Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2608.

Zpráva

živnostenského výboru

o peticích č. 2418, 2444, 2470, 2482, 2594, 2719, 2538 a 2421

Živnostenský výbor uvažoval o peticích číslo 2418, 2444, 2470, 2482, 2594 obsahujících přílohy korporací živnostenských, kteréž vesměs protestují proti povinnosti zaměstnavatelově srážeti osobní daň z příjmů ze mzdy dělnické. Živnostenský výbor uznává v zásadě oprávněnost těchto protestů zaměstnavatelů vzhledem ke dnešní všeobecné předrážděnosti a usnáší se na tom, aby petice tyto předány byly ministerstvu financí k dalšímu zařízení.

Petice čís. 2719, zaslaná českým odborem zemské rady živnostenské a zemského úřadu na zvelebování živností, sděluje, že živnostnictvo trvá neochvějně na požadavku uzákonění starobního a invalidního pojišťování živnostnictva současně a ve spojení s pojištěním dělnickým. Současně sděluje petice, že spravedlivý tento požadavek, za nějž živnostnictvo již za Rakouska s částečným úspěchem bojovalo, odůvodněn jest plně i tím, že zavedení dvojitého aparátu pojišťovacího znamená dvojnásobný náklad, zdražení celé akce, zejména zvýšení příspěvkových kvot a snížení pojištěných plnění. Živnostnictvo nikdy neodpírá přispěti podle sil svých k sociálním potřebám ostatních vrstev, žádá však, aby i jemu dostalo se v nuceném pojišťování aspoň maloživnostnictva a maloobchodnictva a ve zvláštním dobrovolném pojištění možnosti, za pomoci veřejnosti zajistiti se na stáří a pro případ invalidity. Ježto neblahé důsledky války pocítí na své výkonnosti v prvé řadě drobný živnostník, žádá živnostnictvo, aby pro přechodnou dobu byla karenční lhůta stanovena pokud možno nejkratší.

Živnostenský výbor usnáší se: Slavné Národní shromáždění račiž petici tuto postoupiti ministerstvu sociální péče k dalšímu řízení.

Petice číslo 2538 zaslaná městským úřadem ve Vamberku a žádající, aby zákon ku podporování stavebního ruchu podporováním soukromého stavebního podnikání, kterýmž přiznány výhody jen pro města s více než 15.000 obyvateli, anebo jen pro města průmyslová a jinak důležitá, změněn byl v tom smyslu, aby výhody zákona přiznány byly všeobecně i místům se 3000 obyvatel, usneseno doporučiti k přikázání ministerstvu sociální péče.

Petice číslo 2421 týká se požadavků učitelstva živnostenských škol pokračovacích na Moravě, zejména pak aby náklad na platy učitelstva převzal stát a vyměřil odměny v takové výši, aby práce učitele byla na nynější dobu přiměřeně honorována. Dále žádá zrušení nedělního vyučování, a pokud se tak nestane, aby odměna za nedělní vyučování byla zvýšena, jako zvýšena je i mzda za práce nedělní Živnostenský výbor doporučuje přikázati petici tuto ministerstvu školství a národní osvěty se žádostí, aby příslušným nařízením záležitosti tyto upravilo.

V Praze 18. března 1920.

Předseda:
zpravodaj:
Bohumil Fischer, v. r.
Vlad. Hatlák, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP