Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2358.

Odpověď

ministerského předsedy a ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění F. Síse a soudr. tisk 2127 o uveřejňování zákonů.

Zákon ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. z. a nař. o stálých seznamech voličských došel z Národního shromáždění podatelny předsednictva ministerské rady dne 22. prosince 1919. Ještě téhož dne byl ministerským předsedou a ministrem vnitra podepsán a předsednictvem ministerské rady odeslán kanceláři presidenta republiky se žádostí za předložení k sankci. Dne 24. prosince 1919 byl zákon presidentem republiky potvrzen, načež dne 25. prosince 1919 vyhotovena byla referentem předsednictva ministerské rady žádost na ministerstvo vnitra za uveřejnění. Ještě téhož dne byl pořízen čistopis žádosti, žádost pak i s vidimovaným opisem podepsaného zákona byla následujícího dne vypravena zvláštním poslem do ministerstva vnitra. Poněvadž v době vánoční od 24. až do 28. prosince 1919, - s výjimkou nejnutnějších prací s vydáváním novin spojených, - ve státní tiskárně se vůbec nepracovalo, mohl být uvedený zákon uveřejněn nejdříve až dne 29. prosince 1919, což se i stalo. Tato brzká publikace byla ostatně možna jedině proto, že redakce sbírky zákonů a nař. již dříve, než-li byl zákon vládě dodán, opatřila si text jeho a dala jej do zásoby vysázeti.

Současně se zmíněným zákonem bylo pak ve sbírce zákonů a nař. pod číslem 664 uveřejněno též příslušné prováděcí nařízení ze dne 23. prosince 1919. Při publikaci zákona o stálých seznamech voličských nestalo se tedy žádné nedopatření, jež by bylo omlouvati. Pokud dotaz vytýká, že zákon byl uveřejněn "teprve den před samým počátkem osmidenní lhůty, ve které strany mají ohlásiti úřadům své zástupce do volebních komisí, a tedy den před platností zákona vůbec", nutno upozorniti, že zákon podle svého § 13. nabyl účinnosti dnem vyhlášení a že podle odst. 4. § 5. zákona zmíněná 8 denní lhůta měla běžeti ode dne, kdy zákon byl vyhlášen. Ať by tedy uveřejnění padlo na kterékoli datum, vždy by to byl teprve den před počátkem oné. osmidenní lhůty a platností zákona vůbec. Jestli podle dotazu"nemůže býti v zájmu řádné správy dopuštěno, aby zákony tak velkého dosahu vyhlašovaly se ve sbírce zákonů a nařízení až v poslední chvíli před jejich účinností", sluší ukázati k tomu, že v případech takových, jakým jest případ, o nějž zde běží, jest zajisté v moci zákonodárců samotných, aby posunuli účinnost zákona na určitou dobu po jeho vyhlášení, že to však nikterak není v moci těch orgánů, jimž náleží pouze vyhlašování zákonů. Publikace v "Úředním listě" není obligatorní a jest samozřejmo, že může se díti teprve po uveřejnění ve Sbírce. Při všech překážkách, jež působí velké zatížení státní tiskárny, bylo presidiem ministerské rady a ministerstvem vnitra povždy svědomitě dbáno toho, by zákony a nařízení, zvláště pak takové, jež jsou značného dosahu, nebo na jejichž brzkém uveřejnění záleží, byly ve sbírce zákonů a nařízení publikovány s největším urychlením. Proto také jest předsednictvem ministerské rady a ministerstvem vnitra usilovně pečováno o to, aby výkonnost státní tiskárny byla podle možnosti přizpůsobena velkým požadavkům, na ni poměry kladeným. Dotaz je vznesen na ministerského předsedu a celý kabinet; poněvadž ale ve skutečnosti týká se jen působnosti ministerstva vnitra a předsednictva ministerské rady, odpovídají k němu toliko ministerský předseda a ministr vnitra.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Ministr vnitra:
Ministerský předseda:
Švehla v. r.
V. Tusar v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP