Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2603.

Dotaz.

členů Národního shromáždění Jana Hrizbyla, Aloise Tučného a spol.

na pana ministra financí

o potravní dani na čáře.

Potravní daň na čáře byla v Praze až do roku 1917 pronajímána obcí pražskou, vždy na dobu 3. let, podle úmluvy s rakouským ministrem financí za určitý paušální poplatek; avšak již ke konci roku 1917 úmluva o opětném nájmu potravní čáry obcí pražskou obnovena nebyla, pro nejistotu válečných poměrů a nepatrného množství zboží, které v té době procházelo potravní čárou pražskou, takže nebylo možno nabídnouti rak. ministru financí stálého paušálu, z důvodů shora uvedených. Ke konci roku 1917 rozhodlo rak. ministerstvo financí, aby obec pražská i nadále dávky na potravní čáře vybírala, státu a ministerstvu financí odváděla a že bude za tuto působnost vyplácena 10% částka z hrubého příjmu na čáře daně potravní, rovněž veškeré náklady, plynoucí na udržování stávajícího personálu a všech ostatních režijních výloh, budou hrazeny rak. ministerstvem financí v každém případě, i kdyby režie převyšovala příjem na čáře. V tomto stavu z vylíčených poměrů a na zásadách shora líčených ničeho se nezměnilo ani po 28. říjnu 1918, kdy tento úřad převzat byl do státní správy naší Čsl. republiky a trval beze změny do r. 1920; od tohoto data počínaje převzala správa ministerstva financí úplně do své režie vše, co s potravní čárou souvisí, se vším personálem, tou dobou zaměstnaným na potravní čáře až na pensisty, vdovy a sirotky po zaměstnancích potravní čáry.

Personál potravní čáry není tedy od roku 1920 pod správou obce pražské, a obec tato nedostává již 10% z hrubého příjmu - což vyhradilo si ministerstvo financí ve svou pravomoc. Ministerstvo financí se zavázalo, že veškeré požitky těchto úředníků a zřízenců v nejkratší době upraví podle norem, platných pro zaměstnance státní.

Podle úpravy platů státních zaměstnanců, zemských a zaměstnanců ve službách obcí (nevyjímaje Slovensko), také Praha upravila již od 1. července 1919 platy svých zaměstnanců, vykázala však z úpravy této zaměstnance na potravní čáře z té příčiny, že nepovažuje je za zaměstnance obecní. Z toho je zřejmo, že zaměstnanci na potravní čáře jsou zaměstnanci státními. Ač podáním několika žádostí ucházeli se u obce pražské o úpravu svých, na dnešní poměry tak bídných platů, nedocílili úpravy, z důvodů shora uvedených. Obrátili se tedy na nynější správu státní, která vede administrativu na potravní čáře v Praze. Obracejí se rovněž na pana ministra financí, aby zoufalému stavu těchto zaměstnanců učinil konec úpravou platů podle platných norem státních zaměstnanců. Činíme pana ministra financí pozorna na tyto poměry a žádáme, aby uvážil, že stav zaměstnanců na potravní čáře pražské, který zavinil již úplný rozvrat hospodářský v rodinách jejich, jest nadále neudržitelný vzhledem k dnešním cenám všech životních potřeb. Neupravení jejich služebních poměrů tím, že obec pražská neuznává je za zaměstnance obecní a finanční správa

dosud je nepřevzala, vzbuzuje pochopitelnou nejistotu existenční a jest důvodem, že zaměstnanci na potravní čáře nalézají se ve stavu zoufalém.

Podepsaní se táží:

1. Jsou panu ministru financí známy tyto poměry zaměstnanců na potravní čáře?

2. Jest pan ministr ochoten v době nejkratší poměry těchto zaměstnanců upraviti podle platných norem státních zaměstnanců?

V Praze 16. března 1920.

Jan Hrizbyl, Alois. Tučný,

Dr. Boh. Vrbenský, Zeminová, Freiman, Laube R., Dr. Uhlíř, Sladký, Dr. Klouda, J. Kopeček, Konečný, Dr. Rambousek, K. Moudrý, Drobný.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP