Zasedání národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2324.

Dotaz

člena Národního shromáždění Jana Hrizbyla a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově V. Kubelky s profesorským sborem.

V listopadu 1918 byli vyzváni profesoři prostějovského gymnasia jménem důvěrníků všech profesorů středních škol, aby poslali školské komisi moravské doklady, jež by posloužily očistě školy od byrokratismu, rakušáctví a neschopných živlů.

Z porady, konané o této výzvě, vzešlo zvláštní memorandum, nacházející se nyní v ministerstvu školství a národní osvěty, v němž se praví: "Proti svému řediteli panu Kubelkovi máme důvody podle svého mínění závažné, pro něž ho už dávno neuznáváme za způsobilého vésti ústav, v jehož čelo byl před léty postaven...Mělť a má se svým sborem téměř neustálé spory a výstupy, druhdy velice trapné..."

V memorandu onom, pak v četných stížnostech jednotlivých členů sboru i veřejném tisku bylo proti řediteli Kubelkovi uváděno na př., že zneužil svého úředního postavení k pokusu, odstraniti bez jakéhokoli vyšetření definitivního profesora ze svého ústavu; vlastní sbor jeho mu dokázal nepravdomluvnost; malicherností užíval k tomu, aby učitele ústavu rozrušoval a zbytečně jim odjímal klid, potřebný ke školní práci, a dokonce je i před žáky nešetrnými poznámkami uváděl v nevážnost. K žactvu se choval tak příkře, že mu jednou způsobili výtržnost přímo pohoršující, jíž on pak před sborem úzkostlivě zatajil. Nezřízeným sobectvím veden, žil i s neučitelskými činiteli na svém ústavě v neustálých konfliktech -: všude projevoval slovy i činy svými, že jest pro svůj úřad, jenž vyžaduje taktu a konciliantnosti, osobou zcela nevhodnou.

Tyto i jiné nechvalné vlastnosti ředitele Kubelky byly dosvědčeny i na konferenci sboru, konané v říjnu m. r. za předsednictví referenta zemské školní rady, prof. Františka Žlábka, a jsou známy ministerstvu školství a národní osvěty, které proto ředitele z úřadu suspendovalo.

Leč přes to, že ředitel pan Kubelka přesluhuje již 6 let a překročil při tom 60. rok svého věku, váhá ministerstvo použíti svého práva a v zájmu školy i učitelstva na ní působícího poslati jej na odpočinek, ač ředitel Kubelka při svých hojných negativních kvalitách ani ve vědě ani ve veřejném životě nic pozoruhodného nevykonal, co by opravňovalo k mimořádné shovívavosti, jíž se mu dosud dostává.

Táží se tudíž podepsaní členové Národního shromáždění:

Jest to vše panu ministru školství a národní osvěty známo a jest ochoten v době co nejkratší přivoditi v této věci žádoucí nápravu?

V Praze dne 30. ledna 1920.

Jan Hrizbyl,

J. Svezil, Em. Špatný, Holejšovský, Buříval, Laube, Kvidera, Dr. Klouda, Kopeček, Prof. Boh. Fišer, Prof. Sladký.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP