Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2347.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů na zařadění obce Lobez do 1. tř. akt. přídavků.

Obec Lobzy a město Plzeň sousedí svými katastry a de facto obě obce již splynuly, neboť, kde přestávají plzeňské dílny státních drah, tam začínají obytná stavení lobezská.

Podobně je tomu u Českého akciového pivovaru, kde budovy plzeňské od lobezských odděleny jsou pouze okresní silnicí. Jsouť Lobzy předměstím Plzně jako Škvrňany, již zařaděné do vyšší kategorie. Lobzy stanou se v dohledné době částí Velké Plzně, k čemu dnes již směřuje akce vlády, pojímajíc Lobzy do plzeňského obvodu státní policie.

V Lobzích, kde žije dnes 6200 obyvatelů ve 246 domech, jsou tytéž drahotní poměry a táž bytová nouze jako v Plzni, o čemž podává důkaz i ta okolnost, že řada úředníkův a učitelů musí bydleti v Plzni, nenalézajíc v Lobzích vůbec bytů.

Mravní prospěch, který ze žádané úpravy místních přídavků úřednictvu všech kategorií a učitelstva vyplyne, bude veliký, protože úřednictvo a učitelstvo za svou námahu bude náležitě a spravedlivě odměněno a bude se cítiti spokojeným v Lobzích a tím větší láskou pak přilnou ke svému povolání.

Navrhují proto podepsaní, aby Lobzy místním přídavkem podle zákona ze dne 7. října 1919, č. 51, zařaděny byly do téže třídy, jako město Plzeň.

Po stránce formální, budiž návrh přikázán výboru státně-zřízeneckému a rozpočtovému.

V Praze dne 3. února 1920.

Dr. Lukavský,

Hatlák, B. Král, Viková-Kunětická, Eliška Purkyňová, Dr. Engliš, Prof. Jan Koloušek, Dr. Jar. Stránský, Fr. Sís. Dr. A. Zeman, Dr. Matoušek, Dr. Hajn, Dr. Kramář, Dr. Franta, V. Votruba, Dr. Alois Rašín, Viktor Dyk, Ing. Bečka, Dr. Fáček, J. Veselý, V. Čipera, Boh. Fischer, Dr. B. Němec, Jar. Kvapil.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP