Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2362.

Návrh

členů Národního shromáždění Dr. Ivana Markoviča, lgora Hrušovského, Viliama Paulinyho, Josefa Siváka a společníků na vydání zákona o prevziatí a zariadení úradníkov a za mestnancov zrušených autonomných korporacií a ích ústavov.

Zákon

zo dňa................1920

o prevziatí a zariadení úradníkov a zamestnancov zrušených autonomných korporacií a ích ústavov.

§ 1.

Úradnici a zamestnanci zrušených aut nomných korporácií a ích ústavov a fondov prechodia dňom, ktorým sa tie korporácie zrušujú, so všetkými nadobudnutými právami a nárokmi do služby štátnej, nakolko nenastal niektorý z prípadov, uvedených v § 2.

§ 2.

Úradníci a zamestnanci samosprávní, ktorí by nechceli byť prevzatí do služby štátnej alebo ktorých by štát do svojej služby neprevzal, majú právo žiadať, aby boli preložení na trvalý odpočinok s nárokmi na pensijné požitky dľa dosavádnych pre ních platných pensijných pravidiel a predpisov, po prípade, nemajúli nárok na pensiu, aby boli zo služby prepustení s odbytným, ktoré ím dl,a týchto predpisov prísluší.

Právo, ktoré týmto ustanovením je za. bezpečené ako samosprávním úradníkom a zamestnancom, tak aj štátu, musí byť uplatnené najďalej do 3 mesiacov odo dňa, uvedeného v § 1. tohoto zákona, nakolko inými zákonmi neustanovuje sa pre niektoré obory štátnej správy lehota iná.

§ 3.

Bližšie predpisy o prevzatí a o zariadení vydá vláda, ktorá pred zrušením zmienených korporácií sa dohodne v tej veci so zákonnými ích representantmi.

Po stránke formálnej navrhujeme aby tento návrh zákona bol prikázaný ústavnému výboru k prejednaniu v lehote 3 dňovej.

V Prahe 6. února 1920.

Dr. Ivan Markovič, Igor Hrušovský, Viliam Pauliny, Josef Sivák,

J. Kliešek, Ján Duchaj, Dr. Kmeťko, Dr. Slávík, Dr. Medvecký, Dr. Halla, Dr. Kolísek, Devečka, Ružiak, Ing. Záruba-Pfeffermann, Dr. Dérer, A. Hvizdák, Jur. Janoška, Kubál, Dr. Ján Vanovič, Jos. Cholek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP