Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2343.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona tisk čís. 2268

o premiové státní půjčce československé republiky.

Při vládním návrhu neběží o povolení nového výdaje státního, nýbrž o výpůjčku k částečnému krytí schodku v rozpočtu státním již schváleného. Zvláštního zákona je v tomto případě zapotřebí jen proto, že rakouský zákon u nás posud platný z 28. března 1889, č. 32 ř. z. vyhradil premiové a loterní půjčky státu a učinil jednotlivé emise závislými na podmínce, že budou provedeny v každém jednotlivém případě zvláštním zákonem.

Suma zápůjčky není předem stanovena a bude upravena teprve po výsledku upisování, které má býti veřejné. Dlužní úpisy budou zníti doručiteli a úrok z nich bude osvobozen od daně důchodové.

Půjčka má býti zúrokována 4.5% a slosována v 70 pololetních lhůtách počínajíc 1. únorem 1926, tudíž do konce roku 1960. Na každý slosovaný úpis připadne premie 25%. Rozpočtový výbor připojil k vládnímu návrhu dodatek, že slosování má býti stejnoměrně rozvrženo na všechny lhůty slosovací, čímž dána bude upisovatelům záruka pro jejich chance slosovací, spočívající v jistotě, že nebudou splátky dřívějších let dodatečně změnou slosovacího plánu odsunovány na léta pozdější.

Jinak musí rozpočtový výbor ponechati vládě samé zodpovědnost za stanovení výše úroku, výše premie a krátké poměrně doby úmoru, poněvadž ona jediná ve styku s peněžními ústavy může posouditi, jak daleko vzhledem ke dnešním a k očekávaným příštím poměrům peněžního trhu jest nutno jíti v povolení výhod pro upisovatele, mají-li býti skutečně v dostatečném počtu přilákáni, by úspěch státní půjčky byl zabezpečen.

Rozpočtový výbor navrhuje, aby Národní shromáždění dalo ústavní souhlas připojené osnově zákona.

V Praze dne 4. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jaroš, v. r.
Dr. Vl. Fáček, v. r.


Zákon

ze dne..............................1920

o premiové státní půjčce československé republiky.

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby zařídila veřejné upisování státní premiové půjčky.

§ 2.

Dlužní úpisy budou zníti doručiteli.

§ 3.

Splacena bude tato půjčka do konce roku 1960 tím způsobem, že dlužní úpisy budou vylosovány v 35 letech a to od 1. února 1926 do konce roku 1960.

Na každý vylosovaný úpis bude vyplacena doručiteli nominální jeho hodnota zároveň s příplatkem (premií) ve výši jedné čtvrtiny nominální hodnoty vylosovaného úpisu.

Slosování bude rozvrženo stejnoměrně na všechny lhůty slosovací.

§ 4.

Tato půjčka bude zúročitelna 4.5 ze sta. Povinnost státu vypláceti úroky zaniká počátkem dne, kterého bude příslušný úpis vylosován.

§ 5.

Tato půjčka jest osvobozena od daně důchodové.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 7.

Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP