Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2606.

Zpráva

ústavného výboru

o vládnem návrhu zákona (tisk 1826)

o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

Aby úradníci župnej a okresnej správy mali jednotné postavenie, a aby prestala tá nesrovnalosť, že sú niektorí z nich prevzatí štátní úradníci, druhí sú však i naďalej úradníci župní so značne menším platom, uznal ústavny výbor za potrebné toto sjednotenie na základe poštátnenia všetkých upraviť zvláštným zákonom.

V pôvodnej osnove vládneho návrhu boly prevedené nasledovné vážnejšie zmeny:

1. Práva dľa §. 1. vyhradené ministerstvu vnitra boly sverené vláde pre dôležitosť niektorých tam označenych oprávnení.

2. Možnosť výnimky zpod ustanovenia §. 5., že župan musí mať spôsobilosť ku konceptnej službe v politickej správe, ústavný výbor rozšíril z pôvodne navrhovaných dvoch rokov na päť rokov.

3. Osobitným novým §. 9. boly v platnosti ponechané predpisy o technickej službe, ktorú na Slovensku i dosiaľ k župám pri delení štátní úradníci stavebných úradov obstarávali.

4. Poneváč je v našej republike dozor nad cestami a inými technickými vecmi sverený ministerstvu verejných prác, muselo byť v §. 9. vypovedané, že sa tieto záležitosti vynímajú z kompetencie ministerstva obchodu (kam dľa uherských zákonov prislúchaly) a pridelujú ministerstvu verejných prác.

5. Následkom toho že je predmetom tohoto zákona len prozatýmna úprava politickej správy, - mohla byť vláda §. 11. zmocnená k rozšíreniu pôsobnosti tohoto zákona nariadením i na územie Podkarpatskej Rusi.

6. O úradníkov miest s regulovaným magistrátom zákon tento nejedná, lebo o týchto bude predložený zvláštny návrh ešte tomuto Národnému shromaždeniu.

7. Menšie stylárne zmeny boly prevedené pri použití správneho titulu ministra splnomocneného pre správu Slovenska a pri vynechaní slova "československá" pred názvom republika.

Ústavný výbor odporúča schválenie pripojenej osnovy.

Praha 18. brezna 1920.

Predseda:
Zpravodaj:
Dr. Hnídek v. r.
Dr. Medvecký v. r.Zákon

Ze dne........................................................1920

o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda je zmocněna, aby, vyžadují-li toho veřejné zájmy, nehledíc k platnému právu nařízením:

1. sloučila 2 nebo několik žup, neb i částky jejich, k výkonu vnitřní správy (politické) v jediný obvod správní s jediným úřadem župním a při tom, je-li potřeba, ponechala v dosavadních sídlech žup exposituru;

2. upravovala obvody okresů slúžnovských a jejich sídla;

3. města s regulovaným magistrátem prohlásila za velké obce;

4. města s právem municipálním prohlásila za města s regulovaným magistrátem, anebo za velké obce.

§ 2.

Správa v župních a slúžnovských úřadech na Slovensku bude ode dne, který bude nařízením určen, obstarávána pouze státními úředníky, kteří budou ustanoveni příslušnými orgány republiky.

§ 3.

Ustanovení paragrafu 2. platí i pro politickou správu při úřadu ministra splnomocněného pro správu Slovenska.

Vyňati jsou však z platnosti tohoto ustanovení dočasní vládní poradcové (referenti) a dále smluvní úředníci, kteří byli na čas potřeby, ustanoveni ministrem splnomocněným pro správu Slovenska.

§ 4.

Úředníci tito (paragraf 2. a 3. odst. 1.) podrobeni jsou zákonům a ustanovením, jež platí pro úřednictvo státní v ostatních částech republiky, zejména zákonu ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníků a státního služebnictva (služební pragmatice), nařízením a předpisům k němu vydaným, jakož i všem zákonům a ustanovením, kterými jsou v ostatních částech republiky upraveny služební a zaopatřovací požitky státních úředníků a státního služebnictva. Zvláštní požitky, kterých se poskytuje pro mimořádné poměry na Slovensku, nejsou tím dotčeny.

Zákony a nařízení bývalé vlády uherské, jež jsou s těmito ustanoveními (odst. 1.) v odporu, pozbývají platnosti.

§ 5.

V čele župního úřadu jest župan, který jest odpověden za správu župy.

Župan musí míti způsobilost ke konceptní službě v politické správě. V prvých pěti letech účinnosti tohoto zákona mohou být ustanoveni župany také ti, kdož nemají této způsobilosti.

Županovi jest k obstarávání agendy při župním úřadě a při slúžnovských úřadech podle potřeby přidělen ministerstvem vnitra potřebný počet konceptního, odborného, účetního a manipulačního i sluhovského personálu.

Personál ten musí vyhovovati podmínkám, jež jsou pro služby toho druhu stanoveny platnými ustanoveními v ostatních částech republiky. V prvých pěti letech účinnosti tohoto zákona, může býti se svolením ministra vnitra ustanoven také personál, jenž nevyhovuje těmto podmínkám.

Zástupcem županovým jest hodnostní třídou nejvyšší politický konceptní úředník ustanovený při župním úřadě, ač-li ministr vnitra neučiní jiného opatření.

§ 6.

Úředníci a zřízenci župních a slúžnovských úřadů na Slovensku, ať již byli prozatímně ministrem splnomocněným pro správu Slovenska ustanoveni, nebo v úřadech svých prozatímně potvrzeni, ať již jsou to bývalí úředníci král. uherské vlády, či úředníci jiní, jsou povinni podati žádost za přijetí do služby politické u ministra splnomocněného pro správu Slovenska do 60 dnův ode dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti. Ministr vnitra může pro mimořádné poměry tuto lhůtu i různě ustanoviti pro jednotlivé župy nebo jejich části.

Ustanovení prvního odstavce nevztahuje se na úředníky, kteří byli pro Slovensko trvale ustanoveni ústředními úřady anebo byli z úřednictva ustanoveného v ostatních částech republiky službou na Slovensko při kázáni.

§ 7.

Jestliže úředníci ti nepodají do stanovené lhůty žádosti za přijetí, má se za to, že se uplynutím lhůty dobrovolně bez jakýchkoli nároků vzdávají místa dosud zastávaného.

§ 8.

Úředníci býv. vlády uherské, kteří byli po složení slibu věrnosti republice u úřadů župních a slúžnovských ponecháni a podali sice včas žádost za přijetí (paragraf 6.), ale nebyli ustanoveni, budou dáni na odpočinek, a bude jim poskytnuto zaopatřovacích požitků, pokud by na ně měli nárok podle platných zákonů uherských.

Bylo-li však prokázáno, že úředníci tito, za vlády republiky československé třebas provisorně ustanovení nebo potvrzení, dopustili se jednání, namířených proti státu československému, budou bez jakýchkoli nároků propuštěni, při čemž jest vyhrazeno trestně je stíhati.

§ 9.

Platné předpisy o úpravě technické služby nejsou tímto zákonem dotčeny. Pokud podle uherských zákonů bylo tu příslušno ministerstvo obchodu, nastupuje na místo něho ministerstvo veřejných prací.

§ 10.

Úředníci a zřízenci, volení v městech municipálních musí býti potvrzeni ministrem vnitra; dokud nebyli potvrzeni, nemohou úřadů, na které byli zvoleni, nastoupiti, nebo je vykonávati.

§ 11.

Vláda jest zmocněna, aby prozatím nařízením ustanovení tohoto zákona zcela nebo z části rozšířila i na území Podkarpatské Rusi.

§ 12.

Zákon tento účinkuje ode dne vyhlášení. Provésti jej přísluší vládě.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP