Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2316.

Zpráva

rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk čís. 1916, kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejův a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové zapravené předem.

Až dosud požívaly rafinerie lihu, cukru, minerálních olejů a podobné podniky dlouhodobé úvěry daňové, kterými stát chránil výrobce před možnou ztrátou úroků ze zapravené daně.

Poněvadž se dnes poměry změnily do té míry, že prodej lihu, cukru a minerálních olejů děje se za hotové při placení předem, a výrobce dostává příslušnou spotřební daň při odeslání zdaněného zboží, nastává proto potřeba zkrácení lhůty ověřovací, stanovené v §u 79. zákona o dani z lihu, jakož i v §u 40. zákona o dani z cukru, a v §u 24. zákona o spotřební dani minerálních olejů. - Vláda navrhuje zkrácení této lhůty na dva měsíce z toho důvodu, že placení daní bude se díti rychleji, čímž dosáhne se hned v prvních měsících značnějších příjmů. -

Výrobcům likérů, kteří odebírají zdaněný líh k výrobě jemných likérů, vyžadujících alespoň tříměsíčního uskladnění, dává se možnost prodloužení uvěřovací lhůty na 4 měsíce. Podle §u 2. navrženého zákona nelze nadále poskytovati diskonto z dávky lihové, jakož i z dávky z lisovaného droždí, jež byla hotově zaplacena při ohlášce zdanitelného vývozu lihu. - Mezi dobou zapravení daně a vyvezení zdaněného lihu není totiž značnějšího časového rozdílu a spotřební dávka jest splatna beze všech srážek, dříve než zdaněný líh přejde do volného oběhu.

Rozpočtový výbor rokoval o předloženém zákoně a navrhuje, aby připojený vládní návrh zákona i se změnou, týkající se nově zařazeného §u 4. o zkrácení lhůty o dani z cukru, předložen byl k ústavnímu schválení Národního shromážděni s platností od 1. března 1920.

V Praze dne 29. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Ant. Němec, v. r.
R. Pilát, v. r.Zákon

ze dne.......................1920,

kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

§ 1.

K zaplacení dávek z lihu a lisovaného droždí, které počínajíc dnem 1. ledna 1920 budou uvěřeny, zkracují se lhůty, v §u 79. zákona o dani z lihu ze dne 20. června 1888, čís. 95 ř. z., změněného cís. nař. ze dne 17. července 1899, čís. 120. ř. z., čtyřmi až dvanácti měsíci stanovené, na dva měsíce a to tak, že dovoleno jest uvěřené částky dávky, předepsané v jednom měsíci, zaplatit až posledního dne druhého měsíce po uplynutí onoho, ve kterém dávka byla předepsána.

Výrobcům likérů může býti zmíněná uvěřovací lhůta prodloužena z dvou na čtyři měsíce, pokud lihu, z něhož daň byla uvěřena, bude prokázatelně užito k výrobě jemných likérů, vyžadujících aspoň tříměsíčního uskladnění.

§ 2.

Ze spotřební dávky z lihu, jakož i z lisovaného droždí předem hotově zapravené neposkytuje se více diskonto, zmíněné v §u 79. předp. odst. zákona o dani z lihu ze dne 20. června 1888, čís. 95 ř. z., změněného cís. nař. ze dne 17. července 1899, čís. 120 ř. z.

§ 3.

K zaplacení spotřební daně z minerálních olejů, uvěřené v době od 1. ledna 1920 počínajíc, zkracuje se lhůta, v §u 24. zákona o spotřební dani z minerálního oleje ze dne 26. května 1882, čís. 55. ř. z., šesti měsíci vymezená, na dva měsíce.

Uvěřenou daň možno zapravit až posledního dne druhého měsíce, jenž následuje po onom, ve kterém daň byla předepsána.

§ 4.

K zaplacení spotřební daně z cukru, která počínajíc dnem 1. března 1920 bude uvěřena, zkracuje se lhůta, vytčená v třetím odstavci §u 40. zákona ze dne 20. června 1888, č. 97 ř. z., o dani z cukru a vymezená v §u 6. zákona ze dne 31. ledna 1903, č. 26 ř. z., z šesti měsíců na dva měsíce.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti pro celé území republiky československé dnem 1. března 1920 a provedením jeho pověřuje se ministr financí.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP