Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2430.

Zpráva.

kulturního výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze. (Tisk 161, 168, 208, 433, 2112).

Kulturní výbor uvážil připomínku pana presidenta republiky, se kterou vrátil Nár. shromáždění osnovu zákona, usnesenou dne 13. ledna 1920, vyslechl rady právníků pozvaných ministerstvem školství a národní osvěty a ocenil též přání a návrhy, kterých toto ministerstvo si vyžádalo od akademických senátů obou universit. Vyhověl konečně též připomínce praesidia ministerské rady ze dne 11. února, k nové osnově zákona přijaté kulturním výborem dne 6. února 1920 a dalším přáním, předneseným ministrem školství a národní osvěty dne 17. února 1920. Co se týče § 2. zákona ze dne 28. února r. 1882 ř. z. č. 24, kterýž § se novým zákonem zrušuje bez korrelátního nového ustanovení, třeba poznamenati, že ustanovení tohoto § 2., že totiž profesor a soukromý docent nemůže náležeti než jedné z obou universit, mělo význam pro dobu rozdělování obou universit, kdy čeští profesoři staré university měli býti přikázáni universitě české, tak aby nemohli zároveň zůstati na německé. Nyní nemělo by takové ustanovení významu. Další ustanovení § 2. týká se immatrikulace studentů a zápisů přednášek na obou universitách. Ustanovení to bylo tehdy pojato do zákona též jen pro přechodnou dobu, neboť jinak náleží docela v pravomoc ministerstva školství, které je při provádění nového zákona prostým nařízením obnoví, doplní nebo pozmění, podle potřeby. Na tomto základě podává Národnímu shromáždění tento nový návrh zákona o poměru pražských universit, i doporučuje jeho schválení.

V Praze dne 17. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. O. Srdínko v. r.
Dr. F. Mareš v. r.Zákon

ze dne............................1920

o poměru pražských universit.

§ 1.

Česká universita jest pokračovatelkou starobylého vysokého učení Karlova. Jména obou pražských universit, ustanovená zákonem ze dne 28. února 1882, č. 24 ř. z.: »Česká universita Karlo-Ferdinandova« a »Německá universita Karlo-Ferdinandova« se zrušují. České universitě vrací se jméno »Universita Karlova«. O jménu německé university rozhodne se zvláštním zákonem.

§ 2.

Společenství jmění a práv obou universit a jejich fakult budiž rozvázáno.

Ministerstvo školství a národní osvěty se zmocňuje, aby vyslechnouc zúčastněné činitele, přidělilo jmění a práva, která byla dosud společná, té či oné universitě nebo fakultě, anebo je mezi ně rozdělilo oceňujíc spravedlivě všechny okolnosti.

Újma, která by snad byla způsobena jedné z obou universit novými opatřeními na základě tohoto zákona v oboru práv majetkových, budiž vyrovnána novými stavbami, jichž se oběma universitám dostati má.

§ 3.

Karolinum zapsané ve vložce č. 159 desk zemských, přiznává se universitě Karlově do výlučného vlastnictví. Německé universitě vyhrazuje se právo užívati části Karolina v dosavadním rozsahu tak dlouho, dokud nebude vybudována pro ni nová stavba, nebo pokud jí nebudou přikázány dostačující místnosti náhradní.

§ 4.

Universitní archiv a registratura až po rok 1882 jsou důsledkem ustanovení § 1. vlastnictvím university Karlovy. Této náleží také jejich správa. Užívání jejich se strany německé university bude upraveno statutem, jejž vydá ministerstvo školství a národní osvěty vyslechnouc obě university.

§ 5.

Z téhož důvodu jsou starobylé insignie, pečetidla, knihy, obrazy a jiné památky, jež patřily universitě pražské před platností zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z., vlastnictvím university Karlovy. O způsobu odevzdání těchto předmětův universitě Karlově rozhodne ministerstvo školství a národní osvěty a ustanoví, pokud za ně dostane německá universita věci náhradní.

§ 6.

Vědecké ústavy obou universit, jejich předměty a zařízení se jim ponechávají. Universitě Karlově však buďtež z nich odevzdány věci památné nebo pro historický vývoj pražské university cenné, kterých se dostalo různým ústavům university německé provedením zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z.

V pochybnostech o tom, mají-li tyto věci vlastnosti právě uvedené, rozhoduje ministerstvo školství a národní osvěty, jemuž náleží také rozhodnout o způsobu odevzdání těchto věcí universitě Karlově.

§ 7.

Pražská hvězdárna s dosavadním inventářem, jest samostatný státní ústav, jenž s universitami nesouvisí.

§ 8.

Deskový statek Michle, Malešice a Štěrboholy, zapsaný ve vložce č. 910 desk zemských pro fond universitní, prohlašuje se za vlastnictví státu Československého, jenž přejímá povinnost plnit účel, jemuž je statek tento věnován.

§ 9.

Ministerstvo školství a národní osvěty upraví nově příděl nemocných klinikám a těl anatomickým ústavům.

§ 10.

Také veškerá ostatní ustanovení zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z., se zrušují.

§ 11.

Tento zákon nabývá působnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr školství a národní osvěty v dohodě s ostatními nejvyššími úřady správními.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP