Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2366.

Dotaz

členů Národního shromáždění Fr. Němce, Piláta a soudruhů na ministra zásobování ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci.

Dne 17. ledna 1920 konány dr. Fialou, přednostou okr. obilního úřadu v Třebíči rekvisice obilí za asistence 4 legionářů v Kralicích a dne 22. ledna ve Studenci.

1. Od 1. prosince do 25. prosince 1919 byly sýpky v Náměšti, kam se obilí dodávalo přeplněny. Pytlů u družstva-komisionáře také nebylo.

Dne 25. prosince bylo oznámeno výkupním komisařům, by bylo obilí dodáváno, že už pytle jsou i místo.

2. Na každý měsíc bylo producentům sděleno (posledně v prosinci), kolik kterého obilí se má dodati.

Na leden však ničeho neoznámeno a dostavila se rekvisice.

3. Kontigent předepsaný byl obecní radou v Kralicích vrácen, jako nepřijatelný byl sestaven podle různých zpráv a ne podle skutečnosti. Pan dr. Fiala teprv při rekvisici prohlásil, že přinese jiný.

4. Pro nepříznivé počasí nedal se výmlat v měsíci lednu tak rychle provésti, aby do 15. ledna t. r. mohlo vše býti odvedeno.

Není svítiva, jde se pozdě k mlatu a brzy od mlatu, ku práci jiné v hospodářství. Prostor u mlatu byl celý měsíc rozblácen.

5. Za uvedených okolností prováděny rekvisice dne 22. ledna t. r. i ve Studenci, téhož okresu. Nebyl brán nikde zřetel na obilí pro jarní setbu a ze zabaveného obilí činěna 20% srážka.

1. Podepsaní se táží, jak budou producenti na jaře pole osévati, když je jím seťové obilí odebráno?

2. Rekvisiční činitelé vyvarujtež se od nepřátelských výrazů, aby venkovský lid pochopil celou akci jako věc nezbytné nutnosti.

3. Tam, kde byl kontigent předepsaný dodán anebo slíbeno, že dodán bude, budiž rekvisice vyloučena.

4. 20% srážka za odebrané plodiny buďiž procudentům v Kralicích a ve Studenci vyplacena.

V Praze dne 6. února 1920.

Fr. Němec, Max Pilát,

Dr. Viškovský, Sáblík, Malík, Beran, Marcha, Udržal, J. Malypetr, Frant. J. Kroiher, J. Sechtr, Dr. Rolíček, Dr. Zahradník, Chaloupka, Hyrš, Babánek, Vojta, Vahala, Hübner, Jos. Smrtka, Okleštěk, Jonáš.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP