnitra známo po malé vyšetřování a vyřizování žádostí stavebních družstev okresními správami politickými a četnickými stanicemi a jest pan ministr ochoten naříditi, aby přidělené žádosti ty byly okamžitě vyšetřeny a vyřízeny?

V Praze dne 18. března 1920.

Vladimír Drobný,

Dr. Boh. Vrbenský, Sladký, Dr. Rambousek, Moudrý, Dr. Klouda, Špatný, Kopeček, Srnec, Buříval, Pelikán, Josef Svozil, Tučný, Slavíček, Freiman, Zeminová, Holejšovský, Kvidera, Skorkovský.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP