Zasedání Národního shromáždění československého 1920.

Tisk 2397.

Zpráva

I. výboru státně zřízeneckého a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2231) zákona, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.

Státně zřízenecký výbor schválil navrženou osnovu zákona z důvodů, uvedených ve vládním návrhu a doporučuje osnovu zákona Národnímu shromáždění ku přijetí.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Smrtka v. r.
G. Navrátil v. r.


Rozpočtový výbor přistupuje k usnesení výboru státně zřízneckého se zřetelem k důvodům v předloze uvedeným.

Předseda:
Zpravodaj:
R. Jaroš v. r.
Kadlčák v. r.

V Praze dne 12. února 1920.

Zákon

ze dne..................................1920,

jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.

§ 1.

Platnost zákona ze dne 25. června 191 9 čís. 374 sb. z. a. nař., o zařadění okresních, lesní a lesních příručí do úřednických tříd hodnostních a platových rozšiřuje se s výjimkou § 4. na státní lesní a státní lesní příručí při správě statkův a lesů státních a jsoucích ve státní správě (na Slovensku na "horary"), s podmínkou, že tito úředníci absolvovali některou nižší lesnickou školu a vykonali státní zkoušku pro technickou službu pomocnou a ochrannou. Ve výjimečných případech může být u staršího personálu upuštěno od podmínky absolvování nižší odborné školy.

§ 2.

Zařadění do příslušných stupnic platových, a to XI. až IX. hodnostní třídy, vykoná se podle stavu a s účinkem ode dne 1. července 1919.

§ 3.

V budoucnosti bude se s těmito úředníky (čekateli) nakládati podle ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n.

§ 4.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 5.

Provésti zákon ukládá se ministerstvu zemědělství a financí.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP