Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2359.

Zpráva

kulturního výboru o návrhu vládním, tisk č. 2209 o služebním slibu učitelstva.

Kulturní výbor projednal návrh vládní o služebním slibu učitelstva škol obecných a občanských ve schůzi své dne 4. února a usnesl se jednomyslně doporučiti Národnímu shromáždění, by schválilo návrh vládní s malými z měnami v připojeném znění.

V Praze 4. února 1920.

Předseda:
Referent:
Dr. O. Srdínko v. r.
Jos. Smrtka v. r.Zákon

ze dne......................1920

o služebním slibu učitelstva škol obecných a občanských.

§ 1.

Všichni učitelé a učitelky, působící při veřejných obecných a občanských školách v celém území československé republiky, kteří nevykonali služební přísahy podle nařízení vlády republiky československé ze dne 26. srpna 1919, č. 495 sb. z. a n., zůstávají nadále učiteli těchto škol, přihlásí-li se a vykonají-li nařízený slib věrnosti do měsíce.

Slib ten koná se písemně a zní: "Slibuje na svou čest a svědomí, že československé republice budu vždy věren a její vlády poslušen, že budu veškery její zákony a nařízení zachovávati, své úřední povinnosti podle nich vykonávati pilně, svědomitě a nestranně. Úředního tajemství neprozradím a ve všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti."

Den, kdy měsíční lhůta v odstavci prvém ustanovená se počíná, ustanoví pro jednotlivá území ministr školství a národní osvěty.

§ 2.

Kdo včas, ač-li není nepřekonatelné překážky, se nepřihlásí a nesloží slibu, pozbývá svého místa a všech nároků na plat a výslužné pro sebe a svou rodinu.

§ 3.

Podrobnější ustanovení o tom, jak slib jest vykonati, ustanoví ministr školství a národní osvěty.

§ 4.

Ministr školství a národní osvěty může zprostiti povinnosti, aby složili tento slib, ony učitele, kteří tak již dříve učinili podle jeho výnosu ze dne 27. listopadu 1918, č. 320

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho se pověřuje ministr školství a národní osvěty.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP