Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920

Tisk 2357.

Odpověď

ministerského předsedy, ministra veřejných prací a ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického a soudruhů (tisk číslo 2082) o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce.

Ministerstvo pro Slovensko v Bratislavě (referát veřejných prací) objednalo výnosem ze dne 10. července 1919 č. j. 813/a u »Nákupního, výrobního a prodejního družstva« při společenstvu truhlářů v Žižkově, zaps. spol. s r. o., nábytek v ceně 24.996 Kč. 50 h. Nábytek tento byl dodán dne 3. a 4. září t. r., účet pak zaslán dne 13 září 1919.

Přes četné upomínky nebyl účet jmenovanému družstvu do konce roku 1919 ještě zaplacen. Tazatelé poukazovali na nesprávné a zdlouhavé úřední jednání a žádali za vyšetření této věci.

Po vyšetření dovoluji si sděliti, že průtah výplaty účtované částky zavinila dosud neukončená organisace služby správní a zvláště účetní na Slovensku, jakož i citelný nedostatek zkušeného a zapracovaného úřednictva mého resortu. Doufám pevně, že tyto závady, jež nejsou pouze zjevem v resortu jediném na Slovensku, budou při osvědčené snaživosti a upřímné vůli mého úřednictva v brzku odstraněny.

K informaci bližší dovoluji si sděliti výsledek vyšetřování zmíněné věci:

Vládní referát veřejných prací v Bratislavě (oddělení staveb pozemních), vyrozuměl dopisem ze dne 25. října 1919 čís. 1705/20 firmu »Nákupní, výrobní a prodejní družstvo« s r. o. při společenstvu truhlářů v Žižkově, že peníz 23.718 K 17 h bude u tamního berního úřadu, t. j. na Žižkově, poukázán, a zároveň nařídil účtárně své, aby poukaz ten provedla. Po odeslání dopisu jmenovanému družstvu se ukázalo, že účtárna nemůže tomuto rozkazu vyhověti, poněvadž kontokorrentní poukazování na berní úřady mimo Slovensko, nebylo tehdy ještě možné, a vyhotovila tedy jediný poukaz, ze dne 25. listopadu 1919 č. 1705 a - 3070 účt. v. pr. na berní úřad v Bratislavě. O tomto poukaze bylo družstvo také vyrozuměno, čímž vznikl dojem, že byly vydány účtárnou referátu veřejných prací v Bratislavě dva peněžní poukazy.

Bernímu úřadu v Bratislavě došel poukaz dne 27. listopadu 1919 a poněvadž na poštovní poukázku nebylo možno peníz ten zaslati, vyzval jmenovaný berní úřad dne 30. listopadu 1919. družstvo, by zaslalo kvitanci spolu se 2 složenkami poštovní spořitelny. Dne 31. prosince 1919 odeslalo družstvo žádané složenky (podle poštovního razítka), jež došly berního úřadu v Bratislavě dne 5. ledna 1920. Na to dne 8. ledna 1920 byl poukázaný obnos družstvu odeslán.

Nyní dějí se výplaty podnikatelům a dodavatelům výhradně u generální finanční pokladny v Bratislavě, ježto berní úřad v Bratislavě nebývá generální finanční pokladnou dostatečně dotován.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Ministerský předseda:

V. Tusar v. r.

Ministr veřejných prací:
Ministr obchodu:
Hampl v. r.
Dr. Heidler v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP