Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2394.

Odpověď

ministra veřejných prací

na dotaz členů Národního shromáždění Bohumíra Bradáče, J. Malypetra a soudruhů, (t. 2017)

o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, jímž jest znemožňována Zemské žňové komisi Státního obilního ústavu řádná a pravidelná distribuce uhlí výmlatního a orebního.

Podle dohody mezi ministerstvem veřejných prací a Státním obilním ústavem bylo uhlí výmlatní a orebné přidělováno letos přímo příslušným žňovým komisím, které pak prováděly rozdělení tohoto přikázaného množství uhlí samy.

V obvodu inspektora pro zásobování uhlím v Karlových Varech bylo přikázáno Zemské žňové komisi v Praze pro měsíc červen a červenec 1919 celkem 11.000 tun uhlí. Z toho bylo uhelným inspektorátem rozvrženo na doly 10.997.2 t. Pro srpen stanoveno ministerstvem veřejných prací pro parní výmlat v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku dohromady 45.000 tun. Z tohoto příliš velkého množství, které pro nedostatek uhlí inspektorát nemohl plně přiděliti, bylo v Karlových Varech skutečně přiděleno podle disposic Zemské žňové komise množství 10.685.5 tun pro Čechy.

Pro září bylo ministerstvem veřejných prací předepsáno zmíněnému inspektorátu pro Čechy 7.730 tun. Toto množství bylo jím plně na doly rozvrženo. Pro říjen bylo předepsáno 3.800 tun a rozvrženo na doly 3.871 tun, tedy o 71 tun více. Pro listopad předepsáno 5.000 tun a totéž množství podle disposic a urgencí Zemské žňové komise rozvrženo. Pro prosinec předepsáno 5000 tun a rozvrženo 5.076 tun, tedy o 76 tun více. Na leden bylo předepsáno rovněž 5000 tun, kteréžto množství bylo též rozvrženo na doly.

Nebylo-li však uhlí rozvržené na doly, přes urgence plně dodáváno, není to vinou ministerstva veřejných prací ani dotčeného inspektora, nýbrž nutno hledati příčinu toho ve všeobecném přetížení uhelných revírů, v nedostatku vagonův a lokomotiv a v častých poruchách, kterými jest pravidelné dolování znesnadněno.

Zrušení všech neprovedených disposic z měsíce června, července, srpna, září, října a listopadu, stalo se v úplné dohodě se zástupcem Zemské žňové komise v Praze.

Mimo to byla referentem českého oddělení Zemské žňové komise v Praze již v říjnu uznána zásada každoměsíčního předpisu výmlatního uhlí jen v rámci ministerského kontingentu za jedině správnou. U německého oddělení Zemské žňové komise, které se rovněž touto zásadou řídí, nedošlo dosud k žádným steskům. Stejným způsobem se postupuje i při dodávání uhlí na Moravě a do Slezka.

Slabší dodávky výmlatového uhlí zejména v prosinci a v lednu dlužno přičítati zvláště nepříznivým poměrům těžebním (stávka v celém revíru, mimořádný příděl pro státní dráhy na opatření zásob, velké příděly pro cukrovary, dlouhé svátky a nedostatečná přístavba vagonů).

Tyto poměry přivodily též zbavování uhlí drahami, která zejména v prosinci dostoupilo svého vrcholu a neušetřilo ani uhlí výmlatového. Konečně nelze zamlčeti, že nebylo vždy uhlí výmlatního a orebního užito k vlastnímu účelu, pro který bylo přiděleno.

O samovolném jednání podřízeného inspektora pro zásobování uhlím v Karlových Varech nemůže býti řeči, poněvadž, jak z výše uvedeného jest patrno konal tento plně své povinnosti.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Ministr veřejných prací:

A. Hampl, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP