Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2337.

Návrh

člena Národního shromáždění Elišky Purkyňové a soudruhů na úpravu platů učitelek skol mateřských.

Navrhujeme, aby se Národní shromáždění usneslo na zákonu, kterým by upraveny byly právní a služební poměry učitelek mateřských škol.

Zákon

ze dne.................1920

o úpravě poměrů učitelek škol mateřských.

§ 1.

Zákon ze dne 23. května 1919, sb. z. a n. č. 274., platí obdobně též pro učitelky škol mateřských, pokud neodporuje nařízením t. z.

§ 2.

Učitelky škol mateřských se vzděláním, předepsaným výnosem min. kultu a vyučování z 22. června 1872, č. 4711, nebo nařízením téhož ministerstva ze dne 31. července 1886, č. 6031, a ze dne 3. července 1914, č. 3632, nebo konečně vzděláním, jež pro tento obor bude určeno nejvyšším školským úřadem, a působící na mateřských školách neb ústavech, jež tímto zákonem mají právo na tento název, musí býti zařaděny a zrovnoceněny se skupinou C státních úředníků se všemi požitky a výhodami, jež této kategorii jsou nebo budou zákonem vyměřeny zároveň s učitelstvem škol národních.

§ 3.

Prozatímní ustanovení personálu na místech systemisovaných nesmí trvati déle 1. roku.

§ 4.

Doba, ztrávená na soukromých školách mateřských, nebo na ústavech, jež tímto zákonem mají právo na tento název, (ústavech matičních, klášterních, továrních a pod.) a doba ve službě školy obecné ztrávená, musí býti započítána do pense a do postupu.

§ 5.

Služební doba jest 35letá. Výše výslužného určuje se podle skupiny státních úředníků, k nimž učitelky mateřských škol jsou zařaděny nebo s nimiž jsou zrovnoceněny. Pensijní úřad řídí se podle pensijního řádu učitelstva škol národních a to podle toho učitelstva, s nímž učitelky mateřských škol jsou zrovnoceněny.

§ 6.

Provdání učitelek škol mateřských není závadou dalšího konání služby. Platí tu ustanovení, jež byla, nebo budou vydána pro učitelstvo skol národních.

§ 7.

Bytový zákon, vydaný pro učitelstvo škol národních, platí i pro učitelky škol mateřských.

§ 8.

Učitelky mateřských škol, které ustanoveny byly dříve, než tento zákon nabyl platnosti, zůstávají i nadále v hodnosti, jaké dosáhly. V každém případě přísluší jim právo volby, má-li pro budoucnost jejich služební poměr býti posuzován nadále podle ustanovení t. z. či nikoliv. Nehledíc k tomu, zůstávají všecky výhody, jichž dosud požívají, na dále v platnosti.

§ 9.

Náklad osobní přísluší v každém případě obci.

Navrhujeme, aby návrh tento byl přikázán výboru kulturnímu a rozpočtovému.

V Praze dne 29. ledna 1920.

Eliška Purkyňová,

Dr. Lukavský, Inž. L. Novák, Dr. Hajn, Petrovický, Dyk, Dr. B. Němec, Dr. Herben, Sís, Viková-Kunětická, Dr. Jar. Brabec, B. Fischer, Rebš, K. St. Sokol, Dr. Vaněk, Dr. Jaroslav Stránský, Jaromír Špaček, Dr. Matoušek, Kvapil, Hatlák, Dr. Fáček, V. Votruba, V. Čipera, Dr. Franta, Dr. Weyr.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP