Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2356

byl sice vytištěn, ale nevydán. Cessat. Místo něho vyšla pak nová zpráva pod číslem tisku 2430.

Text tisku 2356/podle výtisku chovaného v archivu N. S./

Zasedání národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2356.

ZPRÁVA

kulturního výboru

o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze./Tisk 161, 168, 208, 433, 2112/.

Kulturní výbor uvážil připomínku pana presidenta republiky se kterou vrátil Nár. shromáždění osnovu zákona, usnesenou dne 13. ledna 1920, vyslechl rady právníků pozvaných ministerstvem školství a národní osvěty a ocenil též přání a návrhy, kterých toto ministerstvo si vyžádalo od akademických senátů obou universit. Na tomto základě podává Národnímu shromáždění tento nový návrh zákona o poměru pražských universit, i doporučuje jeho schválení.

V Praze dne 6. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. O. Srdínko v. r.
Dr. F. Mareš v. r.

ZÁKON

ze dne..................1920

o poměru pražských universit.

§ 1.

Českou universitu v Praze jest pokládati za jedinou pokračovatelku starobylého vysokého učení, založeného od Karla, krále českého. Německá universita v Praze zůstane jakožto německá universita Československé republiky.

Jména obou pražských universit, ustanovená zákonem se dne 28. února 1882, č. 24. ř. z., "Česká universita Karlo-Ferdinandova" a "Německá universita Karlo-Ferdinandova" se zrušují. České universitě vrací se jméno "Universita Karlova". O jménu německé university rozhodne se zvláštním zákonem.

§ 2.

Společenství jmění a práv obou universit a jejich fakult budiž rozvázáno.

Ministerstvo školství a národní osvěty se zmocňuje, aby vyslechnouc zúčastněné činitele, jmění a práva, která byla dosud společná, přidělilo té či oné universitě nebo fakultě, anebo je mezi ně rozdělilo oceňujíc spravedlivě všechny okolnosti.

Újma, která by snad byla způsobená jedné z obou universit novými opatřeními na základě tohoto zákona v oboru práv majetkových, budiž vyrovnána novými stavbami, jichž se oběma universitám dostati má.

§ 3.

Karolinum zapsané ve vložce č. L 59 desk zemských, přiznává se universitě Karlově do výlučného vlastnictví. Německé universitě vyhražuje se právo užívati části Karolina v dosavadním rozsahu tak dlouho, dokud nebude vybudována pro ni nová stavba, nebo pokud jí nebudou přikázány dostačující místnosti náhradní.

§ 4.

Universitní archiv a registratura až po rok 1882 jsou důsledkem ustanovení § 1. vlastnictvím university Karlovy. Této náleží také jejich správa. Užívání jejich se strany německé university bude upraveno statutem, jejž vydá ministerstvo školství a národní osvěty vyslechnouc obě university.

§ 5.

Z téhož důvodu jsou starobylé insignie, pečetidla, knihy, obrazy a jiné památky, jež patřily universitě pražské před platností zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z., vlastnictvím university Karlovy. O způsobu odevzdání těchto předmětův universitě Karlově rozhodne ministerstvo školství a národní osvěty a ustanoví, pokud za ně dostane německá universita věci náhradní.

§ 6.

Sbírky, předměty a zařízení vědeckých ústavů obou universit se jim ponechávají. Universitě Karlově však buďtež z nich odevzdány věci památné nebo pro historický výboj pražské university cenné, kterých se dostalo různým ústavům university německé provedením zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z.

V pochybnostech o tom, mají-li tyto věci vlastnosti právě uvedené, rozhoduje ministerstvo školství a národní osvěty, jemuž náleží také rozhodnout o způsobu odevzdání těchto věcí universitě Karlově.

§ 7

Pražská hvězdárna dosavadním inventářem jest samostatný státní ústav, jenž s universitami nesouvisí.

§ 8.

Deskový statek Michle, Malešice a Štěrboholy zapsaný ve vložce č. 910 desk zemských pro fond universitní, prohlašuje se za vlastnictví státu Československého, jemuž přejímá povinnost plnit účel, jemuž je statek tento věnován.

§ 9.

Ministerstvo školství a národní osvěty upraví nově příděl nemocných klinikám a těl anatomickým ústavům.

§ 10.

Také veškerá ostatní ustanovení zákona ze dne 28. února 1882, č. 24. ř. z., se zrušují.

§ 11.

Tento zákon nabývá působnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr školství a národní osvěty v dohodě s ostatním nejvyššími úřady správními.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP