Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2339.

Návrh

členů Národního shromáždění Vinc. Ševčíka, Václava Sedláčka, Frant. Navrátila, Jana Jílka a soudruhů

na rozšíření stavebního ruchu a odstranění bytové nouze.

Jak se ukázalo, nebude zákonem ze dne 30. října 1919, č. 592. sb. z. a nař., o zabírání bytů obcemi nouzi bytové na dobu trvalou odpomoženo. Jest to jen chabá a velmi problematická výpomoc z nouze. Než ani subvence státní na podporu obytných domů družstvům a obcím udělované nejsou s to, aby přinesly v nynější tísni žádoucí odpomoc nouzi bytové. Všeobecné poměry drahotní vůbec a ve stavebním podnikání zvláště, jsou takové, že obce a družstva nedostanou ani stavitelů, kteří by podle rozpočtů bez velkých ztrát a škod ve vlastní režii stavěti mohli. Staví-li obec nebo družstva sama ve své režii, musí také s obrovským deficitem skončiti, kterýž zase poplatníci musí uhraditi, ač nemají-li se obce úplně zadlužiti nebo ožebračiti.

Z té příčiny musí býti jiný způsob podnikání volen, musí se jiné cesty správnější voliti, musí býti se soukromým podnikáním jednotlivců započato a jim se dostati přiměřených podpor i úlev, zvláště od státu.

Jest sice pravda, že stavební ruch v nemalé míře ztěžuje nedostatek a předražení stavebního materiálu, vysoké mzdy stavebního dělnictva a vysoké tarify dovozní. Než to nejsou nejhlavnější překážky a těžkosti. Nejhlavnější jest, že nelze vůbec činiti správných kalkulací stavebních, dokud i při novostavbách mají býti zachovány posavadní ceny bytů.

Žádný podnikatel nemůže stavěti domu s nákladem o několik set procent dražším, bude-li mu vynášeti jen tolik, co před válkou. Má-li tedy býti zjednána náprava v bytovém nedostatku, musí býti zákonem podnikateli staveb zaručeno, že bude moci stanoviti cenu bytů v nových domech podle nynějších nákladů. Jakmile bude umožněno podnikateli kalkulovati s přiměřeným výnosem domu, a uvidí, že kapitál jeho na stavbu vynaložený se mu dobře zúročí, dá se chutě do práce stavební. A oživne-li takto stavební ruch, oživnou všechny živnosti a řemesla, jež s ním souvisí, oživnou opět cihelny a cementárny, vzkřísí se tesařství, stolařství, zámečnictví, pokrývačství a j. v. a nastane všeobecný ruch stavební, kterého kromě bytů nezbytně potřebujeme. Zároveň dostane se dělnictvu výnosného zaměstnání a ubude jistě hodně podpor pro nezaměstnané a státu bude ulehčeno.

Nic nebude na závadu, jestli při starých stavbách jen v poměru k jeho dřívějším stavebním nákladům se cena bytu upraví a tudíž bude cena bytů starých vyšší. Tím se jak tak přesune zvýšená cena na bohatší obyvatelstvo, které bude vyhledávati nových bytů.

Tímto navrhovaným způsobem lze v dohledné době bytovou nouzi zažehnati a k uspořádání výrobních i pracovních poměrů valně ve státě přispěti.

Z té příčiny navrhují podepsaní:

1. Vláda se vyzývá, aby ještě v tomto zasedání Národního shromáždění předložila k ústavnímu projednání osnovu zákona, v níž by za příčinou oživení ruchu stavebního a k opatření bytů potřebných bylo podnikatelům staveb zaručeno, stanoviti cenu bytů podle stavebních nákladů, nebo určiti výnos uloženého kapitálu v procentech.

2. Za příčinou zlacinění stavebních nákladů budiž o to postaráno, aby stavební materiál jmenovitě od velkostatků, byl za určené ceny v první řadě zajištěn a na dovoz jeho co nejnižší ceny byly stanoveny.

3. Zároveň buďtež novostavby nejen od domovní daně, nýbrž i od státních a jiných přirážek na přiměřenou dobu osvobozeny.

Návrh budiž přidělen živnostenskému a technickému výboru.

V Praze dne 3. února 1920.

Vincenc Ševčík, Václav Sedláček, Frant. Navrátil, Jan Jílek,

Čapka, Dr. Novotný, V. Myslivec, Šamalík, Mlčoch, J. Šabata, Dr. Nosek, Kadlčák, Šolle, Dr. Mazanec, Čuřík, Zavoral, Dr. Dolanský, A. Kaderka, Bezděk, Dr. Hruban, Jan Rýpar, Dr. Stojan, Valoušek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP