Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2365.

Návrh

člena Národního shromáždění Igora Hrušovského a společníků na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Zákon

ze dne................1920,

kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Čl. 1.

Do zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům vsunuje se jako § 30 a) toto ustanovení:

Na Slovensku vztahuje se tento zákon i na pozemky uvedené v §§ 1. a 3. uh. zák. čl. XXV. z roku 1896, nehledíc k tomu, zda jsou státem zabrány čili nic a zda poměr želiarský vznikl teprve po 1. lednu 1848 anebo po tomto dnu byl smlouvou změněn v dočasný nebo vypověditelný poměr služební, námezdní nebo pachtovní.

Vlastníku takového pozemku pokud se jedná o majetek státem zabraný nebo majetek státní nepřísluší náhrada vůbec, jinak jen polovice náhrady stanovené podle §u 8. tohoto zákona. Prokáže-li vlastník, že by mu podle §§ 3. až 8. uh. zákona čl. XXV. z roku 1896 příslušela náhrada vyšší, budiž mu přiřčena.tato vyšší náhrada, nikdy však více, než plná náhrada vyměřovaná podle §u 8. tohoto zákona.

Ustanovení tohoto paragrafu zůstává uh. zák. čl. XXV. z roku 1896 nedotčen. Ohlásil-li však želiar včas (§§ 12. a 14.) své požadovací právo, budiž postupováno podle tohoto zákona.

Čl. 2.

Pokud jde o pozemky ležící na Slovensku prodlužuje se lhůta stanovená v §u 12. zákona ze dne 27. května 1919. č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům do 30. června 1920 a lhůty stanovené v §u 15. téhož zákona do l5. srpna 1920 pokud se týče do 30. září 1920.

Čl. 3.

Tento zákon působí ode dne, kdy bude vyhlášen; provésti jej ukládá se veškerým ministrům.

Ve směru formálním navrhujeme, aby návrh přikázán byl výboru pro pozemkvou reformu k projednání ve lhůtě 3 dnů.

V Praze dne 4. února 1920.

Igor Hrušovský,

Dr. Buday, Jan Duchaj, Florian Tománek, Ing. Rotnágl, A. Hvizdák, J. Kliešek, Dr. Jan Vanovic, Devečka, Jan Mitrovčák, Dr. KareI Kmeťko, Kubal, Dr. Dérer, Dr. Brežný, Imrich Parák, J. Sivák, J. Pocisk, Dr. Markovič, Dr. HáIek, Josef Cholek, Viliam Pauliny, Oktavec, Dr. Ružiak, Dr. Kolísek, Janoška, Dr. Juriga, Matúš Dula, Dr. Medvecký.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP