Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2601.

Zpráva

ústavního výboru

o vládním návrhu zákona (tisk č. 2532), kterým se

doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.

Ústavní výbor projednal vládní návrh čís. tisku 2532 ve schůzi dne 18. března 1920 a přihlédnul při své poradě alespoň částečně ku přáním obecního zastupitelstva hlav. města Olomouce, jež obsažena jsou v usnesení téhož zastupitelstva ze dne 15. března 1920, a navrhuje:

Národní shromáždění, račiž se usnésti, že se zákonu připojenému k této zprávě, ve znění tom, jak vyšel z porady ústavního výboru, uděluje ústavní schválení.

Odůvodňuje

pak ústavní výbor svůj návrh zákona a jednotlivá ustanovení, kterými doplňuje a mění obecní řád města Olomouce, týmiž úvahami jako osnova vládní tam, kde prostě přebírá jednotlivá ustanovení konformě z osnovy vládní, nebo je pouze upravuje ciferně.

Naproti tomu změny §§ 6. a 72. odchylné od osnovy vládní, přijal ústavní výbor ve snaze, aby vyhověl aspoň částečně přáním zvoleného obecního zastupitelstva hlav. města Olomouce, která obsažena jsou v usnesení sboru toho ze dne 15. března 1920.

Konečně doplnil ústavní výbor osnovu vládní §em 66. a §em 102. ohledně výkonu působnosti přenesené a usnášení se městské rady, ve kterémž směru bylo nezbytno dosavadní statut olomoucký uceliti.

V Praze dne 18. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Hnídek, v r.
Dr. Dolanský, v. r.

Zákon.

ze dne....................................................................1920,

kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. 1.

Obecní řád města Olomouce (zákon ze dne 24. ledna 1866, čís. 6. z. z.) mění se tím způsobem, že ustanovení níže uvedená se v dosavadním znění ruší a mají budoucně zníti takto:

§ 6.

Za dobrovolné přijetí do svazku domovského má se do obecní pokladny zaplatiti přijímací poplatek 2000 Kč, z čehož polovice připadne chudinskému fondu obecnímu a polovice jiným veřejně dobročinným účelům, které určí obecní zastupitelstvo; toto může z příčin zvláštního zřetele hodných prominouti poplatek tento zcela nebo z části.

§ 59.

Městská rada skládá se ze starosty, 2 náměstků starostových a 17 členů městské rady. Jest jí přidán přiměřený počet stálých referentů (magistrátních radů) a potřebné síly pomocné.

§ 66.

Přenesenou působnost obecní vykonává za předsednictví starosty sbor složený z obou náměstků a těch magistrátních úředníků, kteří vyhovují ustanovením §u 61 statutu.

§ 68., odst. 2. - 4.

Městské zastupitelstvo jmenuje magistrátní rady a představené obecních úřadů, ústavův a podniků podle terna, navrženého městskou radou, nejsouc návrhem tímto vázáno. Dává úředníky, zmíněné ve větě předcházející, do výslužby dočasné nebo trvalé, propouští je ze služby a povoluje požitky jejich pozůstalým.

Povoluje všeliké odchylky od pravidelného postupu a od pravidelných požitků.

Povoluje remunerace, převyšují-li v jednom kalendářním roce šestinu pravidelných ročních příjmův, a zálohy na služné, převyšují-li polovinu pravidelných ročních příjmů toho kterého úředníka.

§ 72., odst. 1. a 4.

(Ve znění upraveném zákonem ze dne 24. ledna 1883, č. 24 z. z.)

Městské zastupitelstvo jest příslušné nabývati nemovitostí a práv jim na roveň postavených, převyšuje li jejich hodnota 5000 Kč, uzavírati smlouvy, převyšuje-li smluvená úplata 10.000 Kč ročně nebo smluvená doba tříletá a zcizovati statek a jmění obecní, převyšuje-li hodnota 5000 Kč. Má-li se zciziti kmenové jmění nebo statek obecní v ceně převyšující 50.000 Kč, jest zapotřebí přivolení dohlédacího úřadu.

§ 76., odst. 1.

(Ve znění upraveném zákonem ze dne 24. ledna 1883, č. 24. z. z.)

Městské zastupitelstvo jest příslušné uzavírati půjčky, zastavovat obecní majetek, a zavazovat obec rukojemstvím, převyšuje-li hodnota nebo závazek 5000 Kč nebo smluvená doba tři léta.

§ 78.

Městské zastupitelstvo rozhoduje o výdajích, neuhrazených rozpočtem a finanční komisí doporučených, které převyšují 5000 Kč.

§ 80.

Městskému zastupitelstvu vyhrazeno jest dobrovolné přijímání do svazku domovského.

§ 83.

Aby městské zastupitelstvo mohlo se platně usnášeti, jest potřeba, aby přítomno bylo alespoň 30 členů, pokud tento řád neustanovuje jinak.

§ 102.

K platnému usnášení se městské rady jest zapotřebí přítomnosti starosty nebo jeho náměstka a alespoň desíti členů městské rady.

Čl. II.

Za § 79. vsune se nový

§ 79. a).

Městské zastupitelstvo vykonává práva patronátní a presentační, příslušející obci a rozhoduje o udílení nadací, není-li podle ustanovení nadačních vzneseno na jiný orgán obecní.

Čl. III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr vnitra.

Příloha:

Kapitola I.

O obci vůbec. I. část.

Obvod obce a všeobecná ustanovení.

Čl. 1. Obvod hlavního města Olomouce jest stanoven čl. 1. zák. ze dne 16. dubna 1919, č. 214 sb. z. a n.

Čl. 2. Městská obec tvoří zvláštní okres, který jest podřízen bezprostředně úřadu župnímu.

Čl. 3. Poměry soukromého práva vůbec a práva držitelská, vlastnická a požitečná jednotlivých členů obce zůstanou nezměněna.

Čl. 4. V městě rozeznávají se: údové města (příslušníci 2.) přespolní (cizí). Údové města jsou oni, kdož mají domovské právo v městě Olomouci. Údové města mohou býti jen občané republiky Československé.

Čl. 5. Domovskou příslušnost určuje zákon ze dne 3. prosince 1863, č. 105 ř. z. a zákon ze dne 5. prosince 1896, č. 222 ř. z.

Čl. 6. Město může propůjčiti domovské právo i tomu, jenž podmínkám zákona ze dne 5. prosince 1896, č. 222 ř. z. nevyhovuje. Za přijetí do svazku domovského má se zaplatiti do městské pokladny přijímací poplatek, který určí městské zastupitelstvo po návrhu městské rady od případu k případu. Polovice tohoto poplatku připadne chudinskému fondu města Olomouce, polovice všeužitečným účelům města podle vůle městského zastupitelstva.

Čl. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a.14. se zrušují.

Čl. 15. Všichni příslušníci města zapsáni buďtež do matriky a každý z nich má právo do ní nahlédati.

Čl. 16. Přespolní (cizí) jsou ti, kdož se v městě zdržují a nejsou údy (příslušníky) města. Město nemůže žádnému přespolnímu, jenž prokáže, že buď má v některé obci Československé republiky domovské právo, aneb že učinil kroky, aby platného průkazu o domovském právu v některé obci Československého státu nabyl, zabrániti, aby se v městě nezdržoval, pokud nepadá veřejné dobročinnosti na obtíž, vede s příslušníky své domácnosti bezúhonný život, nebo pokud nebyl pravoplatným rozsudkem soudu trestního odsouzen pro takový zločin, přečin neb přestupek, pro který podle platných předpisů nastává ztráta práva volebního do obcí.

Pak-li město cizímu zabrání, by se v něm zdržoval a domnívá-li se ten, že jest tím postižen, může se do 8 dnů po doručení vypovídacího nálezu stěžovati k dohlédacímu úřadu.

III. Část.

O právech a povinnostech příslušníků města a přespolních.

Čl. 18. Všichni členové obce mají podle ustanovení tohoto statutu účast v právech a ve všech užitcích obce.

Čl. 19. Všichni příslušníci mají mimo to právo: 1. na nerušený pobyt ve městě, 2. na užívání městského statku podle platných nařízení, 3. nárok na chudinské zaopatření podle potřeby. V čl. 22. vynechá se slovo: "zeměpanský", v čl. 23. věta "aniž jich zvláštních práv užívají ".

Čl. 20. Městské zastupitelstvo má právo voliti čestné občany, kteří nemají však v obci práv ani povinností.

II. Díl.

O městském zastoupení.

Čl. 24. Město zastoupeno jest ve všech záležitostech městským zastupitelstvem a městskou radou v jichž čele stojí starosta. Městské zastupitelstvo čítá 60 členů.

Čl. 25. Místo "sbor obecních starších" změniti v " městské zastupitelstvo".

I. a II. Část.

Čl. 26. až 56. a čl. 58. jsou zrušeny zákonem ze dne 21. ledna 1919, č. 75 sb, zák. a nař.

II. Část.

Čl. 57. Starostovi a oběma náměstkům má městské zastupitelstvo pro dobu jejich úřadování stanoviti platy úřední a diety, které jsou přiměřeny jejich postavení a hodnosti.

Čl. 58. Člena městského zastupitelstva nutno zbaviti jeho úřadu, když ztratí volební právo. Jestliže by člen městského zastupitelstva byl soudně vyšetřován pro nějaký čin, pro který podle řádu volebního do obcí nastává ztráta volebního práva, pak nemůže svůj úřad vykonávati dotud, pokud trvá soudní řízení. Ustanovení to platí také o starostovi a jeho náměstcích.

III. Část.

O městské radě.

Čl. 59. Městská rada se starostou v čele skládá se ze dvou náměstků starostových a 17 městských radů. Přidán jest jí přiměřený počet ustanovených referentů (magistrátních úředníků) a potřebné pomocné síly.

Čl. 60. se zrušuje zákonem ze dne 31. ledna 1919, č. 75 sb. z. a n.

Čl. 61. Místo "městští radové" vepsati "magistrátní úředníci".

Čl. 62. Jmenování magistrátních i všech ostatních úředníků městských konati se má cestou konkursu.

Kapitola 3.

O působnosti obce.

Čl. 65. V prvním odstavci škrtnouti "zákony zemskými".

Čl. 66. Samostatnou působnost obce vykonává z části městské zastupitelstvo, z části městská rada. Za předsednictví starosty nebo jeho náměstka vykonává přenesenou působnost starosta s oběma náměstky a sborem magistrátních úředníků, kteří vyhovují čl. 61. tohoto statutu. Nesouhlasí-li předseda s vyřízením, přechází rozhodování na městskou radu.

Oddělení I.

O působnosti městského zastupitelstva.

V čl. 67. a 68. nahraditi výraz "sbor obecních starších" "městským zastupitelstvem".

První odstavec čl. 68. zůstává v platnosti. Ostatní ustanovení tohoto článku nahražují se tímto zněním: Městské zastupitelstvo přijímá do služeb všechny úředníky skupiny A., B., C., podle navrženého terna městskou radou při čemž však není tímto ternem vázáno. Povyšování na základě časového postupu vykonává městská rada. Mimořádný postup jest vyhrazen městskému zastupitelstvu. Městské zastupitelstvo rozhoduje o tom, má-li některý úředník nebo zřízenec býti dán mimořádně na odpočinek buď na určitý čas nebo trvale, má-li býti propuštěn z úřadu, má-li býti povolen vdovám a sirotkům po úřednících a zřízencích městských mimořádný odpočinný plat, při čemž zachovati dlužno pravidla, která platí pro úředníky a zřízence ve státní službě. Městské zastupitelstvo povoluje odměny a výpomoci v obnosu přes 2000 Kč pak zálohy na služné vyšší, než-li tříměsíční služné a splatné v době delší dvou let.

Čl. 69. Správa hospodářská řídí se čl. 13. obec. novely ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. z. a n. a rozdělena jest mezi finanční komisi, městskou radu a městské zastupitelstvo, jemuž přísluší práva v článku 70.-78. vytčená.

Čl. 72. Městskému zastupitelstvu přísluší právo nabývati nemovitostí a jim rovných práv o hodnotě vyšší 5.000 Kč, uzavírati všechny smlouvy, kdež smluvený obnos ročních 10.000 Kč nebo dobu nájemní 3 let převyšuje, dále zcizovati statek městský a jmění převyšující hodnotu 5.000 Kč. 2. a 3. odstavec tohoto článku zůstává nezměněn, 4. odstavec zní: By se základní jmění obce neb statek obecní v ceně 50.000 Kč mohly zciziti, jest zapotřebí přivolení dohlédacího úřadu.

Čl. 76. Městské zastupitelstvo má právo uzavírati půjčky, zastaviti městský majetek, zavazovati se rukojemstvím v zájmu obce pokud hodnota a závazek převyšuje cenu 5.000 Kč a uzavírá se na dobu nejméně 3 let.

Odstavec 2. a 3. zůstává.

Čl. 78. Městské zastupitelstvo rozhoduje o výdajích rozpočtem neuhrazených, o kterých podle čl. 15. nov. k obecnímu řádu ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. z. a. n. se vyjadřuje finanční komise a které převyšují obnos 5.000 Kč.

Čl. 80. Městskému zastupitelstvu přísluší rozhodovati o propůjčení domovského práva v Olomouci na základě čl. 6. tohoto statutu.

2. a 3. odstavec zůstává v platnosti.

Čl. 83. Aby se mohlo městské zastupitelstvo usnášeti jest potřebí, aby aspoň 31 členů bylo přítomno, pak-li tento statut neustanovuje nic jiného.

V čl. 84. 2. odstavec a čl. 85. nahrazeny ustanovením čl. 5. novely obec. řádu ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. z. a n.

Oddělení II.

O působnosti A) městské rady.

Čl. 93. Městská rada jest orgánem rokujícím a usnášejícím. V záležitosti samostatné působnosti v takových případech, které nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu a sboru, v němž se vyřizuje přenesená působnost. Pokud záležitosti, které nevyřizuje městské zastupitelstvo podle čl. 67-92. přísluší vyřizovati městské radě nebo starostovi a magistrátním úředníkům, stanoví platné jednací řády.

Čl. 94. se zrušuje.

Čl. 96. se zrušuje.

Čl. 102. Aby městská rada mohla se usnášeti jest zapotřebí, aby mimo předsedu bylo alespoň deset městských radů přítomno.

Čl. 103. Při rokování a usnášení městské rady buďtež pravidlem ustanovení čl. 84. tohoto statutu a čl. 5. novely obec. řádu ze dne 7. února 1919, č. 76. sb. z. a n.

Čl. 107. doplňuje se následujícím ustanovením: U ustanovovacích dekretů úředníků a zřízenců stačí podpis starostův nebo náměstkův.

Čl. 110. Starostovi podřízeni jsou oba jeho náměstkové, magistrátní i ostatní úředníci; starosta přiděluje se souhlasem městské rady referáty úředníkům.

3. odstavec čl. 110. zní: pak-li jsou starosta i oba jeho náměstkové zaneprázdněni, řídí úřad prozatím nejstarší člen městské rady.

V čl. 118. nahrazuje se "místodržitelství" dohlédacím úřadem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP