Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2375.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty

na dotaz člena Národního shromáždění dra G. Mazance a soudruhů tisk 1965 o vyučování náboženství na českých školách v Liberci.

O případě v dotaze uvedeném byla mi podána tato úřední zpráva:

Výměrem zemské školní rady ze dne 25. října 1919 č. III C 914 ai 1919, čís. z. š. r. 80670, adresovaným ředitelství státního reformovaného gymnasia, bylo vysloveno, že není námitek proti tomu, aby Alois Král byl pověřen vyučováním katolickému náboženství při českém reálném gymnasiu v Liberci, jak také biskupská konsistoř v Litoměřicích projevila s tímto opatřením souhlas. Poněvadž by však nemohl býti při nynějším počtu tříd gymnasijních úplně zaměstnán, učiní se opatření, aby jmenovaný byl ustanoven katechetou pro českou školu měšťanskou v Liberci a vyučování na tomto ústavě převzal výpomocně. O tom mělo ředitelství gymnasia pana Aloise Krále uvědomiti a vyžádati si pro něho u biskupské konsistoře v Litoměřicích udělení kanonické misse. President zemské školní rady s tímto opatřením souhlasil.

Německým vyrozuměním farního úřadu v Novém Městě pod Obrázkem ze dne 2. října 1919 č. 612 bylo oznámeno okresní školní radě v Turnově, že týž pan Alois Král bude vyučovati katolickému náboženství na nově zřízené obecné škole české v Novém Městě pod Obrázkem. Zpráva o tom došla zemské školní rady dne 8. října, resp. dne 10. listopadu 1919. Spisy o chystaném jmenování pana Aloise Krále z Nového Města n./Met. byly zaslány ředitelství českého reálného gymnasia v Liberci. Spis, že pan Alois Král se vzdává místa katechety v Novém Městě pod Obrázkem, resp., že žádá za dovolenou, aby mohl nastoupiti místo v Liberci, zemské školní rady nedošel.

Rovněž tak nedošla zpráva, že mu byla udělena kanonická misse, aby mu mohl býti vydán formální dekret.

Aby věc aspoň formálně byla vyřízena, předseda zemské školní rady čís. 1634, expedovaným přímo panu Aloisu Královi, oznámil, že se mu svěřuje pro školní rok 1919/20 vyučování římskokatolickému náboženství na české občanské škole v Liberci a vyzval jej, aby si vyžádal dovolenou.

Z vylíčeného stavu věci je patrno, že nelze úřadům školským vytýkati, že by nedbaly zákonitých ustanovení a zaviňovaly liknavostí vážné poruchy výchovy školské. Je také patrno, že věc jest po stránce meritorní za daných poměrů aspoň provisorně vyřízena.

V Praze dne 7. února 1920.

Ministr školství a národní osvěty:

G. Habrman v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP