Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920

Tisk 2389

Zpráva

živnostenského výboru

o nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 sb. zák. a nař. o úpravě dovozu a vývozu.

Předsednictvo ministerské rady předložilo toto nařízení předsednictvu Národního shromáždění podle § 3. zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z. přípisem ze dne 8. prosince 1919, č. 26.091/19 a předsednictvo Národního shromáždění přikázalo je živnostenskému výboru pod č. 3228 před. ze dne 10. prosince 1919 k řízení.

Živnostenský výbor podává o tom tuto zprávu:

Nařízením ministerstva obchodu, průmyslu a živností ze dne 22. listopadu 1918, č. 43. sb. z. a n., byla ku kontrole zahraničního obchodu zřízena Československá vývozní a dovozní komise. Některá ustanovení tohoto nařízení změněna a doplněna pak nařízením téhož ministerstva ze dne 5. února 1919, č. 61. sb. z. a nař. Činnost Čs. dovozní a vývozní komise doplněna pak byla zřízením dovozních a vývozních syndikátů, jež zřízeny byly podle nařízení vlády republiky československé ze dne 26. února 1919, č. 100. sb. zák. a nař. a zřízením kontrolního a kompensačního úřadu pro mezinárodní obchod. Úkolem syndikátů bylo organisovati a kontrolovati dovoz a vývoz surovin a výrobků toho kterého odboru výroby, jakož i rozdělovati dovezené suroviny a zboží, kdežto kontrolní a kompensační úřad dbal o výhodné kompensace při obchodu zahraničním. Celý tento aparát vzhledem k tomu, že každá z těchto tří institucí rozhodovala více méně samostatně, ukázal se býti příliš komplikovaný a těžkopádný. Vydáním citovaného nařízení vlády republiky československé ze dne 28. listopadu 1919 o úpravě dovozu a vývozu má nastati v tomto směru podstatné zjednodušení.

Místo Československé vývozní a dovoz ní komise zřizuje se komise pro zahraniční obchod, jejímiž orgány jsou odbornický sbor s pododbory, předsednictvo a správní výbor, jejž tvoří zástupci ministerstev, bankovního úřadu ministerstva financí a všichni členové předsednictva komise pro zahraniční obchod.

Dovozní a vývozní syndikáty tvoří pododbory této komise a budou doplněny o zástupce ostatních zájmových skupin, které dosud v dotčených syndikátech nebyly zastoupeny. V tom směru jest zvláště upozorniti, aby nebylo zapomenuto na doplnění všech syndikátů zástupci organisací živnostenských a obchodních.

Kontrolní a kompensační úřad pro mezinárodní obchod jest přidělen komisi pro zahraniční obchod jako zvláštní úřad pro veškerou kompensační a smluvní agendu a podléhá správnímu výboru této komise.

Tímto opatřením spojuje se tedy dosavadní dovozní a vývozní komise, devisová ústředna, resp. bankovní úřad min. financí, dovozní a vývozní syndikáty i kontrolní a kompensační úřad ve věcech vývozu a dovozu pod společnou správou komise pro zahraniční obchod, čímž provedeno velmi účelné a tolik žádoucí zjednodušení kontroly zahraničního obchodu.

Další usnadnění a zjednodušení agendy při dovozu a vývozu nastává podle § 10. cit. nařízení tím, že správní výbor komise pro zahraniční obchod stanoví periodicky seznamy zboží, jehož dovoz resp. vývoz jest všeobecně povolen.

Při provádění ustanovení § 2. odst. 4. o vysílání zástupců do odbornického sboru a volbě členů pododborů jest projeviti přáni, aby do těchto byli v dostatečné míře vysíláni a voleni zástupci organisací a korporací živnostenských a obchodních též z Moravy, Slezska a Slovenska. Stejně tak jest v § 3. ad 5. (Spolupůsobiti při přípravných pracích obchodně a celně politických v dohodě s obchodně politickou ústřednou obchodních a živnostenských komor zemědělských rad) doplniti: »Živnostenských rad«.... atd.

V celku jest cit. nařízení vlády republiky československé ze dne 28. listopadu 1919, jež předloženo Národnímu shromáždění po dle § 3. zák. ze 24. července 1917, č. 307 ř. z., uvítati jako podstatné a účelné zjednodušení agendy při kontrole obchodu za. hraničního.

Z důvodů těch živnostenských výbor navrhuje: Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Nařízení vlády republiky československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645. sb. zák. a nař., o úpravě dovozu a vývozu se schvaluje.

V Praze dne 5. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jan Slavíček v. r.
Rudolf Mlčoch v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP