Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2335.

Odpověď

ministra financí

na dotaz člena Národního Shromáždění Jar. Špačka a soudr. tisk 1974

stran odnětí skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí.

Podle zdejšího výměru ze dne 30. srpna 1919, č. 65.838 zařídila všecka okresní finanční ředitelství šetření o majetkových, rodinných a výdělkových poměrech všech dosavadních obstaravatelů tabákových prodejen, aby prodejny, jichž obstaravatelé svojí existencí nejsou na výnosu tabákové prodejny závislí, mohly býti odevzdány válečným poškozencům.

Také ohledně hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí zavedeno bylo toto šetření, a byla příslušnou finanční stráží zpráva ve věci té podána již 21. října 1919; podle zprávy té nebylo však možno učiniti definitivní rozhodnutí a musilo proto dotyčné šetření býti doplněno, takže teprve rozhodnutím okresního finančního ředitelství v Uher. Hradišti z 3. prosince 1919, č. T. 51/4 byla dosavadní majitelce Bertě Matuschkové dána tříměsíční výpověď.

Proti výpovědi této podala Matuschková včas stížnost, resp. žádost o přezkoušení důvodů výpovědi, o kteréžto žádosti nemohlo zemské finanční ředitelství v Brně dosud rozhodnouti, poněvadž jednací spisy neposkytuji přesného přehledu o majetkových poměrech dosavadní obstaravatelky.

Šetření ve směru tom bude provedeno se všemožným urychlením.

Podle vyžádaných zpráv zemských finančních úřadů vypovězeno bylo dosud vzhledem k shora uvedenému zdejšímu výměru v Čechách 20 skladů (mimo to jsou dva již v rukou invalidů a dva jsou uprázdněny úmrtím pokud se týče výpovědí skladníka), na Moravě 12 skladů (mimo to jsou dva uprázdněny vypovědí před vydáním výměru a jeden úmrtím) a ve Slezsku 2 sklady.

Ve většině těchto případů nebylo možno ještě přikročiti k vypsání a obsazení těchto skladů, poněvadž vypovězení podali žádosti za přezkoušení důvodů výpovědí, o nichž dosud nebylo rozhodnuto.

Při této příležitosti dovoluji si poukázati na obtíže, s nimiž provedení zdejšího nařízení o odevzdání tabákových prodejen válečným invalidům je spojeno, při velmi značném počtu tabákových prodejen, dále při dnešním zatížení všeho finančního úřednictva a při mnohdy velmi obtížném šetření a posuzování majetkových poměrů skladníků, tak ze řízení to lze provésti jen postupně, dále na to, že ve mnohých případech, kde konečně celé řízení již bylo provedeno, a tabákový prodej válečnému poškozenci zadán, nemůže dotyčný válečný poškozenec nalézti vhodné místnosti k umístění tabákové prodejny, a dosavadní skladník jemu svoje místnosti nepostoupí; rovněž nutno připomenouti, že prodejny, při nichž veškeré podmínky pro odevzdání válečným poškozencům jsou dány, nemožno podle dosavadních ustanovení nynějším obstaravatelům jednoduše odejmouti, nýbrž že je nutno dáti smluvní výpověď s tříměsíční lhůtou, proti které mají postižení právo podati žádost o přezkoušení důvodů ve lhůtě 14 ti denní.

V Praze dne 25. ledna 1920.

Ministr financí:

Sonntág v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP