Zasedání národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2391.

Zpráva

živnostenského výboru o přikázaných peticích:

l. Živnostenskému výboru přikázány byly k vyřízení svazky petic pod č. 2266 a 2285 obsahující 66 protestů živnostenských společenstev proti výnosu ministerstva financí ze dne 24. listopadu 1919 č. 104.322/20.243 o povinnosti zaměstnavatelově, vybírat osobní daně z příjmů za dělnictvo.

Živnostenský výbor se usnesl doporučiti Národnímu shromáždění, aby petice tyto přikázalo ministerstvu financí k dalšímu úřednímu projednání.

II. Petice, které podaly:

a) Zemské jednoty gremií knihtiskařův a písmolijců v král. Českém v Praze (pod č. 1333).

b) Verein deutscher Buchhändler Nordund Nordwestböhmens mit dem Sitze in Teplitz (č. 1711 a 1931).

c) Genossenschaft der Buch-. Kunst- und Musikalienhändler im Reichenberger Handelskammerbezirke (1712 a 2038) jako vyřízené tiskem č. 1892 a usnesením Národního shromáždění ve schůzi 94. ze dne 4. prosince 1919 buďtez přikázány ministerstvu průmyslu, živností a obchodu k dalšímu jednání.

III. Petici č. 1623, jednající o žádosti Zemské jednoty cukrářů, perníkářů, čokoládníků a voskařů pro Moravu a Slezsko se sídlem v Olomouci za vyřadění výrobků cukrářských z jemného pečiva ze seznamu výrobků přepychových a přepychové dani podléhajících, doporučuje živnostenský výbor, aby přikázána byla ministerstvu financí k dalšímu řízení.

IV. Petice

č. 1845 živnostenských společenstev v Deštné,

č. 1846 živnostenské schůze v Novém Hrádku,

č. 1848 živnostenských společenstev v Lysé nad Labem,

č. 1849 živnostenských společenstev ve Fryštáku u Holešova,

č. 1850 živnostenských společenstev v Uher. Ostrohu,

č. 1851 živnostenské schůze v Mor. Krumlově a

č. 1852 živnostenského společenstvy v Rajhradě,

(jednající o požadavcích živnostnictva, aby zásobován byl obchod zbožím, zrušeny byly komise a ústředny a vrácen byl obchod obchodníkům a živnostníkům, a konečně aby vláda splnila všechny požadavky hospodářské i organisační), byly projednány a bylo usneseno navrhnouti:

Národní shromáždění račiž petice tyto přikázati jednak ministerstvu pro zásobování lidu, jednak ministerstvům obchodu, financí a sociální péče k dalšímu řízení.

V. Petice

č. 2014 Zemské jednoty společenstev truhlářů pro král. České v Praze,

č. 1919 Kovářstva Moravsko-Slezsko-Slovenského,

č. 1628 Společenstva leštičů pokojů a cídičů oken pro Prahu a okolí, Okresní jednoty živnostenských společenstev pro politický okres vyškovský a přidružených organisací společenstevních tamtéž, Společného pracovního sboru českých ústředních organisací živnostenských na Moravě, Živnostenské rady (volného sdružení česk. socialistických živnostníků) v Týně n. Vlt.,

č. 2164 Podnikatelů staveb na venkově v Lukavici,

č. 2398 Spolku kočujících živnostníků v československé republice,

týkají se reformy řádu živnostenského. Živnostenský výbor usnáší se požádati Národní shromáždění, aby petice tyto přikázány byly ministerstvu obchodu k úvaze při chystané reformě řádu živnostenského.

VI. O petici č. 1837, zaslané Zemskou jednotou živnostenských společenstev v Praze a týkající se žádosti společenstva tkalců v Lomnici nad Popelkou za ochranu malých živností tkalcovských, usnáší se živnostenský výbor žádati Národní shromáždění, aby tato petice odevzdána byla ministerstvu obchodu ku projednání.

VII. Petice č. 1944, zaslaná ze schůze občanstva města Kyšperka, žádající zamezení vývozu všech produktů naší země, hlavně uhlí, sestátnění dolů a stejnoměrné rozdělování uhlí, uzavření obchodních smluv se státy, které mohou dodávati obilí, oděv, naftu, petrolej, benzin a j., budiž přikázána ministerstvům obchodu, veřejných prací, zásobování lidu, financí a vnitra k dalšímu jednání.

VIII. Živnostenskému výboru došly přímo petice: (č. 2438, 2439, 2440, 2441).

1. č. 2438. Živnostenské rady v Král. Hradci, která žádá:

1. aby obchodníci a živnostníci, na něž nebyl při sprošťování bývalou rakouskou vládou brán zřetel - byli sproštěni vojenské povinnosti vůbec,

2. aby k řádně odůvodněné žádosti živnostníkově byly sproštěny pomocné síly, jichž ve své živnosti potřebuje,

3. nemohlo-li by se vyhověti požadavku odstavce prvého, tedy živnostníci, kteří mají klasifikaci B a C, nechť jsou z vojenské služby hned propuštěni.

Živnostenský výbor doporučuje, aby petice tato odevzdána byla ministerstvu národní obrany ku projednání a podání zprávy.

2. Druhá petice č. 2439 téže instituce, žádající řádné vybudování živnostenského školství pokračovacího.

Živnostenský výbor doporučuje přikázání petice této ministerstvu národní osvěty s doporučením, aby při reorganisaci živnostenského školství pokračovacího byl na obsah její vzat zřetel.

3. Petice č. 2440 okresní jednoty živnostenských společenstev v Lounech žádá živnostenský výbor Národního shromáždění za vyslání řečníka-referenta ke schůzi veřejné v Lounech. Byť byla tato petice v zásadě bezpředmětnou, doporučuje živnostenský výbor přece, aby přikázána byla ministerstvu obchodu, kteréž by svým odborem III. (akce pro zvelebování živností) poučilo živnostenské organisace o tom, za jakých podmínek tento odbor koná odborné přednášky o zvelebovací akci živnostenské.

4. Petice č. 2441 Jos. Jarolímka, ohňostrůjce 8. těž. děl. pluku v Jaroměři, za přikázání panského mlýna na Nových Zámcích. Živnostenský výbor navrhuje: Žádost budiž přikázána pozemkovému úřadu.

V Praze 10. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jan Slavíček v. r.
Vlad. Hatlák v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP