Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2315.

Zpráva

ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2271 o inkorporaci kraje Hlučínského.

Zákon

ze dne.................1920

o inkorporaci kraje Hlučínského.

§ 1.

Podle ustanovení čl. 83. mírové smlouvy, která byla uzavřena mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a mezi říší Německou ve Versailles dne 28. června 1919 a nabyla mezinárodní platnosti dne 10. ledna 1920, rozšiřuje stát československý svou suverenitu na část Horního Slezska v mezích, které budou na základě uvedené mírové smlouvy a podle jejích ustanovení definitivně určeny mezinárodní komisí.

§ 2.

Dosavadní zákony a nařízení, platné v inkorporovaném území, zůstávají v platnosti, pokud je to srovnatelno se změnou suverenity, a pokud nebudou zrušeny nebo změněny zákony a nařízeními republiky československé.

§ 3.

Zákony československé, které vyhlášeny budou ve sbírce zákonův a nařízení státu československého ode dne 1. května 1920, nabývají platnosti také pro inkorporované území pokud neustanovují opaku. Zákony, které byly v republice československé v platnosti již před 1. květnem 1920 nebo které budou do té doby vyhlášeny ve sbírce zákonův a nařízení státu československého, nabudou, pokud nemají ustanovení jinakého, v inkorporovaném území platnosti postupně od doby, kterouž určí v jednotlivých případech vláda republiky československé nařízením, vyhlášeným ve sbírce zákonův a nařízení.

§ 4.

Vláda se zmocňuje, by splní-li se podmínka, stanovená čl. 83. mírové smlouvy s Německem pro inkorporaci kraje Hlubčického, rozšířila na tento kraj suverenitu státu československého a uvedla v něm platnost zákony Československé republiky podle obdoby ustanovení tohoto zákona.

§ 5.

Vláda se zmocňuje, by provedla v územích inkorporovaných všechna opatření, potřebná k zavedení řádné správy a řádného soudnictví. O opatřeních podle tohoto zákona provedených podá vláda Národnímu shromáždění zprávu.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 7.

Provedením zákona tohoto pověřují se všichni ministři.

Odůvodnění.

Ústavnímu výboru byl přikázán návrh uvedeného zákona se lhůtou 24 hodin.

Ústavní výbor projednal dne 30. ledna návrh tohoto zákona.

Uznává plně důvody vlády pro rychlé projednání zákona, jakož i důvody, pro které upravuje poznenáhlý přechod změny právního řádu dosud v území hlučínském platného k právnímu řádu republiky československé.

Navrhuje tedy ústavní výbor, poukazuje k důvodové zprávě vládního návrhu, přijetí svrchu uvedeného zákona.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Dr. Weyer v. r.
Dr. Hnídek v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP