Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2328.

Odpověď

ministra financí a ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. (tisk č. 1846) potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.

Dotaz neuvádí konkrétních případů přehmatů nebo poklesků vojenských hodnostářů působících na Slovensku, a nelze proto než odmítnouti obvinění, naznačované v něm. Co se týče případu četnického kapitána Karla Eichmanna, jest uvésti následující: Dne 25. října 1919 byl četnický kapitán Karel Eichmann detektivy pozastaven proto, že se pokusil z parníku, přibyvšího z Vídně do Bratislavy, dopraviti z přístaviště do města kufr s medikamenty, aniž podrobil toto zboží celní prohlídce.

Z té příčiny bylo finančním ředitelstvím v Bratislavě proti kapitánu Eichmannovi a jeho společníku, lékárníku Aladaru Neuwaldovi z Nových Zámků, provedeno trestní řízení důchodkové pro pokus podloudnictví.

Oba jmenovaní tvrdili, že řečené medikamenty byly určeny pro Budapešť a že jen nedopatřením byly v Bratislavě vyloděny a měly prý býti prozatímně deponovány v Bratislavě až k nejbližšímu odjezdu parníku do Budapešti.

Tato tvrzení vyvrací však okolnost, že Eichmann bez celní prohlídky chtěl zboží do města dáti dopravit a že žádný omyl u celního úřadu neohlásil. Ostatně byly mezi zabavenými medikamenty také balíčky, určené pro lékárníka Oskara Hackera v Trnavě, z čehož vysvítá, že zásilka nemohla býti pro Budapešť určena, že tedy Eichmann měl úmysl toto zboží v Bratislavě bez dovozního povolení a bez zapravení cla, tedy podloudně vyloditi. Úmysl tento byl překažen ostražitostí detektivů.

Kapitán Eichmann užil za důchodkového vyšetřování dobrodiní § 541 tr. z. d. a prosil o upuštění od dalšího důchodkového trestního řízení za pokutu v ceně zabaveného zboží, t. j. 3.150 K 36 h a za propadnutí zboží.

Také lékárník Neuwald žádal za upuštění od dalšího trestního řízení za těchže podmínek.

Jelikož nebylo z důchodkového stanoviska námitek proti povolení vyžádaného upuštění od dalšího řízení důchodkového, bylo upuštění toto rozhodnutím generálního finančního ředitelství pro Slovensko ze dne 22. prosince 1919 č. 63.567 povoleno.

Tímto upuštěním od dalšího řízení zasloženou pokutu 3.150 K 36 ha propadnutím zabaveného zboží je věc pro finanční úřady právoplatně vyřízena.

Spisy, týkající se tohoto důchodkového trestního případu, byly již, jak generální finanční ředitelství v Bratislavě ministerstvu financí oznámilo, postoupeny četnickému velitelství v Bratislavě ku příslušnému disciplinárnímu řízení proti četnickému kapitánu Karlu Eichmannovi, vzhledem na jeho služební poměr jako úřední osoby, určené také k zabránění podloudnictví.

Konečně budiž podotknuto, že četnický kapitán Eichmann podléhal ve svém služebním přidělení jako důstojník četnictva pouze Československému ministerstvu vnitra a byl podle sdělení tohoto ministerstva ze dne 16. ledna 1920 vzhledem ku přítomné aféře z četnictva propuštěn.

Přihláška jmenovaného za přijetí do svazu Československé armády nebyla osobní a nebyla dosud vyřízena stížnostní komisí ministerstva národní obrany, jelikož je nutno vyčkati výpovědí svědků, kteří byli uvedeni v udání proti jmenovanému.

V Praze dne 14. ledna 1920.

Ministr národní obrany:
Ministr financí:
V. Klofáč v. r.
Sonntág v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP