Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2345.

Zpráva

I. výboru rozpočtového a

Il. výboru pro Velkou Prahu

o návrhu členů Národního shromáždění Emila Špatného, JUDra Jaroslava Brabce, V. Johanise, Ing. Záruby-Pfeffermanna, JUDra J. Kubíčka, Methoda Zavorala a soudruhů, tisk č. 2182 na částečnou úpravu finanční základny obce Pražské.

Zastupitelstvo obce Pražské usiluje o získání nových zdrojů příjmů pro obec, aby uhražen byl značný schodek v dnešním obecním hospodářství a aby nad to zjednány byly prostředky pro veliké nové úkoly, které vzejdou příští Velké Praze podle návrhů zákona o utvoření Velké Prahy, připraveného již ve sněmovním výboru pro Velkou Prahu.

Svrchu uvedený návrh, podaný členy Národního shromáždění ze všech politických stran, svědčí o tom, že tato snaha obecního zastupitelstva jest celou veřejností podporována, poněvadž rozkvět hlavního města jest právem považován za důležitou věc celého národa.

Rada hlavního města Prahy chtěla původně žádat, aby zvláštními zákony byla zavedena řada nových dávek obecních: Dávka z nezastavených pozemků, dlažebné z vozidel, dávka z držení motorických dopravních prostředků, dávka z hromadné dopravy osobní, přirážka k poplatkům z převodu nemovitostí, dávka z veřejných návěští, a aby změnou zákona ze dne 29. března 1873 čís. 24. ř. z. bylo umožněno zvýšení obecní dávky ze psů.

Později však po urychlení věci smluvena byla s ministerstvem financí osnova zákona rámcového, jíž má býti zákon ze dne 5. května 1908 čís. 32. z. z. změněn a doplněn tak, aby uvedené nové dávky obecní mohly býti na jeho základě zavedeny způsobem jednodušším, totiž pouhým kvalifikovaným usnesením obecního zastupitelstva, schváleným dohodou Zemského správního výboru se Zemskou správou politickou. Tato osnova zákona jest obsahem návrhu poslance Emila Špatného a soudruhů jen s tím rozdílem, že není do něho pojata dávka z hromadné dopravy osobní.

Výbor pro Velkou Prahu vyslechnuv ve věci té celou řadu expertů povolaných ze řad zástupců města Prahy i obcí, které tvořiti mají Velkou Prahu, přiklonil se za souhlasu výboru rozpočtového k vyslovenému názoru a požadavku obcí sousedních, aby zákon ze dne 5. května 1908 čís. 32. z. z. o zavedení a vybírání obecních platův a dávek v obci hlavního města Prahy rozšířen byl i na obce, které tvořiti budou Velkou Prahu a aby pro tyto obce pozbyl platnosti zákon ze dne 24. října 1899, č. 97 z. z. o přirážkách a dodávkách obecních.

Při ustanovení, že z nemovitostí může se vybírat obecní přirážka k poplatkům z převodu nemovitostí mezi živými i pro případ smrti výbor rozpočtový pokládal za nutné obmeziti přirážku tu nejvýše na 10%.

Rozpočtový výbor přijal do zákona rámcového původní návrh rady města Prahy, aby mohla býti zavedena také dávka z hromadné dopravy osob, když se mu dostalo ujištění, že nebudou touto dávkou zvýšeny dnešní ceny jízdních lístků městských elektrických drah, nýbrž že se tím jen dostane zákonného podkladu 10%ní dávce, započtené již ve dnešní ceně jízdních lístků.

Rovněž tak vložil rozpočtový výbor do zákona provisorní ustanovení o přirážce nejvýše 50% k dosavadní zemské dávce ze zábav, jsa veden snahou opatřiti městu Praze potřebné zdroje k úhradě potřeb obecních.

Konečně ustanovení o dávce z návěští doplnil rozpočtový výbor vyjmuv výslovně novinové inserty, na jejichž zdanění ostatně obec nepomýšlela. Změny ostatní jsou jen slovními opravami.

Rozpočtový výbor společně s výborem pro Velkou Prahu navrhují, aby pozměněná připojená osnova zákona byla ústavně schválena.

Tím bude také vyřízen návrh členů Národního shromáždění Emila Spatného a soudruhů ze dne 25. července 1919 (tisk 1462), jenž požadoval všeobecně novou úpravu financí příští obce Pražské.

V Praze 3. února 1920.

Výbor rozpočtový:

Místopředseda:
Zpravodaj:
Buříval v. r.
JUDr. Vladimír Fáček v. r.

Výbor pro Velkou Prahu:

Předseda:
Zpravodaj:
Emil Špatný v. r.
JUD. Vratislav Černý v. r.

Zákon

ze dne....................................1920,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 5. května 1908, č. 32. z. z. o zavedení a vybýrání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy.

Článek 1.

§ 1. Odst. II. §u 106, obecního řádu hlavního města Prahy podle znění zákona ze dne 5. května 1908, čís. 32 z. z., mění a doplňuje se takto:

Ustanovení 1. v dosavadním znění se zrušuje a nahražuje se tímto: Pro zavedení a vybírání obecní dávky ze psů platí ustanovení zákona ze dne 29. března 1873, čís. 24 z. z., až na ustanovení § 2., omezující výši této dávky.

Ustanovení 10. doplňuje se tímto odstavcem: Mimo to mohou býti vybírány obecní dávky za zvláštní užívání veřejného statku nebo jiných veřejných zařízení obecních a z návěští jakéhokoli druhu, vyjma novinové inserty, která určena jsou pro veřejnost.

Nově připojují se tato ustanovení:

11. Z nezastavených pozemků, ležících v obvodu hlavního města Prahy, vybírati se může od vlastníků pozemku roční dávka obecní, a to při zahradách podle čtverečních metrů, při ostatních pozemcích procentem skutečné hodnoty pozemku.

12. Ze všech vozidel osobních i nákladních, poháněných silou živočišnou nebo motorickou, ať zatížených či prázdných, vybírati se může obecní dávka (dlažebné).

13. Z držení motorických dopravních prostředků na území obce pražské vybírati se může roční dávka podle počtu koňských sil nebo jiných jednotek, jimiž určuje se výkonnost motorického stroje.

14. Za jízdu na území obce Pražské drahou elektrickou nebo jinými prostředky, jež slouží hromadné dopravě osob a provozují se po živnostensku, vybírati se může obecní dávka z dopravy.

15. Z nemovitostí, které leží na území hlavního města Prahy, vybírati se může obecní přirážka nejvýše 10% k poplatkům z převodu nemovitostí mezi živými i pro případ smrti.

Přirážka tato předpisuje se a vybírá týmiž orgány, jakými se vybírá státní poplatek převodní.

16. K dávce ze zábav podle cís. patentu ze dne 29. prosince 1915 čís. 83 z. z. vybírati se může obecní přirážka do 50% celé dávky po tu dobu, než zdanění zábav upraveno bude novým zákonem.

§ 2. Odstavec III. §u 106. obecního úřadu hlavního města Prahy podle znění zákona ze dne 5. května 1908. čís. 32 z. z., mění se takto:

Mají-li býti v obci zavedeny a vybírány platy a dávky, uvedené v odst. lI. 1. až 16., které dosud vybírány nebyly nebo mají-li býti zvýšeny platy a dávky tyto již vybírané, jest třeba, aby se na tom usneslo městské zastupitelstvo za přítomnosti nejméně dvou třetin členů nadpoloviční většinou přítomných a aby usnesení toto schváleno bylo zemským správním výborem v dohodě se zemskou správou politickou. Kdyby mezi zemským správním výborem a zemskou politickou správou nebylo docíleno dohody o povolení některých platů nebo dávek neb o jejich zvýšení předloží se věc vládě k rozhodnutí.

Jiné v odst. II. 1 - 16. neuvedené platy a dávky lze zavésti jen zákonem.

§ 3. Odstavec VI. §u 106. obecního rádu hlavního města Prahy podle znění zákona ze dne 5. května 1908. čís. 32 z. z. se doplňuje takto:

Z nezapravených platů a dávek vybírá obec úrok z prodlení podle analogie ustanovení zákona ze dne 18. října 1902 čís. 74, z. z.

Článek lI.

Odstavec lI. §u 106. obecního řádu hlavního města Prahy podle znění zákona ze dne 5. května 1908 čís. 32. z. z., upraveného článkem I. tohoto zákona platí také pro obce, které podle zákona ze dne.......1920 č......sloučeny byly s Prahou. § 89. obecního zřízení pro království České ze dne 6. dubna 1864 z. a n. č. 7. i s dodatky podle zákona ze dne 24. října 1899 č. 97. z. z., pozbývá pro tyto obce platnosti.

Článek III.

Zákon tento platí se zpětnou působností od 1. ledna 1920.

Článek IV.

Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP