Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2398.

Návrh

členů Národního Shromáždění G. Navrátila, Dra L. Vaňka a soudruhů

na zřízení autobusových spojení Čáslav-Zbraslavice, Čáslav-Ledeč, Čáslav-Záboř, Čáslav-Přelouč, Čáslav-Pardubice.

Produktivní, hospodářský, bohatý a lidnatý okres čáslavský má velice špatné spojení železniční a to jak s okolními okresy tak i s různými částmi samého okresu čáslavského. Poněvadž pak stavba železnic pro drahotu stavebních hmot a sil pracovních jest na ten čas vyloučena, navrhují podepsaní vybudování autobusového spojení těchto naprosto nevyhnutelných tratí, kde stavba silnic i lidnatost a hospodářská síla obcí předem zaručují prosperitu podniku.

I. Čáslav-Zbraslavice (délka 20 km).

Silnice spojující tato místa jest státní, důkladně stavěná a ve velice krásném stavu udržovaná. Mostů dřevěných ani železných nemá, jen samé klenuté propůstky a mostky malé světlosti, také stoupání jest mírné. Trať probíhá přímo několika obcemi totiž:

Čáslav 10.000 obyv., Krchleby 750 obyv., Chedlbí - Třebonín 580 obyv., Červ. Janovice 820 obyv., Štipoklasy 254 obyv., Zbraslavice 1700 obyv.

Vedle těchto obcí, které přímo leží při silnici nalézá se poblíže mnoho obcí jiných, které všechny až dosud neměly nutného spojení s mostem Čáslavou, kde celé toto okolí veškeré nákupy svoje činí, neboť jest pro ně zmíněná silnice nejsjízdnější terrén.

Na trati jest mimo jiné veliký dvůr hospodářský v Krchlebech a četné dvory hospodářské v nejbližším okolí, dále rozsáhlé hospodářství lesní jehož sídlo jest v blízském Hraběšíně a na trati samé v Červ. Janovicích.

II. Čáslav-Ledeč (délka 30 km).

Spojení autobusové tímto směrem jest rovněž nanejvýš potřebné, neboť prochází celou řadu obcí totiž:

Čáslav 10.000 obyv, Dobrovice 570 obyv., Tupadly 830 obyv., Zbudovice 160 obyv., Šebestejnice 303 obyv., Zbýšov 160 obyv., Dobrovítov 448 obyv., Hostkovice 300 obyv., Vrbka 98 obyv., Habrk 180 obyv., Ledeč 2.400 obyv.

Okresní silnice vedoucí do Ledče jest pohodlně sjízdná a v řádném stavu udržována, bez zvláštních mostů a s pohodlným stoupáním. V koruně jest široká 7 m 50 cm.

Silnice tato jest jediným přímým spojením mezi městy Čáslavou a Ledčí, které jsou obě sídly okresních politických správ, a žádného přímého spojení železničního nemají.

Rovněž jest na této trati celá rada hospodářských dvorů, lesních úřadů rozsáhlý pivovar a lihovar v Tupadlech, parní pila ve Zbyšově a četné jiné podniky v nejbližším okolí.

III. Čáslav-Záboř, (délka 19 km.)

Na trati této jsou obce: Čáslav 10.000 obyv., Chotusico 1.460 obyv., Žehušice 1.060 obyv., Rohožec 640 obyv., Sv. Mikuláš 550 obyv., Sv. Kateřina 730 obyv., Záboř 790 obyv.

Silnice jest ve velmi dobrém stavu, jest stavěna jako silnice státní; nemá vůbec žádného stoupání; terrén jest horizontální.

Obce tyto neméně naléhavě potřebují spojení autobusového, neboť v kraji tomto pěstuje se zelinářství ve velkém slohu; zejména vyváží se k nádražím v Čáslavi a Záboři ohromné množství okurek, zelí, malinského křenu; neboť oblast tato jest jedním z nejbohatších krajů na pěstování plodin zelinářských, což již samo sebou jest důkazem naléhavé potřeby řádného spojení autobusového v těchto obcích.

Také na trati této leží velká řada hospodářských dvorů a i tu jest rozsáhlé hospodářství lesní, což stejně platí o následujících tratích:

IV. Čáslav-Přelouč (délka 22 km).

Města tato mají velmi nedostatečné spojení drahou, ač jsou velmi v těsném styku obchodním, neboť z Čáslavi se musí jeti do Přelouče, přes Kolín tedy velkou zatáčkou, takže jest obchodníkovi těžko, vyjede-li z Čáslavi ráno do Přelouče, vrátiti se ještě týž den do Čáslavi.

Na trati této leží obce: Čáslav 10.000 obyv., Chotusice 1460 obyv., Žehušice 1060 obyv., Josefov-Horka 820 obyv., Litošice 230 obyv., Jankovice 250 obyv.

Silnice obě města spojující vyrovná se úplně silnici státní a byla by již bývala státem převzata (inkamemerována); celý elaborát byl totiž již proveden všem podmínkám bylo vyhověno; když tu nastala válka a k inkameraci nedošlo.

Z Čáslavi přes Chotusice jezdí mnoho lidí do Čáslavi jednokoňskou poštou, která by pak mohla odpadnouti.

V. Čáslav Pardubice (délka 38 km). (Již projektovaná linka č. 3. ministerstvem pošt.)

Spojení obou těchto měst drahou jest nanejvýš nepříznivé a jest spojeno s velikou ztrátou času, poněvadž se musí jeti přes Kolín, takže by spojení autobusové po této trati bylo velice výnosné, neboť tato dvě města jsou velice na sebe odkázána svými výrobky průmyslovými, které se v obou městech vyrábějí: obě města žádala již vícekráte o toto spojení, kterého nelze již déle postrádati.

Silnice obě města spojující jest státní ve znamenitém stavu, probíhá těmito obcemi: Čáslav 10.000 obyv., Vrdy-Dol. Bučice 2200 obyv., Podbořany 630 obyv., Bukovina 230 obyv. Heřm. Městec 4.000 obyv., Bylany 550 obyv., Pardubice 16.000 obyv.

Na trati této jest v obci Vrdech veliký cukrovar jeden z největších v Čechách, v téže obci parní pila, cihelna, velké sušárny, v obci Podbořanech jest velký hospodářský dvůr a lihovar a stejně jsou umístěny velké hospodářské dvory v jiných obcích na trati té ležících v jejich blízkosti.

Připomíná se, že město Čáslav jest ochotno ke každé oběti pro tento účel a že chce do krajnosti vstříc vyjíti pokud se týče stavby garáží a pod. Totéž platí i o okresní správní komisi v Čáslavi.

Není pochybnosti, že jízda po uvedených tratích znamenala by značný zisk pro správu státní a mohla by býti zavedena ihned, neboť stav silnic jest k tomu příznivý.

Navrhují proto podepsaní, aby ministerstvo pošt uváživší náležitě naléhavost navrhovaných projektů autobusových spojení v době co možná nejkratší ke zřízení jich přistoupilo.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru dopravnímu a rozpočtovému.

V Praze dne 10. února 1920.

G. Navrátil, Dr. L. Vaněk,

Petrovický, Dr. Fáček, Ing. L. Novák, J. Veselý, B. Král, El. Purkyňová, Viková-Kunětická, Dr. A. Zoman, Dr. Lukavský, Dr. Jar. Stránský, Dr. Budínský, Dr. Jar. Brabec, Dr. Vrat. Černý, J. Špaček, Dr. Scheiner, Sládek, Dr. Hajn, Prof. J. Koloušek, Hatlák, Dyk.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP