Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2325.

Zpráva

I. právního výboru

II. rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona, tisk 2075, jímž se povoluje použíti dílčích dluhopisů obce Pražské v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Obec pražská právoplatným usnesením, schváleným zemským správním výborem, hodlá zadati k účelům investičním, k různým nouzovým stavbám a ke konversi starších komunálních investičních výpůjček u rakouského ústavu pro úvěr pozemkový ve Vídni novou výpůjčku obecní 150 milionů korun v dílčích úpisech, vyžádavše si předem k půjčce té státního schválení. Dále obec pražská žádá, aby dluhopisům těm přiznána byla sirotčí jistota.

I s tím souhlasí ministerstvo financí. Rozpočtový výbor pojednal ve své schůzi o tomto návrhu a přihlížeje k vynikajícímu významu obce pražské jako hlavního města republiky, jakož i k její finanční síle, uznal, že uvedeným dluhopisům sirotčí jistotu lze přiznati.

Tímto se celá vládní osnova předkládá Národnímu shromáždění s návrhem, aby ji schválila.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Z výboru právního:

Místopředseda:
Zpravodaj:
Dr. Soukup v. r.
Dr. Matoušek v r.

Z výboru rozpočtového:

Předseda:
Zpravodaj:
Němec Antonín v. r.
Kouša Josef v. r.Zákon

ze dne......................1920,

Jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí Pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

§ 1.

Dílčích dluhopisů, jež vydá hlavní město Praha podle usnesení správního sboru hlavního města Prahy ze dne 11. dubna a 14. května 1919, a podle usnesení měst. zastupitelstva ze dne 30. července 1919, schválených usneseními zemského správního výboru v Praze dne 7. května, 8. října a 1. září 1919, v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, smí být užíváno k ukládání peněz na úrok, jež náležejí nadacím, ústavům, podléhajícím veřejnému dozoru a poštovnímu šekovému úřadu, rovněž tak k uložení peněz sirotčích, svěřenských a depositních, a konečně až do výše bursovního kursu, avšak ne přes jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.

§ 2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, vnitra a spravedlnosti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP