Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2338.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Jar. Budínského, Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů

na úpravu požitků učitelů vyučujících v živnostenských školách pokračovacích.

Ministerstvo školství a národní osvěty vypracovalo návrh zásad zákona, jímž má se upraviti a zreformovati naše živnostenské školství. Návrh dotýká se také vydržování škol živnostenských a praví se v něm, že platy sil učitelských hradí správa státní. Přes to však při všeobecné úpravě poměrů služebních úřednictva a učitelstva bylo zapomenuto na učitelstvo škol živnostenských a obchodních škol pokračovacích, které za svou namáhavou a vytrvalou práci odměňováno jest dosud podle starých ustanovení, vydaných ministerstvem veřejných prací starého Rakouska. Podle těchto předpisů činí ještě dnes celkový roční honorář za řízení školy dvojtřídní 200 K, za řízení školy trojtřídní všeobecné nebo odborné 250 K. Roční honorář za týdenní hodinu vyučovací činí průměrně 70 K, tedy asi 7 K předválečné hodnoty. Není tudíž divu, že celá řada učitelů chce se svého působení na školách pokračovacích vzdáti. Nové učitele pak nesnadno jest získati, čímž školství živnostenské jest stále ve svém trvání a vývoji ohroženo. Podepsaní proto žádají, aby, když už nemůže dojíti k celkové reformě živnostenského školství, pro nynější dobu bylo aspoň přihlíženo k tomu, aby stát převzal platy učitelů pokračovacích škol v intencích svého návrhu na vydržování škol živnostenských a aby tyto platy byly ve smyslu celkem mírných požadavků učitelských upraveny alespoň od 1. července 1920. Požadavky učitelské na úpravu honorářů jsou tyto:

1. Honoráře za řízení škol:

a) za řízení školy o střídavých třídách ročně - 300 K

b) za řízení školy o 2 postupných třídách ročně - 500 K

c) za řízení školy o 3 postupných třídách ročně - 700 K

Za každou dílnu ke škole připojenou a za každou položku a odborné oddělení zvýší se honorář o 100 K ročně.

2. Honoráře za vyučování:

nechť jsou v zásadě stejné s honoráři placenými za přespočetné hodiny na státních školách, tedy průměrně 30 K měs. za týdenní vyučovací hodinu, jelikož účel škol odborných i škol živnostenských jest stejný, při čemž práce na školách pokračovacích je znesnadněna tím, že jde ne o studenty, ale o učně nestejného a celkem malého vzdělání předpravného, a methoda vyučovací jakož i celá školní práce musí býti tak upravena, aby se žáci naučili všemu ve škole.

3. Odbytné:

Učitelům a ředitelům živnostenských a obchodních škol pokračovacích na smlouvu přijatým vyplaceno budiž při jejich trvalém odchodu z úřadu tohoto po nejméně 15letém působení na školách živnostenských odbytné ve výši dvojnásobného průměrného jejich ročního honoráře, čímž nehledě ani k oprávněnému nároku na příspěvek ke starobnímu zaopatření v této formě, docílí se větší stability učitelstva na živnostenských školách.

Vzhledem k tomu, že práce učitelů v živnostenských a kupeckých školách pokračovacích obzvláště nyní po válce, je velmi těžká, protože školám těmto připadá úkol veškeré zameškané vzdělání nejen učňů, ale také mladistvých pomocníků doplniti a přivésti dorost živnostenský do normálních poměrů pokud se týče vzdělání odborného a všeobecných snah osvětových, je jistě spravedlivo, aby požadavkům učitelstva bylo vyhověno. Učitelstvo živnostenských škol pokračovacích ostatně vždy vytrvale a obětavě pracovalo na dalším vzdělání dorostu živnostenského, třebaže odměny za vyučování na školách živnostenských nebyly nikdy v poměru s námahou a nejsou dnes v nijakém poměru k úžasné drahotě a proto je nutno, aby Národní shromáždění požadavky učitelstva, které nejsou upřílišněny, také uznalo.

Podepsaní proto navrhují:

Slavné Národní shromáždění, račiž požadavkům učitelstva živnostenských škol pokračovacích za úpravu honorářů v plném rozsahu vyhověti.

Ve formálním ohledu navrhuje se přikázání tohoto návrhu výboru kulturnímu živnostenskému a rozpočtovému.

V Praze dne 29. ledna 1920.

Dr. Jar. Budínský, Vlad. Hatlák, Vil. Votruba, V. Rebš, Fr. Petrovický,

Inž. L. Novák, Dr. Hajn, Dr. Herben, Viková-Kunětická, Dr. Matoušek, Kvapil, V. Čipera, Dr. Franta, Dr. Lukavský, Dr. Jar. Brabec, Dyk, Dr. Němec, Dr. Vaněk, E. Pnrkyňová, Dr. Jar. Stránský, Jaromír Špaček, Dr. Fáček, B. Fischer.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP